Strona główna » Rekrutacja » Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

 • wykształcenie średnie,
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Rekrutacja na semestr pierwszy jest prowadzona w następujących zawodach:

 • 2-letnia Szkoła Policealna:
  • technik administracji
 • 1,5-roczna Szkoła Policealna:
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1-roczna Szkoła Policealna:
  • asystent osoby niepełnosprawnej
  • technik usług pocztowych i finansowych

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie i tytuł technika otrzyma słuchacz, który ukończy szkołę i uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

SZKOŁY POLICEALNE W CENTRUM

 • 2-letnia Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
  • TECHNIK ADMINISTRACJI
   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
   2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
   3. prowadzenia postępowania administracyjnego.

   W zawodzie technik administracji wyodrębniono jedna kwalifikację:
   EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 • 1,5-roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:
  • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik BHP będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
   • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
   • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
   • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

   W zawodzie technik BHP wyodrębniono jedną kwalifikację:
   BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 • 1-roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:
  • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
   • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
   • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
   • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

   W zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej wyodrębniono jedną kwalifikację:
   SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

W ramach rekrutacji do Szkoły Policealnej należy złożyć:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia
dla słuchaczy: zaświadczenia do ZUS, legitymacje szkolne, zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza.