Strona główna » Statut » Dział IV. Organizacja Centrum

Dział IV. Organizacja Centrum

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 19

1. Kształcenie w Centrum odbywa się w formach szkolnych i pozaszkolnych.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych iletnich oraz organizacji i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.

3. Centrum może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki studenckie
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Centrum
a szkołą wyższą.

4. Centrum może pobierać opłaty za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych. Opłaty nie mogą być pobierane od osób, które spełniają obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych. Sposób wnoszenia opłat, ich wysokość, termin wnoszenia oraz zwolnienia z opłat regulują odrębne przepisy.

5. W Centrum mogą być tworzone pracownie, laboratoria, warsztaty i inne jednostki organizacyjne.

§ 20

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Centrum opracowany przez dyrektora Centrum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia
30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący
do dnia 31 maja danego roku.

2.W arkuszu organizacji Centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkołach dla dorosłych jest oddział.

2. Zajęcia edukacyjne – konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkołach zaocznych odbywają się we wszystkich oddziałach, co dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty
i niedziele, według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania.

3. Oddziały wszystkich typów szkół w szkole zaocznej podzielone są na dwie grupy: grupa
I szkół zaocznych i grupa II szkół zaocznych.

4. Zajęcia edukacyjne – konsultacje zbiorowe w grupie I i grupie II realizowane są zgodnie
z semestralnym terminarzem zjazdów, który podawany jest do wiadomości słuchaczy
i nauczycieli na początku semestru jesiennego i wiosennego.

5. W trakcie semestru jesiennego i wiosennego mogą być organizowane dodatkowe zjazdy. Dotyczy to tych oddziałów, w których liczba godzin zajęć edukacyjnych, przewidzianych do realizacji w danym semestrze wymaga przeprowadzenia dodatkowego zjazdu,
w dodatkowym terminie.

6. Kształcenie w szkołach dla dorosłych opiera się na samodzielnej nauce słuchacza, organizowanej i ukierunkowanej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
w formie:

1) konsultacji instruktażowych,
2) konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
3) poprawiania, recenzowania i oceniania prac kontrolnych i egzaminacyjnych.

7. Kształcenie w szkołach dla dorosłych jest realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego na podstawie przedmiotowego lub modułowego programu nauczania poszczególnych typów szkół wukładzie semestralnym.

8. Zajęcia w systemie zaocznym mogą być prowadzone z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

9. W czasie trwania jednego semestru organizowane są dwie konsultacje instruktażowe:

1) wprowadzająca do pracy w semestrze, która rozpoczyna naukę w każdym semestrze i ma charakter informacyjno – organizacyjny. Tematyka jej zawiera m.in. zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi przewidzianymi do realizacji w danym semestrze nauki, wymaganiami egzaminacyjnymi, zakresem prac kontrolnych, literaturą przedmiotu, zagadnieniami techniki pracy umysłowej oraz planowaniem toku i metodyki uczenia się przedmiotów,
2) przedegzaminacyjna – organizowana przy końcu semestru. Zadaniem jej jest zapoznanie słuchaczy zmetodami samokontroli nabytych wiadomości i ich usystematyzowaniem.

10. Konsultacje zbiorowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z najtrudniejszymi partiami materiału wprogramach nauczania poszczególnych przedmiotów, udzielenie wskazówek merytorycznych iinstruktażu mającego ułatwić samodzielne opanowanie pozostałego materiału objętego tym programem oraz kontrolę wiadomości słuchaczy. Konsultacje zbiorowe w kształceniu zaocznym odbywają się w soboty i niedziele oraz w miarę potrzeb winne dni tygodnia. Zajęcia konsultacyjne (godzina lekcyjna) trwają po 45 minut.

11. Słuchacz szkoły zaocznej, w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, jest zobowiązany napisać pracę kontrolną z każdego przedmiotu realizowanego w planie nauczania. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchacz – w porozumieniu z nauczycielem uczącym – zobowiązany jest napisać drugą pracę.

§ 22

1. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, których celem jest uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej oraz umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.

