Strona główna » Rekrutacja » Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

 • wykształcenie średnie,
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Po ukończeniu Szkoły Policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione kwalifikacje które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Każda kwalifikacja będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych w trakcie kształcenia.

Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wyuczonym zawodzie – dyplom i tytuł technika.

SZKOŁY POLICEALNE W CENTRUM:

 • 2-letnia Szkoła Policealna:
  • technik administracji
   Cele kształcenia w zawodzie:
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
   • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
   • prowadzenia postępowania administracyjnego.

   W zawodzie technik administracji wyodrębniono jedna kwalifikację:
   EK.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 • 1,5-roczna Szkoła Policealna:
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
   Cele kształcenia w zawodzie:
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik BHP będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy
   • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
   • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych
   • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

   W zawodzie technik BHP wyodrębniono jedną kwalifikację:
   BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 • 1-roczna Szkoła Policealna:
  • asystent osoby niepełnosprawnej
   Cele kształcenia w zawodzie:
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
   • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
   • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
   • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

   W zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej wyodrębniono jedną kwalifikację:
   SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

 
 
 
 
 
Reklama luty 2020