Strona główna » Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  – nowa forma zdobywania kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).  Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Dla kursów realizowanych w formie zaocznej minimalna liczba godzin może zostać zmniejszona do 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Sekretariat słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 29 08
email: kursy@ckziumm.edu.pl

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

(KLIKNIJ NA LINK BY WYŚWIETLIĆ SZCZEGÓŁY)

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)

A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

A.12 Wykonywanie usług krawieckich

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

A.23 Projektowanie fryzur

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 

OBSZAR BUDOWLANY (B)

B.5 Montaż systemów suchej zabudowy

B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładinowych

B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.20 Montaż konstrukcji budowlanych

B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

B.30 Sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 

OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z)

Z.3 Ochrona osób i mienia

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych

Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

M.18 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodwych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, udządzeń i narzędzi

M.24 Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

M.28 Wykonywanie prac lakierniczych

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

T.9 Wykonywanie usług kelnerskich

T.10 Irganizacja usług gastronomicznych

T.16 Organizacja i nadzorowanie wyrobów spożywczych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (Z)

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim osobiście, pocztą lub e-mailem na adres: kursy@ckziumm.edu.pl

 

 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!

Egzaminy semestralne semestrów VI LO odbędą się zdalnie (na odległość) zgodnie z harmonogramem. Szczegóły w zakładce EGZAMINY SEMESTRALNE

Od 12 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne w CKZiU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

zawieszone.

/dotyczy także szkoły zaocznej, kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz turnusów dla młodocianych pracowników/

W tym okresie kancelaria szkoły otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 tel. (25) 758-34-15, email: kancelaria@ckziumm.edu.pl