Strona główna » O szkole » Statut » Dział X. Postanowienia końcowe

Dział X. Postanowienia końcowe

Poprzedni dział Spis treści  

§ 167

1. Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia Centrum wydaje dokumenty potwierdzające ich ukończenie zgodnie zodrębnymi przepisami.

3. Centrum używa urzędową pieczęć okrągłą z godłem według wzoru i zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

4. Centrum używa następujących pieczęci urzędowych:

1)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4

2)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4

3)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim
Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
tel.25-759-34-76

4)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WM006P AB/c
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
tel.25-759-34-76

5. Szkoły wchodzące w skład Centrum używają pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Centrum może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał.

7. Zmian w statucie dokonuje w drodze uchwały Rada Pedagogiczna na zebraniu plenarnym.

Statut obowiązuje od 1 września 2016 r.

Poprzedni dział Spis treści