Strona główna » Samorząd Słuchaczy » Regulamin Samorządu Słuchaczy

Regulamin Samorządu Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest powszechną organizacją słuchaczy wszystkich typów szkół w formie zaocznej funkcjonujących w Centrum. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Centrum.

 

Cel i przedmiot działalności Samorządu

Celem samorządu słuchaczy jest współdziałanie z Centrum w realizacji jego zadań dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

 • dbanie o pozytywny wizerunek Centrum
 • kształtowanie u słuchaczy aktywnych postaw społecznych
 • wyrabianie umiejętności współżycia społecznego
 • niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia
 • organizowanie życia kulturalno ? oświatowego słuchaczy

Do pełnego osiągnięcia postawionych celów, Samorząd Słuchaczy:

 • wdraża słuchaczy do pracy społecznej na rzecz Centrum
 • aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych
 • organizuje różne formy współżycia społecznego na terenie szkoły
 • organizuje i finansuje dla słuchaczy przedstawienia teatralne, koncerty, wycieczki, wyjścia do kina, uroczystości szkolne, prelekcje, pokazy i inne imprezy o charakterze kulturalno ? oświatowym lub rozrywkowym

 

Organy Samorządu Słuchaczy

Organami Samorządu Słuchaczy są:

 • Walne Zebranie Słuchaczy (Delegatów)
 • Zarząd Samorządu Słuchaczy
 • Komisja Rewizyjna
 • Rady Semestralne

 

Członkowie Samorządu Słuchaczy, ich prawa i obowiązki

Członkiem Samorządu Słuchaczy jest każdy słuchacz szkoły niezależnie od typu szkoły. Członkostwo w Samorządzie nabywa się w momencie przyjęcia do szkoły.

Członkowie Samorządu mają prawo do:

 • brania udziału w walnych zebraniach
 • korzystania ze wszystkich agend organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Słuchaczy
 • przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Centrum wniosków i opinii we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących podstawowych  praw słuchaczy, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • prawo do opiniowania uchwał Rady Pedagogicznej w sprawie skreślania słuchaczy z listy słuchaczy
 • prawo do organizowania życia szkolnego
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Centrum
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Słuchaczy
 • opiniowania pracy nauczycieli
 • uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (inicjatywa w tym zakresie należy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej)
 • uczestniczenia we wszystkich uroczystościach Centrum

Członkowie są obowiązani:

 • przestrzegać postanowień regulaminu
 • stosować się do uchwał Walnego Zebrania Słuchaczy (Delegatów) oraz Zarządu
 • pomagać w pracach Zarządu i Rad Semestralnych
 • płacić terminowo ustalone składki członkowskie.