Strona główna » O szkole » Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim w związku z wystąpieniem epidemii

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim w związku z wystąpieniem epidemii

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

Organizacja pracy Centrum oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Centrum, odpowiada Dyrektor Centrum.
 2. W Centrum stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Zajęcia dydaktyczne w Centrum realizowane są przez siedem dni w tygodniu przy czym:
  1. zajęcia praktyczne dla uczniów odbywają się w pracowniach zawodowych Centrum od poniedziałku do piątku ? zgodnie z planem zajęć;
  2. zajęcia dla uczniów – uczestników turnusów teoretycznego dokształcania młodocianych pracowników, odbywają się w salach dydaktycznych budynku Centrum przy ulicy Budowlanej 4 ? zgodnie z planem zajęć;
  3. zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej, odbywają się w soboty i niedziele, w salach dydaktycznych Centrum oraz Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim ? zgodnie z planem zajęć opracowanym dla Grupy I i Grupy II szkół zaocznych;
  4. zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy ? uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, odbywają się w soboty i niedziele, w salach dydaktycznych Centrum oraz Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz w terenie (np. w szkolnej pasiece) ? zgodnie z planem zajęć opracowanym dla kursów;
 4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia / słuchacza, dokonuje się pomiaru temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy ? po uprzednim poinformowaniu o zaistniałej sytuacji dyrektora Centrum.
 5. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie i słuchacze ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Przebywający w budynku szkoły pracownicy administracji i obsługi nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
 7. Przebywając w budynku szkoły uczniowie/słuchacze oraz nauczyciele:
  1. nie muszą zakrywać ust ani nosa w realnym czasie (45 minut, 90 minut) realizacji zajęć dydaktycznych,
  2. zobowiązani są zakrywać usta i nos, podczas przebywania w częściach wspólnych ? głównie na korytarzach szkolnych, w łazienkach oraz podczas bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, gdy utrudnione jest zachowanie dystansu społecznego.
 1. Uczniowie i słuchacze przebywając na terenie szkoły zobowiązani są unikać gromadzenia się oraz starać się zachować dystans od innych osób ? w szczególności w częściach wspólnych ? głównie na korytarzach szkolnych, łazienkach.
 2. Uczniowie, słuchacze i pracownicy wchodzący do szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience.
 3. Jeśli uczniowie, słuchacze i pracownicy korzystają z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, wyrzucają je do kosza z workiem na odpady zmieszane.
 4. Uczeń/słuchacz nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń/słuchacz bierze udział, wyjątek stanowią uczniowie/słuchacze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnościami – rodzic/opiekun prawny/słuchacz zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przynoszonych przedmiotów.
 5. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.
 6. Słuchacze, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w pracowniach komputerowych, zobowiązani są do posiadania rękawiczek jednorazowych i korzystania z nich podczas pracy na sprzęcie komputerowym.
 7. Na tablicy ogłoszeń w budynku biura oraz na tablicach informacyjnych w budynkach dydaktycznych Centrum przy ulicy Budowlanej i przy ulicy Sosnkowskiego, znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 8. Nauczyciele i słuchacze, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w budynku Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych, zobowiązani są do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole.
 9. Centrum zapewnia:
  1. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
  2. płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzach oraz w innych wyznaczonych miejscach i pomieszczeniach, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/przyłbice na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania podczas pobytu w placówce;
  3. bezdotykowe termometry ? we wszystkich miejscach realizacji zajęć dydaktycznych ? do pomiaru temperatury w razie wystąpienia objawów i podejrzenia zakażenia. Termometry znajdują się w: pokoju nauczycielskim (wejście A budynku CKZ), pomieszczeniu biurowym kierownika Ośrodka Diagnostyki i Mechaniki Samochodowej, kancelarii szkoły zaocznej (pokój 14 w budynku ZSTG), pokoju wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego;
  4. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
  5. pomieszczenie do izolacji osoby (spawalnia), u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk;
  6. kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki ? są to odpady zmieszane.
 1. Dyrektor:
  1. zapoznaje pracowników, słuchaczy, uczniów i rodziców niepełnoletnich uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
  2. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  3. opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły);
  4. dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie i słuchacze nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
  5. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;
  6. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi ? telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby ucznia;
  7. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia / słuchacza, pracownika szkoły;
  8. współpracuje ze służbami sanitarnymi ? w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania;
  9. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia / słuchacza i pracownika szkoły;
  10. zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;
  11. wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
  12. zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w Centrum, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane ? hybrydowe ? zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.
 2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
  1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
   • regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
   • kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
   • unikania skupisk ludzi,
   • unikania dotykania oczu, nosa i ust,
   • unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
  2. Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
  3. Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
  4. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia lub słuchacza (w szczególności kaszel, gorączka);
  5. Unikać organizowania większych skupisk uczniów / słuchaczy z różnych klas w jednym pomieszczeniu;
  6. Poinformować dyrektora szkoły o istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne – do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc – astma, zaburzenia odporności;
  7. Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy na odpady zmieszane;
  8. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 1. Personel administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:
  1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów / słuchaczy, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp;
  2. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów;
  3. Zapoznają uczniów / słuchaczy z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Centrum
  4. Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły,;
  5. Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
  6. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami;
  7. Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi;
  8. Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne w wyznaczone miejsce w sali ? do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;
  9. W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń / słuchacz przyniósł do szkoły przedmioty, które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów/słuchaczy z niepełnosprawnościami), przypomina o zakazie przynoszenia przedmiotów zbędnych w czasie zajęć oraz zobowiązuje ucznia/słuchacza do schowania przedmiotu do plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole;
  10. Dbają o to, by uczniowie / słuchacze przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących procedur bezpieczeństwa;
  11. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi niepełnoletnich uczniów/słuchaczy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty ? z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ? m.in. co najmniej dystans 1,5 m.
 1. Wychowawca klasy/opiekun semestru/opiekun grupy kwalifikacyjnego kursu zawodowego na pierwszym spotkaniu z uczniami/słuchaczami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 2. Osoby sprzątające w placówce:
  1. Pracują w rękawiczkach;
  2. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  3. Dezynfekują toalety – po każdym dniu pracy szkoły;
  4. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
  5. Wietrzą korytarze szkolne ? raz na godzinę;
  6. Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:
   1. ciągi komunikacyjne ? myją;
   2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, ławek, biurek z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, kurki przy kranach ? myją i dezynfekują;
   3. sprzęt, pomoce dydaktyczne pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;
  7. Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego;
  8. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów/słuchaczy ani pracowników na wdychanie oparów;
  9. Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie monitoringu czystości pomieszczenia ? załącznik nr 2 do Procedur.

