Strona główna » Rekrutacja » 4-letnie Liceum Ogólnokształcące

4-letnie Liceum Ogólnokształcące

O przyjęcie do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową I stopnia.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia mogą być przyjęci do klasy drugiej 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W procesie rekrutacji do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

Nauka w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym odbywa się we wszystkich klasach według następującego schematu:

 • kształcenie w zakresie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, język obcy (język angielski, język rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka.
 • kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch przedmiotów.

Po ukończeniu 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
W ramach rekrutacji należy złożyć:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia dla słuchaczy:

 • zaświadczenia do ZUS
 • legitymacje szkolne
 • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Po ukończeniu 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

W ramach rekrutacji należy złożyć:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia dla słuchaczy:

 • zaświadczenia do ZUS
 • legitymacje szkolne
 • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Po ukończeniu 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego słuchacze mogą dalej kształcić się w naszym Centrum w Szkole Policealnej oraz podjąć kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.
 • Ukończenie Liceum dla Dorosłych daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia ? także na poziomie wyższym.
 • Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej i stopnia nauka trwa 3 lata (6 semestrów).
 • Słuchacz który został przyjęty na semestr 3 lub wyższy w przypadku wystąpienia różnic programowych będzie zobowiązany zdać egzaminy klasyfikacyjne wyrównujące różnice programowe.
 • Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, średnio dwa razy w miesiącu) ? zgodnie z terminarzem zjazdów ogłaszanym przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w danym roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby, która nie ma 18 lat.