Strona główna » O szkole » Statut » Dział VI. Uczniowie i słuchacze Centrum

Dział VI. Uczniowie i słuchacze Centrum

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 42

Prawa i obowiązki uczniów/słuchaczy Centrum

 1. Uczeń / słuchacz ma prawo do:
  1. zapewnienia mu poszanowania godności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych, uczuć i przekonań religijnych,
  2. pełnego udziału w życiu społeczności szkolnej,
  3. właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i kształcenia zgodnie z programem nauczania, oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. znajomości celu lekcji i jasnego przekazywania jej treści,
  5. ochrony przed różnymi formami przemocy,
  6. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym oraz wychowawczym,
  7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny nabywanej wiedzy i umiejętności,
  8. uzasadnienia przez nauczyciela danego przedmiotu otrzymanej oceny,
  9. pomocy w przypadku trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności,
  10. opieki wychowawczej,
  11. rozwijania zainteresowań,
  12. zapoznania się z kryteriami oceniania i promowania,
  13. korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje Centrum,
  14. kultywowania tradycji Centrum, oraz wzbogacania jej form,
  15. zgłaszanie kandydatów spośród uczniów/słuchaczy do nagród i wyróżnień,
  16. pomocy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna w pozyskaniu informacji zawodowej oraz wspierania jego kariery zawodowej,
  17. bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim, zgodnie z regulaminem biblioteki,
  18. uczestnictwa w wolontariacie, jeśli takie działania zostaną w Centrum podjęte,
  19. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie Centrum.
  20. uczestnictwa (z głosem doradczym) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących problemów wychowawczych. Z inicjatywą uczestnictwa może występować Dyrektor Centrum, wychowawca lub Samorząd Słuchaczy,
 2. Uczeń pełnoletni ma prawo:
  1. samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,
  2. zastrzec możliwość wglądu do jego dokumentacji przebiegu nauczania, składając stosowne oświadczenie.
 3. Uczeń/słuchacz ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie Centrum, a w szczególności jest zobowiązany do:
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa na zajęciach edukacyjnych,
  2. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych (dotyczy uczniów),
  3. przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego w Centrum oraz poza nim,
  4. odnoszenia się z szacunkiem do wszystkich pracowników Centrum, swoich koleżanek i kolegów,
  5. godnego i kulturalnego zachowania się w Centrum,
  6. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego ubioru,
  7. noszenia identyfikatora na terenie szkoły (dotyczy słuchaczy szkoły zaocznej),
  8. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w Centrum,
  9. zapoznania się z warunkami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy,
  10. dbania o powierzone mienie (maszyny, urządzenia, materiały i narzędzia itp.),
  11. ponoszenia odpowiedzialności materialnej (słuchacze i rodzice) za umyślne zniszczenia mienia w Centrum,
  12. natychmiastowego zawiadomienia dyrekcji Centrum lub nauczycieli prowadzących zajęcia o wypadku, jaki zdarzył się na terenie Centrum lub w czasie zajęć organizowanych przez Centrum poza jej terenem,
  13. uzupełniania braków wynikających z absencji,
  14. posiadania i starannego prowadzenia dzienniczka praktycznej nauki zawodu lub innych dokumentów obowiązujących w Centrum,
  15. systematycznej i wytrwałej pracy nad wzbogaceniem swych wiadomości i umiejętności,
  16. uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Centrum i innych wynikających z programu nauczania oraz planu dydaktyczno-wychowawczego Centrum,
  17. przestrzegania zakazu palenia tytoniu, e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Centrum,
  18. przestrzegania zakazu wnoszenia na teren Centrum narkotyków i dopalaczy, rozprowadzania ich oraz korzystania z nich na terenie szkoły,
  19. przestrzegania zakazu wnoszenia na teren Centrum niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów,
  20. zapoznania się ze wszystkimi zarządzeniami dyrektora Centrum dotyczącymi uczniów i słuchaczy oraz ich przestrzegania,
  21. informowania rodziców o terminach wywiadówek oraz o innych spotkaniach z rodzicami.
 4. Uczeń/słuchacz może przynosić do Centrum telefon komórkowy pod warunkiem przestrzegania zasad jego używania:
  1. telefon komórkowy winien być wyłączony podczas zajęć edukacyjnych,
  2. nauczyciel ma prawo nakazać uczniowi/słuchaczowi odłożenie włączonego telefonu komórkowego, w ustalonym miejscu w klasie. Uczeń/słuchacz odbiera telefon po zakończeniu zajęć.
  3. w przypadku nagminnego niestosowania się do zasad używania telefonu komórkowego w Centrum, wobec uczniów i słuchaczy mogą być zastosowane kary przewidziane w statucie,
  4. bez zgody nauczyciela uczniom i słuchaczom zabrania się rejestracji fonii i wizji telefonem komórkowym oraz wszelkimi innymi urządzeniami.

§ 43

 1. Uczeń/słuchacz Centrum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia.
 2. Uczeń/słuchacz Centrum może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
  1. pochwałę wychowawcy,
  2. pochwałę dyrektora w obecności zespołu klasowego,
  3. list pochwalny dyrektora,
  4. dyplom uznania,
  5. nagrodę rzeczową,

§ 44

 1. Za nieprzestrzeganie statutu Centrum, lekceważenie obowiązku nauki uczeń/słuchacz może być ukarany:
  1. pisemnym upomnieniem wychowawcy,
  2. upomnieniem lub naganą dyrektora,
  3. ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  4. skreśleniem z listy uczniów/słuchaczy Centrum.
 2. Karę, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, stosuje się wtedy, gdy wyczerpano wszystkie dostępne możliwości oddziaływania na ucznia/słuchacza.
 3. W przypadkach szczególnie drastycznego i rażącego zachowania się ucznia/słuchacza, rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy, może podjąć uchwałę o skreśleniu pełnoletniego ucznia/słuchacza w trybie doraźnym.
 4. Skreślenie ucznia z listy uczniów/słuchaczy następuje w formie decyzji administracyjnej.
 5. Podstawą do skreślenia ucznia/słuchacza z listy jest:
  1. świadome nieprzestrzeganie i łamanie przepisów BHP i P.POŻ, stwarzające zagrożenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich,
  2. kradzież lub świadome niszczenie mienia Centrum oraz zachowanie mające związek z aktami wandalizmu,
  3. przynoszenie na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób,
  4. wulgarne zachowywanie się w stosunku do nauczycieli lub kolegów,
  5. znęcanie się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi,
  6. przebywanie na terenie Centrum pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub ich rozprowadzanie,
  7. inne rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, kultury i przepisów prawa.
 6. Od kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1-4 uczeń/słuchacz może się odwołać pisemnie do dyrektora Centrum za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy lub Samorządu Słuchaczy w terminie siedmiu dni. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie czternastu dni.
 7. Decyzję o skreśleniu z listy uczeń/słuchacz otrzymuje na piśmie.
 8. Od decyzji dyrektora Centrum w sprawie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
Poprzedni dział Spis treści Następny dział