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów  oraz komunikacji ze słuchaczami

 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość ? telefon, e-mail. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem / słuchaczem.
 2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość ? telefon, e-mail. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
 3. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc z nauczycielem za jego zgoda? i wiedza? na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się, z zachowaniem zasad opisanych w ust. 2 i 4.
 4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera wychowawca klasy.
 6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u niepełnoletniego ucznia w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic / opiekun zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
 7. Rodzice/opiekunowie mają możliwość zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa za pośrednictwem strony internetowej Centrum https://ckziumm.edu.pl/ – zakładka ?Procedury bezpieczeństwa?
 8. Słuchacze szkoły zaocznej zobowiązani są do podania numeru telefonu i adresu poczty e-mail do kontaktu. Dane kontaktowe zbiera opiekun semestru.

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły

 1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona).
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzic/ opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko przed wejściem do budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 4. Rodzic / opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie ? obowiązkowa osłona nosa i ust.
 5. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m.
 6. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru ucznia przebywa na terenie szkoły dłużej niż jest to konieczne.

Organizacja konsultacji maturalnych

 1. W szkole organizowane są konsultacje maturalne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do tych zajęć salach.
 2. Osoby, które prowadzą zajęcia konsultacje maturalne oraz osoby będące uczestnikami tych zajęć, zobowiązane są do przestrzegania niniejszych Procedur.

Procedura mycia pomocy dydaktycznych i sprzętu

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawowa? formę? zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19.

 1. W czasie epidemii pomoce dydaktyczne oraz sprzęty sa? dezynfekowane po użyciu ? w miarę możliwości i po każdym dniu.
 2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają? usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Wszystkie pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku należy:
  1. umyć ciepła? woda? z dodatkiem stosownego detergentu, będącego na wyposażeniu szkoły; lub
  2. zdezynfekować ? zarejestrowanym środkiem, będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.
 1. Sprzęty elektroniczne należy dezynfekować ? w miarę możliwości specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym.
 2. W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.
 3. Osoby czyszczące, dezynfekujące pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie (spawalnia) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Każdemu uczniowi / niepełnoletniemu słuchaczowi, który kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka ? temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy ? służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. (w przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie można skorzystać z pomieszczenia należy odizolować dziecko ? dystans od innych osób co najmniej 2 metry).
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie ? telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 7. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja ? biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa ? przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Ucznia do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Uczeń wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywał w izolacji zostaje wyposażony w osłonę ust i nosa.
 10. Każdemu słuchaczowi, który kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie jego pisemnej zgody zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu. Pomiaru ? z zachowaniem reżimu sanitarnego, dokonuje nauczyciel, który na swoich zajęciach zauważył niepokojące objawy chorobowe.
 11. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u słuchacza, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych jest on zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia szkoły.
 12. Do niezwłocznego opuszczenia szkoły zobowiązany jest słuchacz, który wykazuje objawy chorobowe, wskazujące na możliwość wystąpienia zakażenia i infekcji dróg oddechowych i jednocześnie odmawia pomiaru temperatury ciała.
 13. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu ? zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady.
 14. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 15. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), za po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 16. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 17. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 18. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 19. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 20. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 21. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. Po 30 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru.

Przepisy końcowe

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.