Strona główna » O szkole » Statut » Dział IX. Postanowienia końcowe

Dział IX. Postanowienia końcowe

Poprzedni dział Spis treści

§ 132

  1. Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia Centrum wydaje dokumenty potwierdzające ich ukończenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
  3. Centrum używa urzędową pieczęć okrągłą z godłem według wzoru i zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
  4. Centrum używa pieczęci urzędowych wpisanych do rejestru pieczęci CKZiU.
  5. Szkoły wchodzące w skład Centrum używają pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Centrum może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał.

Statut obowiązuje od 20 listopada 2019 r.

Poprzedni dział Spis treści