Strona główna » O szkole » Statut » Dział III. Organy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ich kompetencje

Dział III. Organy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ich kompetencje

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 8

 1. Organami Centrum są:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd Słuchaczy.
 2. Organy Centrum współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych.

Dyrektor Centrum

§ 9

 1. Dyrektor Centrum odpowiada za całokształt działalności Centrum a w szczególności:
  1. kieruje pracą Centrum i reprezentuje je na zewnątrz,
  2. kieruje na bieżąco działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami/słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  4. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Centrum a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum poza obiektem szkoły,
  5. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  6. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały,
  7. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Centrum,
  8. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
  9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
  10. jest pracodawcą dla nauczycieli i innych pracowników, których zatrudnia,
  11. w drodze decyzji może skreślić ucznia/słuchacza z listy uczących się w Centrum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.
  12. w porozumieniu z organem prowadzącym ustala kierunki kształcenia, które będą prowadzone w Centrum.
  13. dokonuje oceny pracy nauczycieli Centrum oraz innych pracowników, którzy mają status pracowników na stanowiskach urzędniczych.
  14. powołuje nauczycieli i innych pracowników na stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor Centrum decyduje w sprawach:
  1. tygodniowego i semestralnego rozkładu zajęć,
  2. organizacji zajęć z praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół młodzieżowych ? w porozumieniu z dyrektorami szkół macierzystych uczniów,
  3. zawieszenia uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami,
  4. przydziału godzin ? w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia na realizację zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów/słuchaczy.

§ 10

 1. Dyrektor Centrum:
  1. przyjmuje i zatwierdza do realizacji nauczycielskie plany dydaktyczne oraz harmonogramy przejść uczniów przez poszczególne pracownie w Centrum,
  2. dopuszcza do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania kształcenia ogólnego i zawodowego,
  3. podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywały w poszczególnych typach szkół Centrum od początku następnego roku szkolnego,
  4. współpracuje z Samorządem Słuchaczy,
  5. zapewnia warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  6. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  7. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
  8. uznaje kwalifikacje zawodowe nauczycieli do realizacji danego typu zajęć,
  9. jest Przewodniczącym Szkolnego Zespołu Nadzorującego etap pisemny egzaminu zawodowego,
  10. jest Kierownikiem Ośrodka Egzaminacyjnego dla przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego,
  11. jest Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego,
  12. zapewnia nauczycielom odbywającym staż jego prawidłową realizację, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycielom ubiegającym się o stopień awansu zawodowego oraz wyznacza opiekuna stażu,
  13. powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  14. współdziała ze szkołami wyższymi oraz placówkami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 2. Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z dyrekcjami szkół, zakładami pracy, organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Rada Pedagogiczna

§ 11

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki oraz działalności szkoleniowo-usługowej.
 2. Rada pedagogiczna wykonuje określone w ustawie o systemie oświaty zadania rady szkoły.
 3. Radę pedagogiczną Centrum tworzą wszyscy nauczyciele Centrum.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Centrum.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Rada Pedagogiczna Centrum tworzy komisje.

§ 12

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Centrum należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy oraz uchwał w sprawie ukończenia szkoły,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy pełnoletnich uczniów i słuchaczy,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzanych kierunków kształcenia zawodowego,
  5. podejmowanie uchwał (po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego) w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie szkoły,
  7. powoływanie ? na wniosek dyrektora – przewodniczących komisji rady pedagogicznej działających w Centrum,
  8. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum
   i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
 2. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy w Centrum, w tym tygodniowe i semestralne
   rozkłady zajęć edukacyjnych,
  2. organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  3. projekt planu finansowego Centrum,
  4. wnioski wychowawców/opiekunów semestrów do dyrektora o przyznanie uczniom i słuchaczom nagród i wyróżnień oraz kar przewidzianych w statucie,
  5. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
   i innych wyróżnień,
  6. propozycje dyrektora Centrum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  7. propozycje dyrektora Centrum dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w szkole,
  8. szkolne zestawy programów nauczania i szkolne zestawy podręczników,
  9. propozycję dyrektora w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym,
  10. bezkonkursowe powierzenie stanowiska dyrektora Centrum przez organ prowadzący,
  11. kandydatury ? przedstawione przez dyrektora – przewodniczących komisji rady pedagogicznej działających w Centrum,
  12. wybór przedmiotów zawodowych, z których słuchacze szkoły policealnej kształcącej w formie zaocznej zdają egzaminy semestralne w formie pisemnej,
  13. program wychowawczo-profilaktyczny Centrum,
  14. regulamin oceny pracy nauczycieli oraz propozycje zmian w tym regulaminie,
  15. program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 4. Rada pedagogiczna ma prawo do wnioskowania o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Centrum.

§ 13

 1. Rada pedagogiczna realizuje swoje kompetencje stanowiące w formie podejmowanych uchwał.
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 6. Regulamin rady pedagogicznej Centrum określa:
  1. cele i zadania rady pedagogicznej,
  2. organizację rady pedagogicznej,
  3. tryb podejmowania uchwał i głosowania,
  4. zasady protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej.

Samorząd Słuchaczy

§ 14

 1. Samorząd Słuchaczy jest społecznym organem Centrum.
 2. Samorząd Słuchaczy tworzą słuchacze szkół dla dorosłych wchodzących w skład Centrum.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa Regulamin Samorządu Słuchaczy uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze Statutem Centrum.
 5. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

§ 15

 1. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
  3. prawo do organizowania życia szkolnego,
  4. prawo do redagowania i wydawania własnej gazety,
  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Centrum,
  6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu słuchaczy.
 2. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać radzie pedagogicznej wnioski i opinie
  we wszystkich sprawach Centrum.
 3. Samorząd Słuchaczy w szczególności opiniuje wnioski o skreślenie słuchacza z listy.
 4. Przedstawiciele Samorządu Słuchaczy mają prawo uczestniczyć we wszystkich uroczystościach Centrum.
 5. Samorząd Słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej Centrum, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek słuchaczy i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Samorządu Słuchaczy.
 6. Samorząd Słuchaczy w porozumieniu z dyrektorem Centrum podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 7. Samorząd sprawuje opiekę nad szkolnym kołem wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań z zakresu wolontariatu. Szczegółowe zasady działania wolontariatu określono w Regulaminie Samorządu Słuchaczy.

§ 16

 1. Wszystkie organy Centrum mają możliwość swobodnego działania, podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych w niniejszym statucie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszystkie działające na terenie Centrum organy zobowiązane są do bieżącego, wzajemnego informowania się o podejmowanych działaniach i decyzjach. W sytuacjach konfliktowych dąży się do tego, by spory rozstrzygane były wewnątrz Centrum.
 3. W przypadku występowania przeciągających się sporów lub konfliktów obowiązek ich oceny i eliminacji spoczywa na dyrektorze Centrum. W sytuacji niemożności rozwiązania konfliktu wewnątrz Centrum, dyrektor może zwrócić się z prośbą o pomoc do organu prowadzącego lub nadzorującego.
Poprzedni dział Spis treści Następny dział