Strona główna » Rekrutacja » Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

  • wykształcenie średnie,
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Rekrutacja na semestr pierwszy jest prowadzona w następujących zawodach:

  • 2-letnia Szkoła Policealna:
    • technik administracji
  • 1,5-roczna Szkoła Policealna:
    • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • 1-roczna Szkoła Policealna:
    • asystent osoby niepełnosprawnej
    • technik usług pocztowych i finansowych

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie i tytuł technika otrzyma słuchacz, który ukończy szkołę i uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

SZKOŁY POLICEALNE W CENTRUM

  • 2-letnia Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
    • TECHNIK ADMINISTRACJI
      CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
      Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

      1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
      2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
      3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

      W zawodzie technik administracji wyodrębniono jedna kwalifikację:
      EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

  • 1,5-roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:
    • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
      CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
      Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik BHP będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

      • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
      • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
      • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
      • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

      W zawodzie technik BHP wyodrębniono jedną kwalifikację:
      BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

  • 1-roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:
    • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
      CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
      Absolwent szkoły policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

      • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
      • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
      • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
      • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

      W zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej wyodrębniono jedną kwalifikację:
      SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

W ramach rekrutacji do Szkoły Policealnej należy złożyć:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia
dla słuchaczy: zaświadczenia do ZUS, legitymacje szkolne, zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza.