Strona główna » O szkole » Statut » Dział V. Nauczyciele i inni pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dział V. Nauczyciele i inni pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 38

 1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i obsługi).
 2. W Centrum tworzy się trzy stanowiska kierownicze: 3 wicedyrektorów i kierownika Ośrodka Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej.
 3. Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy.
 5. Nauczycielom zatrudnionym w Centrum przysługują prawa i obowiązki wynikające z Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Regulaminu Rady Pedagogicznej, Regulaminu Pracy Centrum oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów i instrukcji.
 6. Zakresy obowiązków pracowników Centrum nie będących nauczycielami znajdują się w ich aktach osobowych.
 7. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest uczestniczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym Centrum. Nauczyciel jest odpowiedzialny za przebieg, poziom i wyniki procesu kształcenia.
 8. Nauczyciel Centrum planuje swoją pracę dydaktyczną w zakresie przydzielonych czynności.
 9. Nauczyciel Centrum – powinien charakteryzować się:
  1. wysoką kulturą osobistą,
  2. zdyscyplinowaniem,
  3. sprawiedliwością,
  4. cierpliwością,
  5. wyrozumiałością,
  6. umiejętnością przekazu jasnych poleceń i zadań,
  7. troskliwością o bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy,
  8. nienaganną postawą moralną,
  9. dobrym kontaktem z gronem pedagogicznym, rodzicami oraz uczniami i słuchaczami.
 10. Nauczyciel Centrum – powinien:
  1. rzetelnie realizować podstawowe funkcje placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  2. dążyć do pełnego rozwoju osobowości uczniów i słuchaczy,
  3. wpajać uczniom i słuchaczom zamiłowanie i szacunek do pracy, poczucie odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej,
  4. przekazywać uczniom i słuchaczom gruntowną wiedzę ogólną i zawodową,
  5. rozbudzać w uczniach i słuchaczach zainteresowania i samodzielność myślenia,
  6. przestrzegać zapisów statutu i wewnętrznych regulaminów Centrum,
  7. dbać o to, aby uczniowie i słuchacze odbywający naukę postępowali zgodnie z obowiązującymi zapisami statutu oraz i innych regulaminów placówki.
 11. Nauczyciel Centrum zobowiązany jest do:
  1. realizacji zajęć zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz podstawą programową kształcenia zawodowego i programem nauczania oraz z zadaniami wynikającymi z planu dydaktyczno-wychowawczego placówki,
  2. ciągłego doskonalenia metod nauczania i wychowywania oraz podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej,
  3. należytego przygotowywania się do każdej jednostki lekcyjnej,
  4. należytego przygotowywania pracowni oraz innej sali dydaktycznej do każdej jednostki lekcyjnej,
  5. zapewnienia właściwego przebiegu procesu dydaktycznego,
  6. uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i utworzonych zespołach przedmiotowych,
  7. poznania zainteresowań, możliwości i potrzeb swoich uczniów i słuchaczy,
  8. rozwijania zainteresowań młodzieży,
  9. zachowania bezstronności, obiektywności i jawności w ocenianiu postępów edukacyjnych uczniów i słuchaczy,
  10. pomagania uczniom i słuchaczom w przezwyciężaniu kłopotów w nauce,
  11. wykonywania zadań określonych dla członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów maturalnych,
  12. wykonywanie zadań określonych dla członków zespołu nadzorującego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

§ 39

Nauczyciele Centrum ? kształcenie dorosłych.

 1. Do najważniejszych zadań nauczycieli należy:
  1. udzielanie instruktażu oraz pomocy w organizowaniu samodzielnej nauki słuchaczy,
  2. obiektywne ocenianie słuchaczy w trakcie konsultacji i egzaminów semestralnych,
  3. poprawa, recenzowanie i ocena prac kontrolnych w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty umieszczonej w terminarzu,
  4. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
  6. przestrzeganie punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych,
  7. sprawowanie dyżurów w trakcie przerw międzylekcyjnych w wyznaczonych rejonach szkoły, zgodnie z planem dyżurów opracowanym na każdy zjazd,
  8. bezwzględnego zgłaszania swoim zwierzchnikom wszelkich trudności w pracy dydaktyczno-wychowawczej ze słuchaczami.
  9. realizacja zadań związanych z organizacją i przebiegiem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Zadaniem opiekuna grupy semestralnej jest integracja zespołu klasowego oraz opieka nad nim, a w szczególności:
  1. tworzenie dobrej atmosfery pracy w trakcie zajęć edukacyjnych,
  2. inspirowanie samopomocy koleżeńskiej,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej,
  4. informowanie słuchaczy o obowiązujących przepisach oświatowych w szkole dla dorosłych,
  5. dbanie o dobrą frekwencję słuchaczy na zajęciach, a w przypadku opuszczania zajęć nawiązanie kontaktu telefonicznego, pisemnego lub osobistego ze słuchaczem w celu wyjaśnienia nieobecności,
  6. współpraca z nauczycielami uczącymi w danym oddziale,
  7. terminowe i rzetelne wypełnianie dokumentacji pedagogicznej.
 3. Nauczyciele szkoły zaocznej, w porozumieniu z innymi nauczycielami danego przedmiotu dokonują wyboru programu nauczania kształcenia ogólnego i zawodowego oraz składają do dyrektora Centrum wniosek o dopuszczenie tego programu do użytku w danym roku szkolnym ? nie później niż do 31 sierpnia.
 4. Nauczyciele szkoły zaocznej, w porozumieniu z innymi nauczycielami danego przedmiotu dokonują wyboru podręcznika do kształcenia ogólnego i zawodowego oraz składają do dyrektora Centrum deklarację wyboru tego podręcznika ? nie później niż do 31 sierpnia.

