Strona główna » Rekrutacja » Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

 • wykształcenie średnie,
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Rekrutacja na semestr pierwszy roku szkolnego 2019/2020 jest prowadzona w następujących zawodach:

 • 2-letnia Szkoła Policealna:
  • technik administracji
 • 1,5-roczna Szkoła Policealna:
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1-roczna Szkoła Policealna:
  • asystent osoby niepełnosprawnej
  • technik usług pocztowych i finansowych

Po ukończeniu Szkoły Policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie i tytuł technika otrzyma słuchacz, który uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.
W ramach rekrutacji należy złożyć:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły śrdniej,
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia
dla słuchaczy:

 • zaświadczenia do ZUS
 • legitymacje szkolne
 • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Oferta edukacyjna

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

 • wykształcenie średnie,
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Po ukończeniu Szkoły Policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione kwalifikacje które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Każda kwalifikacja będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych w trakcie kształcenia.

Po ukończeniu szkoły, oraz pozytywnie zdanych egzaminach z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wyuczonym zawodzie – dyplom i tytuł technika.

SZKOŁY POLICEALNE W CENTRUM

 • 2-letnia Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
  • TECHNIK ADMINISTRACJI
   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   – wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
   – sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
   – prowadzenia postępowania administracyjnego.
   W zawodzie technik administracji wyodrębniono jedna kwalifikację:
   EK.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • 1,5-roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:
  • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik BHP będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   – oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
   – rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
   – współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
   – organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
   W zawodzie technik BHP wyodrębniono jedną kwalifikację:
   BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • 1-roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:
  • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
   Absolwent szkoły policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   – udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
   – świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
   – wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
   – motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.
   W zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej wyodrębniono jedną kwalifikację:
   SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej