Strona główna » O szkole » Statut » Dział VI. Uczniowie i słuchacze Centrum

Dział VI. Uczniowie i słuchacze Centrum

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 36

Prawa i obowiązki uczniów/słuchaczy Centrum

1. Uczeń / słuchacz ma prawo do:

1) zapewnienia mu poszanowania godności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych, uczuć i przekonań religijnych,
2) pełnego udziału w życiu społeczności szkolnej,
3) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i kształcenia zgodnie z programem nauczania, oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) znajomości celu lekcji i jasnego przekazywania jej treści,
5) ochrony przed różnymi formami przemocy,
6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
oraz wychowawczym,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
8) pomocy w przypadku trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości
i umiejętności,
9) opieki wychowawczej,
10) rozwijania zainteresowań,
11) zapoznania się z kryteriami oceniania i promowania,
12) korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje Centrum,
13) kultywowania tradycji Centrum, oraz wzbogacania jej form,
14) zgłaszanie kandydatów spośród uczniów/słuchaczy do nagród i wyróżnień,
15) pomocy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna wpozyskaniu informacji zawodowej oraz wspierania jego kariery zawodowej,
16) bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim i innych dostępnych pomocy naukowych,
17) uczestnictwa (z głosem doradczym) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących problemów wychowawczych. Z inicjatywą uczestnictwa może występować Dyrektor Centrum, opiekun klasy lub Samorząd Słuchaczy,
18) dodatkowego uzasadnienia przez nauczyciela danego przedmiotu otrzymanej oceny,
19) korzystania z przysługujących uprawnień określonych odrębnymi przepisami.

2. Uczeń/słuchacz ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie Centrum, a w szczególności jest zobowiązany do:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa na zajęciach edukacyjnych,
2) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych (dotyczy uczniów)
3) przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego w Centrum oraz poza nim,
4) odnoszenia się z szacunkiem do wszystkich pracowników Centrum, swoich koleżanek i kolegów,
5) godnego i kulturalnego zachowania się w Centrum,
6) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego ubioru,
7) noszenia identyfikatora na terenie szkoły (dotyczy słuchaczy szkoły zaocznej)
8) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy,
10) dbania o powierzone mienie (maszyny, urządzenia, materiały i narzędzia itp.),
11) ponoszenia odpowiedzialności materialnej (słuchacze i rodzice) za umyślne zniszczenia w Centrum,
12) natychmiastowego zawiadomienia dyrekcji Centrum lub nauczycieli prowadzących zajęcia o wypadku, jaki zdarzył się na terenie Centrum lub w czasie zajęć organizowanych przez Centrum poza jej terenem,
13) uzupełniania braków wynikających z absencji,
14) posiadania i starannego prowadzenia dzienniczka praktycznej nauki zawodu
lub innych dokumentów obowiązujących w Centrum,
15) systematycznej i wytrwałej pracy nad wzbogaceniem swych wiadomości
i umiejętności,
16) uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Centrum
i innych wynikających zprogramu nauczania oraz planu dydaktyczno-wychowawczego Centrum,
17) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, e-papierosów oraz wnoszenia
i spożywania alkoholu na terenie Centrum,
18) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren Centrum narkotyków i dopalaczy, rozprowadzania ich oraz korzystania z nich na terenie szkoły,
19) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren Centrum niebezpiecznych narzędzi
i przedmiotów,
20) zapoznania się ze wszystkimi zarządzeniami dyrektora Centrum dotyczącymi uczniów i słuchaczy oraz ich przestrzegania,
21) informowania rodziców o terminach wywiadówek oraz o innych spotkaniach
z rodzicami.

3. Uczeń/słuchacz może przynosić do Centrum telefon komórkowy pod warunkiem przestrzegania zasad jego używania:

1) telefon komórkowy winien być wyłączony podczas zajęć edukacyjnych,
2) nauczyciel ma prawo zarekwirować włączony telefon komórkowy i zwrócić go
po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniowi/słuchaczowi,
3) w przypadku nagminnego niestosowania się do zasad używania telefonu komórkowego w Centrum, wobec uczniów i słuchaczy mogą być zastosowane kary przewidziane w statucie,
4) bez zgody nauczyciela uczniom i słuchaczom zabrania się rejestracji fonii i wizji telefonem komórkowym oraz wszelkimi innymi urządzeniami.

§ 37

Za wzorową naukę zawodu i przykładną postawę uczeń/słuchacz może otrzymać następujące wyróżnienia inagrody:

1) pochwałę dyrektora w obecności zespołu klasowego,
2) list pochwalny dyrektora,
3) nagrodę rzeczową,
4) dyplom uznania

§ 38

1. Za nieprzestrzeganie statutu Centrum, lekceważenie obowiązku nauki uczeń/słuchacz może być ukarany:

1) upomnieniem opiekuna klasy lub opiekuna grupy zajęciowej,
2) upomnieniem lub naganą dyrektora,
3) upomnieniem lub naganą dyrektora w obecności zespołu klasowego,
4) ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu,
5) skreśleniem z listy uczniów/słuchaczy Centrum.

2. Podstawą do skreślenia ucznia/słuchacza z listy jest:

1) świadome nieprzestrzeganie i łamanie przepisów BHP i P.POŻ, stwarzające zagrożenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich,
2) świadome niszczenie mienia Centrum oraz zachowanie mające związek z aktami wandalizmu,
3) wulgarne zachowywanie się w stosunku do nauczycieli lub kolegów,
4) znęcanie się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi,
5) przebywanie na terenie Centrum pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub ich rozprowadzanie,
6) opuszczenie ponad 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych
w szkolnym planie nauczania w szkole zaocznej,
7) inne rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, kultury i przepisów prawa

3. Od kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1-5 uczeń/słuchacz może się odwołać pisemnie do dyrektora Centrum za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy lub Samorządu Słuchaczy
w terminie siedmiu dni. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie czternastu dni.

4. Od decyzji dyrektora Centrum w sprawie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Poprzedni dział Spis treści Następny dział