Strona główna » Centrum Kształcenia Zawodowego » Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Ze Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dział VIII – Centrum Kształcenia Zawodowego):

§ 112

 1. Dokształcanie młodocianych odbywa się w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
 2. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie powinna wynosić co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego, liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.
 3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych, dyrektor Centrum, w ramach turnusu, może zorganizować dokształcanie młodocianych pracowników, prowadząc konsultacje indywidualne.
 4. Liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianej na kształcenie zawodowe teoretyczne.

§ 113

 1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu jest prowadzony przez CKZ.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane
  dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów.
 3. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych w formie turnusu realizuje zajęcia
  w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.
 4. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor Centrum , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć edukacyjnych na poszczególnych turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

§ 114

Dokumentacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników obejmuje:

 1. program nauczania
 2. dziennik zajęć,
 3. uchwały o klasyfikacji młodocianych pracowników,
 4. ewidencję wydanych zaświadczeń

§ 115

Opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad młodocianymi pracownikami poszczególnych turnusów sprawują wyznaczeni przez dyrektora Ośrodka nauczyciele ? wychowawcy.

Rozdział 1. Młodociani pracownicy

§ 116

 1. Prawa i obowiązki młodocianych pracowników wynikają z przepisów prawa oświatowego, Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
 2. Młodociany pracownik ma prawo do:
  1. uzyskania informacji na początku turnusu na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
  2. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
  3. przedstawiania dyrektorowi Centrum i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy i wyjaśnień,
  4. jawnego wyrażania opinii dotyczących Centrum, nie może to jednak uwłaczać godności osobistej pracowników Centrum ani młodocianych dokształcających się w ośrodku,
  5. oceny z poszczególnych przedmiotów dokonywanej w sposób jawny wyłącznie
   za posiadane wiadomości i umiejętności,
  6. korzystania z wyposażenia i pomieszczeń Centrum zgodnie ich przeznaczeniem,
 3. Młodociany pracownik ma obowiązek:
  1. godnego i kulturalnego zachowania się w Centrum i poza nim,
  2. systematycznego przygotowywania się i uczestniczenia w zajęciach,
  3. podporządkowania się zaleceniom dyrektora Centrum,
  4. przestrzegania zasad współżycia społecznego,

§ 117

 1. Dyrektor Centrum może przyznać młodocianym uczestnikom turnusów następujące wyróżnienia lub nagrody:
  1. pochwałę dyrektora Centrum,
  2. list pochwalny do rodziców, pracodawcy, szkoły macierzystej.
 2. Dyrektor Centrum może stosować wobec młodocianych następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie dyrektora Centrum,
  2. upomnienie dyrektora Centrum wobec pozostałych młodocianych pracowników,
  3. powiadomienie o upomnieniu dyrektora szkoły macierzystej,
  4. naganę dyrektora Centrum z ostrzeżeniem skreślenia z listy młodocianych pracowników dokształcających się w Centrum,
  5. skreślenie z listy uczniów ? dotyczy uczniów pełnoletnich.
 3. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor Centrum może skreślić pełnoletniego ucznia z listy , gdy ten:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego młodocianego lub innej osoby,
  2. wchodzi w kolizję z prawem,
  3. stale narusza postanowienia statutu Centrum

§ 118

 1. Pracownicy młodociani dokształcający się na turnusach mogą być zakwaterowani  w internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz z innych internatów na terenie Mińska Mazowieckiego.
 2. Koszty pobytu w internacie i wyżywienia ponosi młodociany pracownik.

Rozdział 2. Rekrutacja pracowników młodocianych oraz współpraca z podmiotami zlecającymi dokształcanie

§ 119

Na turnus dokształcania młodocianych przyjmuje się :

 1. młodocianych pracowników będących uczniami oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, skierowanych do Centrum przez szkoły macierzyste,
 2. młodocianych pracowników, którzy nie uczą się w zasadniczych szkołach zawodowych skierowanych przez pracodawców.

§ 120

 1. Przyjęcie na turnus następuje na podstawie skierowania zawierającego:
  1. imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia,
  2. numer PESEL młodocianego pracownika,
  3. nazwę szkoły lub pracodawcy kierujących młodocianego pracownika na turnus dokształcania teoretycznego,
  4. nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz zakres dokształcania teoretycznego.
 2. Ośrodek informuje kierującego o istotnych zdarzeniach związanych z pobytem młodocianego pracownika w Ośrodku w celu wykorzystania tych informacji w bieżącej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 3. Koszty związane z realizacją programu edukacyjnego pokrywane są przez szkołę lub pracodawcę kierujących młodocianych pracowników na dokształcanie teoretyczne na podstawie umowy zawartej pomiędzy kierującym a Centrum lub na podstawie porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę macierzystą a organem prowadzącym Centrum .

Rozdział 3. Nauczyciele turnusów

§ 121

 1. Zakres zadań nauczycieli realizujących zadania dydaktyczno-wychowawcze na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych obejmuje:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo młodocianych w trakcie zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych,
  2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt,
  4. bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich młodocianych,
  5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 2. 2. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zapoznania młodocianych z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach realizowanych w trakcie turnusu,
  2. realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym programem i planem nauczania,
  3. bieżącego wypełniania dziennika,
  4. systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy młodocianych pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,
  5. uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał,
  6. sprawowania dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z planem dyżurów.