ERASMUS

erasmus

?MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO CKZIU KLUCZEM DO ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH?
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ w obszarze: mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego.

Czas realizacji projektu: 31.12.2015 ? 30.12.2016

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w partnerstwie z Intercultural Association Mobility Friends (IAMF ).

CKZiU jest placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego. Wśród celów działania naszego Centrum wyróżniamy m. in.: organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy; organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych, przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w warunkach mobilności na rynku pracy. Realizacja projektu jest spójna z celami działalności Centrum a także z założeniami koncepcji pracy CKZiU na lata 2013-2017

IAMF jest organizacją pozarządową z siedzibą w Barcelos, w Portugalii, która promuje i wspiera programy wymiany międzynarodowej, a także przygotowanie spotkań międzynarodowych dotyczących wspólnych projektów oraz zagadnień wielokulturowości i międzykulturowości. IAMF dysponuje ekipą fachowych i doświadczonych pracowników i koordynatorów posługujących się wszystkimi najważniejszymi językami europejskimi ? w tym polskim.

Cele projektu to poprawa kwalifikacje zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ich znajomości języków obcych.

Osiągnięcie założeń projektu pozwoli nauczycielom lepiej wypełniać obowiązki zawodowe, co przełoży się na podniesienie jakości pracy Centrum. Przedstawione wyżej cele projektu są zbieżne z celami programu Erasmus+.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu są zatrudnieni w Centrum nauczyciele przedmiotów zawodowych ?w sumie 20 osób. Uczestnicy, podzieleni na dwie 10 ? osobowe grupy, wyjadą na tygodniowe pobyty do Portugalii. Podczas tych mobilności uczestnicy będą brali udział w zajęciach typu job shadowing w tamtejszych szkołach zawodowych kształcących młodzież na poziomie ponadgimnazjalnym.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele:

 • rozwiną umiejętności skutecznego nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla ucznia metod nauczania i uczenia się;
 • poprawią swoje kompetencje językowe;
 • poszerzą znajomość wspólnoty cywilizacyjnej krajów europejskich.

Wiedza i doświadczenia, jakie wyniosą z obserwacji zajęć w szkołach zawodowych innego kraju europejskiego (Portugalii) nauczyciele, będą mogli wykorzystać w swojej pracy z uczniami. Poznają inne, nieznane im metody i systemy nauczania i dopingowania uczniów do pracy własnej; te obserwacje pozwolą im uatrakcyjnić realizację procesu edukacyjnego; umożliwią konstruowanie i modernizowanie programów nauczania; poszerzenie oferty edukacyjnej. Zdobyte doświadczenia i wiedzę będą mogli przekazywać innym nauczycielom przyczyniając się do podniesienia poziomu ich pracy. Działania te w efekcie doprowadzą do osiągnięcia wysokich efektów kształcenia w CKZiU, przyczyniając się do poprawy jej prestiżu.

Poznanie dobrych praktyk w kształceniu zawodowym w Portugalii pozwoli na udoskonalenie procesu nawiązywania i utrzymywania współpracy naszej szkoły z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

Doskonalenie w zakresie posługiwania się językiem angielskim pozwoli nauczycielom brać udział w projektach europejskich oraz korzystać z angielskojęzycznych publikacji dotyczących organizacji i metod kształcenia oraz publikacji branżowych dotyczących nowoczesnych metod i technik stosowanych w przedsiębiorstwach z danej branży. Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim pozwoli nawiązywać i utrzymywać kontakty z nauczycielami z innych krajów UE; umożliwi poszukiwanie szkół partnerskich, z którymi można nawiązać współpracę i wymianę uczniów i nauczycieli

Udział nauczycieli mobilności międzynarodowej oraz wiedza i doświadczenie zdobyte dzięki tej wizycie zostaną przedstawione w lokalnej prasie, co przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym

Przygotowanie uczestników projektu

Uczestnikom projektu zostaną przygotowani do wyjazdów do Portugalii. W czasie przygotowań odbędą się następujące zajęcia:

 1. Kurs języka angielskiego w wymiarze 40 godzin dla każdej z dwóch grup wyjazdowych.
 2. Wykłady o systemie szkolnictwa publicznego, historii i kulturze Portugalii.
 3. Wykład o historii Unii Europejskiej i o programie Erasmus+, z którego środków finansowany będzie projekt .

Zajęcia przygotowawcze będą odbywać się w godzinach nie kolidujących z obowiązkami zawodowymi uczestników. W chwili obecne planujemy, że wszystkie zajęcia przygotowawcze odbędą się w siedzibie Centrum. Zajęcia zostaną zaplanowane tak, aby kończyły się bezpośrednio przed wyjazdami grup za granicę.

Rezultaty projektu

Projekt przyniesie następujące rezultaty twarde:

 • uczestnicy odbędą zaplanowane i zrealizowane w Centrum zajęcia przygotowania językowego i kulturowego;
 • uczestnicy otrzymają wystawione przez Centrum certyfikaty odbycia zajęć przygotowania kulturowego;
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty odbycia kursu języka obcego ( w ramach zajęć przygotowawczych);
 • uczestnicy otrzymają wystawione przez partnera projektu certyfikaty odbycia mobilności;
 • uczestnicy otrzymają dokumenty Europass Mobilność, poświadczające zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów miękkich:

 • poszerzenie wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników projektu – nauczycieli przedmiotów zawodowych;
 • poprawa znajomości języków obcych;
 • zwiększenie motywacji do nauki języków obcych;
 • podniesienie samooceny uczestników projektu;
 • zwiększenie motywacji do samodoskonalenia zawodowego;
 • podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych uczestników;
 • wykształcenie postaw tolerancji i akceptacji dla odmiennych zwyczajów, zachowań, religii;
 • poznanie historii, kultury i obyczajów kraju partnera.

Produktami materialnymi projektu będą:

 • zdjęcia z kolejnych etapów realizacji projektu, w tym z pobytów za granicą obu grup uczestników;
 • prezentacje omawiające projekt, przygotowane na konferencję kończącą projekt;
 • raporty z realizacji projektu, przygotowane osobno przez obie grupy wyjazdowe;
 • materiały uzyskane dzięki ewaluacji projektu.