Strona główna » O szkole » Historia szkoły

Historia szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 na mocy uchwały Nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego.

W skład nowej placówki weszło Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Mińsku Mazowieckim i Centrum Kształcenia Praktycznego im. Mariana Benko w Mińsku Mazowieckim. Obie placówki mogły poszczycić się ugruntowaną pozycją na edukacyjnej mapie powiatu mińskiego w zakresie kształcenia ustawicznego oraz kształcenia praktycznego.

1 września 2012 roku w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wszedł także Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, którego zadaniem było dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych a także koordynacja dokształcania młodocianych na terenie powiatów ościennych.

Z dniem 1 września 2019 r. na mocy uchwały Nr VIII/85/19 Rady Powiatu Mińskiego nastąpiło przekształcenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Od 1 września 2019 r. w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Centrum Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
 • Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43.

Przy Centrum działa także Ośrodek Spawalnictwa, pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ośrodek ten umożliwia zdobycie umiejętności spawania oraz uzupełnienie, rozszerzenie już posiadanych umiejętności oraz uzyskanie odnowienia uprawnień.

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Miński, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Podstawowe cele działalności Centrum to:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych
  i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów i słuchaczy,
 • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • przygotowanie uczniów i słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem,
 • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów i słuchaczy.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują szkoły, które mogą prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna.

W ramach Centrum Kształcenia Zawodowego organizowane są:

 • zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w następujących zawodach:
 • a) technik budownictwa,
  1. technik elektryk,
  2. technik mechanik,
  3. technik pojazdów samochodowych
  4. technik chłodnictwa i klimatyzacji,
  5. technik budowy dróg,
  6. technik robót wykończeniowych w budownictwie,
  7. technik przemysłu mody,
  8. mechanik pojazdów samochodowych,
  9. kucharz,
  10. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  11. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  12. stolarz,
 • turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Siedzibą CKZiU są budynki o całkowitej powierzchni 4721,2 m2, usytuowane na działce oznaczonej numerem 865/8, mieszczące się w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 4 oraz Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej usytuowany w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnkowskiego 43.

Budynki szkolne oraz ich otoczenie jest nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.


Pokaż Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Samochodowej na większej mapie