Strona główna » Rekrutacja » Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, mogą ubiegać się osoby, które ukończyły

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • gimnazjum
 • zasadniczą szkołę zawodową.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.

Ukończenie Liceum dla Dorosłych daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia – także na poziomie wyższym.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Nauka rozpoczyna się od klasy pierwszej liceum z wyjątkiem absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej nauka może trwać 2 lata (4 semestry).

Słuchacz który został przyjęty na semestr 3 w przypadku wystąpienia różnic programowych będzie zobowiązany zdać egzaminy klasyfikacyjne wyrównujące różnice programowe.

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, średnio dwa razy w miesiącu) – zgodnie z terminarzem zjazdów ogłaszanym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w danym roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby, która nie ma 18 lat.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

Nauka w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym odbywa się według następującego schematu:                 

 • klasa I
  • kształcenie w zakresie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, język obcy (język angielski, język rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka.
 • klasa II, III
  • kontynuacja kształcenia w zakresie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka.
  • kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych przez słuchaczy przedmiotów. Wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym słuchacze dokonują w semestrze II w klasie I.
  • realizacja jednego z przedmiotów uzupełniających – historia i społeczeństwo lub przyroda (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego słuchacz zdobywa wykształcenie średnie i otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia dla słuchaczy:

 • zaświadczenia do ZUS
 • legitymacje szkolne
 • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego słuchacze mogą:

 • podjąć naukę w naszym Centrum w Szkole Policealnej w następujących zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik bhp, technik drogownictwa
 • podjąć kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 
 
 
 
 
Reklama luty 2020