Strona główna » Rekrutacja » Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzona jest wyłącznie na semestry wyższe:

 • do klasy II – na semestr III – przyjmowane są osoby, które posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo ukończenia klasy I 3-letniego liceum lub 4-letniego technikum.
 • do klasy III – na semestr V – przyjmowane są osoby, które posiadają świadectwa ukończenia klasy I i II 3-letniego liceum lub 4-letniego technikum.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

Nauka w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym odbywa się według następującego schematu:

 • klasa II, III
 • kontynuacja kształcenia w zakresie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka.
 • kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych przez słuchaczy przedmiotów.
 • realizacja jednego z przedmiotów uzupełniających – historia i społeczeństwo lub przyroda (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych)

4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

O przyjęcie do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego, mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę branżową I stopnia.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia mogą być przyjęci do klasy drugiej 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W procesie rekrutacji do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

Nauka w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym odbywa się we wszystkich klasach według następującego schematu:

 • kształcenie w zakresie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, język obcy (język angielski, język rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka.
 • kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch przedmiotów.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.

Ukończenie Liceum dla Dorosłych daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia – także na poziomie wyższym.

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Dla absolwentów szkoły branżowej i stopnia nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Słuchacz który został przyjęty na semestr 3 lub wyższy w przypadku wystąpienia różnic programowych będzie zobowiązany zdać egzaminy klasyfikacyjne wyrównujące różnice programowe.

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, średnio dwa razy w miesiącu) – zgodnie z terminarzem zjazdów ogłaszanym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w danym roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby, która nie ma 18 lat.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego słuchacz zdobywa wykształcenie średnie i otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia dla słuchaczy:

 • zaświadczenia do ZUS,
 • legitymacje szkolne,
 • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego słuchacze mogą:

 • podjąć naukę w naszym Centrum w Szkole Policealnej,
 • podjąć kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.