§ 40

Nauczyciele Centrum ? kształcenie w ramach zajęć praktycznych.

 1. Nauczyciel zajęć praktycznych powinien:
  1. posiadać dużą wiedzę merytoryczną i umiejętności metodycznego przekazywania jej uczniom,
  2. posiadać umiejętność praktycznego działania i perfekcyjnego wykonywania wszystkich czynności charakterystycznych dla nauczanego zawodu,
  3. znać skuteczne metody nauczania zawodu,
  4. wyrabiać u uczniów zamiłowanie i poszanowanie do przyszłego zawodu,
  5. umieć formułować zadania produkcyjne, używając fachowego języka technicznego,
  6. podchodzić do swoich obowiązków z należytą powagą, świadomością i odpowiedzialnością,
 2. Nauczyciel zajęć praktycznych jest zobowiązany do:
  1. sprawowania opieki wychowawczej nad powierzoną grupą,
  2. kształtowania u uczniów nawyku właściwego użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi oraz oszczędnego zużycia materiałów, energii itp.
  3. wpajania uczniom zasad właściwej organizacji stanowiska roboczego i kultury technicznej,
  4. współdziałania w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego z pozostałymi nauczycielami placówki oraz rodzicami,
  5. wdrażania uczniów do solidnej pracy i należytego opanowania umiejętności wynikających z charakterystyki zawodowej,
  6. kształtowania wśród uczniów szacunku do pracy, nauczycieli, kolegów i pozostałych pracowników Centrum,
  7. organizacji stanowisk pracy zgodnie z zasadami bhp,
  8. kontroli stosowania odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
  9. organizowania, przygotowywania i przeprowadzenia lekcji – zajęć praktycznych w sposób zabezpieczający przed wypadkiem i chorobami zawodowymi,
  10. zapoznania uczniów na pierwszych zajęciach z obowiązującymi na terenie placówki przepisami bhp i ppoż.
  11. zapoznania uczniów na każdej jednostce lekcyjnej z zasadami stanowiskowego bhp,
  12. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w czasie zajęć,
  13. informowania uczniów o zagrożeniach i sposobach zapobiegania przed nimi,
  14. zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pracowni oraz sal dydaktycznych i ich wyposażenia technicznego,
  15. pełnienia dyżurów w wyznaczonym rejonie i czasie zgodnie z harmonogramem dyżurów,
  16. dbania o powierzone mu pomoce dydaktyczne, sprzęt warsztatowy, pracownię, laboratorium oraz materiały,
  17. utrzymania ładu, porządku i czystości w pracowniach i innych pomieszczeniach,
  18. bieżącego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej,
  19. opracowania grafiku przejść uczniów przez poszczególne pracownie dla klasy, której jest opiekunem – zgodnie z obowiązującym planem i programem nauczania,
  20. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerwy śniadaniowej,
  21. utrzymywania stałych kontaktów z wychowawcą w szkole i rodzicami lub opiekunami ucznia,
  22. systematycznego pogłębiania wiedzy dydaktyczno-merytorycznej oraz doskonalenia metod pracy,
  23. bezwzględnego zgłaszania swoim zwierzchnikom wszelkich trudności w pracy z uczniami.

§ 41

Nauczyciele Centrum mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:

 1. organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie wyboru programu nauczania, sposobu jego realizacji oraz korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
 3. organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie wyboru podręczników szkolnych,
 4. wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów i słuchaczy oraz sposobów badania i analizowania wyników nauczania,
 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w szczególności dla nauczycieli o krótkim stażu pedagogicznym,
 6. współdziałanie w organizacji pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
Poprzedni dział Spis treści Następny dział