Strona główna » Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim powstało 1 września 1977 r. Obecnie placówka funkcjonuje w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego centrum kształcenia ustawicznego:

  • prowadzi kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum kształcenia ustawicznego,
  • prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,
  • może realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu.

Ważnym obszarem edukacyjnej działalności CKU było i jest kształcenie dorosłych w formach szkolnych.

Idea kształcenia ustawicznego i inwestowanie w swój rozwój ma w dzisiejszych czasach szczególne znaczenie. Świat zmienia się na naszych oczach. Rozwój nauki, techniki, przemiany dokonujące się w skali globalnej, regionalnej i lokalnej sprawiają, że człowiek musi stale się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę, umiejętności, zdobywać nowe kwalifikacje.

Aktualnie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna

Kształcenie w liceum ogólnokształcącym pozwala uzyskać średnie wykształcenie. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Kształcenie w szkole policealnej umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Edukacja dorosłych to wymagający obszar edukacji. Centrum w swej działalności dydaktycznej zapewnia wysoką jakość usług edukacyjnych oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Nauczyciele cieszą się autorytetem u słuchaczy, okazują życzliwość, wspierają ich w rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia edukacyjne w szkołach zaocznych realizowane są obecnie w budynku Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych – dawnym budynku CKU.

Pomimo oczywistych niedogodności spowodowanych utratą bazy lokalowej, proces edukacyjny zorganizowany jest tak, aby słuchacze nabywali wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i w zwodach. Nauczyciele wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne oraz aktywne metody kształcenia. Kształcenie odbywa się w bezpiecznych warunkach pracy.

Poza materialnymi warunkami kształcenia, słuchacze Centrum zwracają uwagę na przyjazny klimat nauki i pracy w szkole. To ogromna zasługa dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.