2. Centrum realizuje kształcenie ustawiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w następujących formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy,
2) kurs umiejętności zawodowych,
3) kurs kompetencji ogólnych,
4) kurs, inny niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

3. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może być realizowane w systemie stacjonarnym i zaocznym.

4. Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu.

5. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

6. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Organizacja kształcenia pozaszkolnego w trybie kształcenia na odległość określona jest odrębnymi przepisami prawa oświatowego.

7. Kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, jest odpłatne. Wysokość opłat ustala dyrektor Centrum w porozumieniu z organem prowadzącym.

8. Decyzję o organizacji kursów podejmuje dyrektor Centrum.

9.Centrum zobowiązane jest zapewnić dla prowadzonej przez siebie działalności pozaszkolnej:

1) plany i programy nauczania,
2) kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
3) bazę dydaktyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zajęć edukacyjnych,
4) wewnętrzny nadzór merytoryczny i pedagogiczny,
5) określone w odrębnych przepisach warunki prowadzenia danego rodzaju formy działalności pozaszkolnej.

§ 23

1. W Centrum mogą być tworzone pracownie, laboratoria i warsztaty.

2. Zakres działania pracowni powinien odpowiadać działom określonym w programie zajęć praktycznej nauki zawodu (praktyki zawodowej i zajęć praktycznych) oraz zajęć specjalizacyjnych.

3. W Centrum działają następujące pracownie:

a) ślusarskie
b) spawalnicze
c) stolarskie
d) komputerowe
e) ogólnobudowlane
f) posadzkarska
g) technologiczna

h) instalatorskie
i) obróbki skrawaniem
j) gastronomiczne
k) krawieckie
l) mechaniki i diagnostyki pojazdowej – w ramach Ośrodka Mechaniki
i Diagnostyki Pojazdowej

4. Za przygotowanie pracowni do zajęć dydaktycznych odpowiada nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

5. Podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów realizujących określony program nauczania. Zajęcia praktyczne w Centrum są prowadzone w systemie pracowniano – laboratoryjnym i warsztatowo – produkcyjnym. Organizację zajęć praktycznych określają odrębne przepisy. Liczebność poszczególnych grup określają odrębne przepisy. Liczba słuchaczy w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu iuwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

6. Organizację (w tym warunki i tryb przeprowadzania) praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.

7. W Centrum mogą być zatrudnieni doradcy metodyczni, konsultanci, doradcy zawodowi, prowadzący poradnictwo wzakresie kształcenia i dokształcania młodzieży i osób dorosłych oraz inni specjaliści, stosownie do potrzeb.

§ 24

1. Słuchacze, nauczyciele oraz inni pracownicy Centrum mają prawo bezpłatnie korzystać
z zasobów biblioteki Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim.

§ 25

1. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów i słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez uczniów
i słuchaczy wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu ocen.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie uczniów i słuchaczy o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniom i słuchaczom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,
3) motywowanie uczniów i słuchaczy do pracy,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i słuchaczy,
2) bieżące ocenianie według skali i form oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów semestralnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych i warunków ich poprawiania.

5. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Centrum określa Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów i Słuchaczy.

§ 26

1. Rok szkolny w szkołach dla dorosłych Centrum podzielony jest na dwa semestry: jesienny i wiosenny.

2. W szkole dla dorosłych klasyfikacja i promocja następuje na koniec każdego semestru. Informację o terminie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej podaje dyrektor Centrum na dwa tygodnie przed jej posiedzeniem.

§ 27

1. Słuchacze szkoły policealnej oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnej zkierunkiem kształcenia.

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez słuchacza podczas praktyki zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu.

3. Zadaniem praktyki jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych wszkole zumiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Praktyki zawodowe słuchaczy mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego,
w tym również wokresie ferii zimowych i letnich.

5. Praktyka zawodowa jest realizowana w oparciu o umowę zawartą przez Centrum
ze szkołą lub właściwym pracodawcą.

6. Praktyka zawodowa kończy się uzyskaniem przez słuchacza oceny końcowej, którą proponuje opiekun praktyki.

7. Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej, jest warunkiem koniecznym
do zaliczenia danego semestru i ukończenia całego cyklu nauki dla danego typu szkoły.

