Strona główna » Aktualności » Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 października 2020 r. dla uczestników turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 października 2020 r. dla uczestników turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 i poz. 1870)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje o sposobie i trybie realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki:

 1. Od 26 października 2020 r. nauczyciele prowadzący zajęcia na turnusach dla młodocianych pracowników przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, przy użyciu narzędzi dostępnych dla nauczycieli i uczniów.
 2. Zajęcia na turnusach odbywają się zgodnie z planem zajęć, opracowanym dla każdego turnusu i podanym na stronie internetowej CKZiU.
 3. Do realizacji podstawy programowej na turnusach zawodowych w sposób zdalny CKZiU wykorzystuje platformę Microsoft Teams.
 4. Każdy nauczyciel opracowuje i zamieszcza na platformie Teams materiały dydaktyczne dla uczniów, w ilości odpowiadającej liczbie godzin zajęć zamieszczonych w planie zajęć na dany dzień.
 5. Nauczyciele za pośrednictwem platformy Microsoft Teams prowadzą zajęcia dydaktyczne dla uczniów – „on line” – w rzeczywistym czasie lekcji, zgodnie z planem zajęć.
 6. Uczniowie logują się na platformę Teams w dniu i godzinach zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu i:
  1. zapoznają się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli,
  2. uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela „on line.
 7. Każdy nauczyciel ma obowiązek opracować do przygotowanych przez siebie materiałów test/sprawdzian /zadanie dla uczniów.
 8. Test/sprawdzian/zadanie, zawierające adres mailowy nauczyciela, nauczyciele zamieszczają na platformie Teams w dniu zajęć dydaktycznych.
 9. Uczniowie, po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi rozwiązują test/sprawdzian/zadanie i wysyłają do nauczyciela za pośrednictwem platformy Teams (w szczególnych przypadkach – na adres mailowy nauczyciela).
 10. Uczniowie wysyłają rozwiązania testu/sprawdzianu/zadania w czasie trwania zajęć w danym dniu, jednak nie później niż w dniu następnym.
 11. Przesłanie rozwiązanych testów/sprawdzianów/zadań jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.
 12. Nauczyciele są zobowiązani sprawdzić nadesłane prace uczniów oraz przesłać uczniom informację zwrotną o wynikach.
 13. W czasie trwania zajęć uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielami i zadawania pytań
  1. w czasie realizacji zajęć „na żywo” na platformie Teams,
  2. wykorzystując czat na platformie Teams,
  3. wysyłając wiadomość na adres e-mail nauczyciela.
 14. Nauczyciele systematycznie wpisują do dzienników lekcyjnych tematy zajęć oraz frekwencję uczniów na zajęciach.
 15. W przypadku wystąpienia trudności sprzętowych u uczniów i niemożności korzystania z platformy edukacyjnej, uczniowie zgłaszają ten fakt telefonicznie lub mailowo dyrektorowi CKZiU. Dyrektor jest zobowiązany zapewnić takim uczniom dostępność do materiałów dydaktycznych z zajęć w innej formie.
 16. Nauczyciele przestrzegają zasad „Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej”.