Strona główna » O szkole » Statut » Dział IX. Warunki bezpieczeństwa uczniów, słuchaczy i młodocianych

Dział IX. Warunki bezpieczeństwa uczniów, słuchaczy i młodocianych

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 127

 1. Uczeń, słuchacz, młodociany przebywający w Centrum w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, przewidzianych dla jego grupy w rozkładzie zajęć, pozostaje pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
 2. Szczegółowe zasady bezpiecznego odbywania zajęć edukacyjnych w Centrum zawarte są w instrukcjach określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pracowni, instrukcjach bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Plany ewakuacji budynków centrum umieszcza się w widocznych miejscach, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp.
 4. Drogi ewakuacyjne są wyraźnie oznaczone.
 5. W pomieszczeniach zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 6. Stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt są dostosowane do wzrostu uczniów, słuchaczy i rodzaju prac.
 7. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
 8. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami, stopnie schodów są równe i szorstkie.
 9. Pomieszczenia Centrum, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje udzielania tej pomocy.
 10. Nauczyciele prowadzący zajęcia są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 11. Maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymywane są w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki.
 12. Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem.
 13. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywieszone są w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi.
 14. W pracowniach wywieszone są w widocznym i łatwo dostępnym miejscu instrukcje określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 15. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele zapoznają uczniów, słuchaczy, młodocianych z zasadami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.
 16. Rozpoczynanie zajęć w pracowniach zajęć praktycznych następuje po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów (słuchaczy).
 17. Bezpośrednio przed zajęciami, w trakcie przerwy i bezpośrednio po zajęciach opiekę nad uczniami, słuchaczami, młodocianymi sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele. Czas, miejsce i zasady sprawowania dyżurów określa harmonogram dyżurów.
 18. Przy organizowaniu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Centrum bezpośrednią opiekę sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele, którzy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Poprzedni dział Spis treści Następny dział