8. Słuchacz odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest po jej zakończeniu przedstawić w szkole następujące dokumenty:

1) umowę o praktykę zawodową,
2) wypełniony dzienniczek praktyk wraz z oceną praktyki.

9. Centrum sprawuje kierownictwo dydaktyczne nad praktykami i ma prawo przeprowadzać kontrolę praktyk.

10.Dyrektor Centrum zwalnia słuchacza szkoły policealnej i kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłożył on:

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnika albo dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci,
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu;

11. Dyrektor Centrum może zwolnić słuchacza szkoły policealnej i kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jeżeli przedłoży on:

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole; świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnika, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, wktórym się kształci.
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania
3) nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego wzakres zawodu,
w którym się kształci.
4) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie
w zawodzie, w którym się kształci, lub wzawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

12. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób zgodny ze szkolnym planem nauczania.

13. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu wdokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio: „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

14. Dyrektor Centrum może zwolnić słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, potwierdzające realizowanie tych zajęć.

15. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości” wdokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

§ 28

1. O przyjęcie do wszystkich typówszkół dla dorosłych mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym).

2. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły dla dorosłych osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat.

3. Rekrutacja na semestry pierwsze przeprowadzana jest według następujących zasad:

a) na semestr pierwszy gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych,
b) na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmowani są absolwenci gimnazjum,
c) na semestr pierwszy szkół policealnych – przyjmowani są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych.

4. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum mogą
ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

5. O przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej ponadpodstawowej.

6. O przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej.

7. Na semestr programowo wyższy w szkole dla dorosłych przyjmuje się słuchacza
na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł.

8. Podstawą udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły do dyrektora placówki.

9. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata lub na wniosek rodziców / prawnych opiekunów kandydata niepełnoletniego.

10. Rekrutacja słuchaczy na semestry wyższe do poszczególnych typów szkół odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji z uwzględnieniem zasady, że słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły (upoważniony wicedyrektor) może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

11. Rekrutacja do szkół w Centrum przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny.

12. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia kandydata do szkoły. Informacje te publikowane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w holu przed kancelarią szkoły.

13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

14. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) opracowanie regulaminu rekrutacji do szkół Centrum – do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rekrutację,
b) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
c) ustalenie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych typów szkół, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego,
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
e) przedstawienie sprawozdania z prac komisji na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

15. Organizację i tryb rekrutacji do szkół dla dorosłych określa regulamin rekrutacji na dany rok szkolny.

16. Regulamin określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkół dla dorosłych
w Centrum, terminy i tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru oraz rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 29

1. Na zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane w Centrum kieruje szkoła macierzysta uczniów.

2. Na każdy rok szkolny dyrektor Centrum podpisuje umowę na realizację zajęć praktycznej nauki zawodu z dyrektorami szkół macierzystych uczniów.

3. Umowa powinna zawierać między innymi:

a) nazwę i adres podmiotu przyjmującego słuchaczy oraz miejsce jej odbywania,
b) nazwę i adres szkoły kierującej słuchaczy na zajęcia edukacyjne,
c) zawód w którym prowadzona będzie edukacja,
d) nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu,
e) listę uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu,
f) formę zajęć edukacyjnych (teoretyczne przedmioty zawodowe, zajęcia laboratoryjne, zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) i jej zakres,
g) terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych,
h) prawa i obowiązki stron umowy,
i) dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z realizacją zajęć.

4. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu lub innych form zajęć edukacyjnych.

§ 30

1. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat:

a) absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
b) absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
c) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
d) aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

3. Kandydaci muszą spełniać szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w danym zawodzie, o ile zostały one określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dotyczące np. posiadania prawa jazdy, wykształcenia średniego, stopnia niepełnosprawności. Dla poszczególnych kursów uwarunkowania te są określone
w programach nauczania.

4. Osoby chętne do uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wypełniają wniosek
o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy i składają go do dyrektora Centrum w formie pisemnej.

5. Rekrutacja przeprowadzana jest w ciągu całego roku szkolnego.

6. Szczegółowe zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe określone są Regulaminie organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

Poprzedni dział Spis treści Następny dział
 
 
 
 
 
Reklama luty 2019