Strona główna » Centrum Kształcenia Zawodowego » Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  – nowa forma zdobywania kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego ? kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).  Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Dla kursów realizowanych w formie zaocznej minimalna liczba godzin może zostać zmniejszona do 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Sekretariat słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 29 08 wewn. 25
email: kursy@ckziumm.edu.pl

Formularz zgłoszenia na kurs
Informacja dotycząca nr konta do wpłat na Samorząd Słuchaczy

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

BRANŻA BUDOWLANA (BUD)

 • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ? BETONIARZ?ZBROJARZ
 • BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych ? MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
 • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych ? MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNEJ
 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych ? MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ? MURARZ-TYNKARZ
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów ?
  TECHNIK BUDOWNICTWA

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)

 • DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych – STOLARZ

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTYRACYJNA (EKA)

 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych ? TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości ? TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE)

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – ELEKTRYK

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)

 • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich – FRYZJER

BRANŻA HANDLOWA (HAN)

 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych ? TECHNIK HANDLOWIEC

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich ? KELNER
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań – KUCHARZ
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych ? TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

BRANŻA MECHANICZNA (MEC)

 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – ŚLUSARZ

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY (MOD)

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – KRAWIEC
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych ? TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych ?
  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ?
  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BRANŻA OGRODNICZA (OGR)

 • OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych ? FLORYSTA
 • OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych ? OGRODNIK

BRANŻA ROLNO-HANDLOWA (ROL)

 • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej ? PSZCZELARZ
 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej – ROLNIK
 • ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – TECHNIK PSZCZELARZ
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ? TECHNIK ROLNIK

BRANŻA SPOŻYWCZA (SPC)

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych – CUKIERNIK

BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

 • SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej ?
  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych ? OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim osobiście, pocztą lub e-mailem na adres: kursy@ckziumm.edu.pl

Formularz zgłoszenia na kurs