Strona główna » Samorząd Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy

Celem Samorządu Słuchaczy jest współdziałanie z Centrum w realizacji jego zadań dydaktyczno- wychowawczych, a w szczególności :

  • dbanie o pozytywny wizerunek Centrum poprzez aktywne uczestniczenie w uroczystościach o charakterze szkolnym, miejskim, powiatowym lub narodowym;
  • kształtowanie u słuchaczy aktywnych postaw społecznych i środowiskowych poprzez udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych i innych organizowanych na terenie szkoły;
  • przedstawianie dyrekcji Centrum opinii i potrzeb słuchaczy;
  • podejmowanie działań w celu integracji społeczności szkolnej;
  • zapraszanie ludzi o ciekawych pasjach i zainteresowaniach;
  • organizowanie życia kulturalno ? oświatowego słuchaczy;
  • niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia;
  • wspomaganie finansowych potrzeby szkoły i udzielanie pomocy socjalnej słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
  • informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.