Strona główna » Centrum Kształcenia Ustawicznego » Szkoła Policealna w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna to oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. Kształcenie w szkole policealnej umożliwia zdobycie nowego zawodu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w soboty i niedziele, maksymalnie do godziny 16:30, zgodnie z planem zajęć opracowanym na dany zjazd. Terminarz zjazdów podawany jest do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem roku szkolnego.

O przyjęcie do szkoły policealnej mogą ubiegać się osoby, które posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Kształcenie w szkole policealnej odbywa się zgodnie z podstawą programową kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie zostały wyodrębnione kwalifikacje które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Każda kwalifikacja będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych w trakcie kształcenia. W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wyuczonym zawodzie – dyplom i tytuł technika (jeśli posiada średnie wykształcenie)

Wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska gwarantuje uzyskanie znakomitych wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Nasi słuchacze zdobywają liczne wyróżnienia w konkursach i olimpiadach zawodowych.

Szkoły Policealne w Centrum

 • 2-letnia Szkoła Policealna w zawodzie:
  TECHNIK ADMINISTRACJI
  Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
  2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
  3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

  W zawodzie technik administracji wyodrębniono jedną kwalifikację – EK.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
  Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich i gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 • 1,5-roczna Szkoła Policealna w zawodzie:
  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
  Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik bhp będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
  2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
  4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy wyodrębniono jedną kwalifikację – BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • 1-roczna Szkoła Policealna w zawodzie:
  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  Absolwent szkoły policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
  2. świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
  4. motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

  W zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej wyodrębniono jedną kwalifikację – SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Praca dla asystenta osoby niepełnosprawnej to przede wszystkim w domy pomocy społecznej, ośrodki spokojnej starości, ośrodki rehabilitacyjne, a także jednostki samorządowe. Coraz częściej pojawiają się ogłoszenia osób prywatnych, które potrzebują pomocy do opieki nad swoimi bliskimi. Absolwenci tego kierunku kształcenia chętnie także wyjeżdżają zagranicę, aby pracować tam jako asystenci osób niepełnosprawnych bądź starszych.

Szkoła wystawia dla słuchaczy:

 • zaświadczenia do ZUS,
 • legitymacje szkolne,
 • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza