Strona główna » O szkole » Statut » Dział IV. Organizacja Centrum

Dział IV. Organizacja Centrum

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

Postanowienia ogólne

§ 17

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.
 2. Kształcenie w Centrum odbywa się w formach szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Centrum może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki studenckie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Centrum a szkołą wyższą.
 4. Centrum może pobierać opłaty za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych. Opłaty nie mogą być pobierane od osób, które spełniają obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych. Sposób wnoszenia opłat, ich wysokość, termin wnoszenia oraz zwolnienia z opłat regulują odrębne przepisy.

§ 18

 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Centrum opracowany przez dyrektora Centrum.
 2. W arkuszu organizacji Centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji dyrektor Centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkołach dla dorosłych jest oddział.
 2. Zajęcia edukacyjne – konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkołach zaocznych odbywają się we wszystkich oddziałach, co dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty i niedziele, według rozkładu zajęć opracowanego na każdy zjazd.
 3. Zajęcia w systemie zaocznym trwają: w soboty ? w godzinach 8.00 ? 16.30; w niedziele ? w godzinach 8.00 ? 16.15
 4. Godzina zajęć edukacyjnych ? konsultacji zbiorowych w szkole zaocznej trwa 45 minut.
 5. Zajęcia edukacyjne ? konsultacje zbiorowe realizowane są zgodnie z semestralnym terminarzem zjazdów, który podawany jest do wiadomości słuchaczy i nauczycieli na początku semestru jesiennego i wiosennego.
 6. W trakcie semestru jesiennego i wiosennego mogą być organizowane dodatkowe zjazdy. Dotyczy to tych oddziałów, w których liczba godzin zajęć edukacyjnych, przewidzianych do realizacji w danym semestrze wymaga przeprowadzenia dodatkowego zjazdu, w dodatkowym terminie.
 7. Kształcenie w szkołach dla dorosłych opiera się na samodzielnej nauce słuchacza, organizowanej i ukierunkowanej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w formie:
  1. konsultacji instruktażowych,
  2. konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
  3. poprawiania, recenzowania i oceniania prac kontrolnych i egzaminacyjnych.
 8. Kształcenie w szkołach dla dorosłych jest realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego na podstawie przedmiotowego lub modułowego programu nauczania poszczególnych typów szkół w układzie semestralnym.
 9. W czasie trwania jednego semestru organizowane są dwie konsultacje instruktażowe:
  1. wprowadzająca do pracy w semestrze, która rozpoczyna naukę w każdym semestrze i ma charakter informacyjno-organizacyjny. Tematyka jej zawiera m.in. zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi przewidzianymi do realizacji w danym semestrze nauki, wymaganiami egzaminacyjnymi, formą prac kontrolnych, literaturą przedmiotu, zagadnieniami techniki pracy umysłowej oraz planowaniem toku i metodyki uczenia się przedmiotów,
  2. przedegzaminacyjna ? organizowana przy końcu semestru. Zadaniem jej jest zapoznanie słuchaczy z metodami samokontroli nabytych wiadomości i ich usystematyzowaniem.
 10. Konsultacje zbiorowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z najtrudniejszymi partiami materiału w programach nauczania poszczególnych przedmiotów, udzielenie wskazówek merytorycznych i instruktażu mającego ułatwić samodzielne opanowanie pozostałego materiału objętego tym programem oraz kontrolę wiadomości słuchaczy.
 11. Słuchacz szkoły zaocznej, w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, jest zobowiązany napisać pracę kontrolną z każdego przedmiotu realizowanego w planie nauczania. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchacz ? w porozumieniu z nauczycielem uczącym – zobowiązany jest napisać pracę poprawkową.

§ 20

 1. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, których celem jest uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 2. Centrum realizuje kształcenie ustawiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w następujących formach pozaszkolnych:
  1. kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  2. kurs umiejętności zawodowych,
  3. kurs kompetencji ogólnych,
  4. kurs, inny niż wymieniony w pkt 1-3, umożliwiający uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 3. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może być realizowane w systemie stacjonarnym i zaocznym.
 4. Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu.
 5. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
 6. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Organizacja kształcenia pozaszkolnego w trybie kształcenia na odległość określona jest odrębnymi przepisami prawa oświatowego.
 7. Kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, jest odpłatne. Wysokość opłat ustala dyrektor Centrum w porozumieniu z organem prowadzącym.
 8. Decyzję o organizacji kursów podejmuje dyrektor Centrum.
 9. Centrum zobowiązane jest zapewnić dla prowadzonej przez siebie działalności pozaszkolnej:
  1. plany i programy nauczania,
  2. kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
  3. bazę dydaktyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zajęć edukacyjnych,
  4. wewnętrzny nadzór merytoryczny i pedagogiczny,
  5. określone w odrębnych przepisach warunki prowadzenia danego rodzaju formy działalności pozaszkolnej.

§ 21

 1. Słuchacze szkoły policealnej oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez słuchacza podczas praktyki zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu.
 3. Zadaniem praktyki jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy.
 4. Praktyki zawodowe słuchaczy mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii zimowych i letnich.
 5. Praktyka zawodowa jest realizowana w oparciu o umowę zawartą przez Centrum z właściwym pracodawcą.
 6. Praktyka zawodowa kończy się uzyskaniem przez słuchacza oceny końcowej, którą wystawia opiekun praktyki.
 7. Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej, jest warunkiem koniecznym do ukończenia całego cyklu nauki dla danego typu szkoły oraz kkz.
 8. Słuchacz odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest po jej zakończeniu przedstawić w szkole następujące dokumenty:
  1. umowę o praktykę zawodową,
  2. wypełniony dzienniczek praktyk wraz z oceną praktyki.
 9. Centrum sprawuje kierownictwo dydaktyczne nad praktykami i ma prawo przeprowadzać kontrolę praktyk.
 10. Dyrektor Centrum zwalnia słuchacza szkoły policealnej i kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłożył on:
  1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski ? w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu;
 11. Dyrektor Centrum może zwolnić słuchacza szkoły policealnej i kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jeżeli przedłoży on:
  1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy ? w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
  3. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
 12. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób zgodny ze szkolnym planem nauczania.
 13. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio: ?zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu? lub ?zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu? oraz podstawę prawną zwolnienia.
 14. Dyrektor Centrum może zwolnić słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych ?podstawy przedsiębiorczości?, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, potwierdzające realizowanie tych zajęć.
 15. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych ?podstawy przedsiębiorczości? w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony? lub ?zwolniona? oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

§ 22

 1. W Centrum mogą być tworzone pracownie, laboratoria i warsztaty do organizacji zajęć praktycznych.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa okresy
  1. semestr pierwszy rozpoczyna się 1 września a kończy klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
  2. semestr drugi rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia semestru drugiego, a kończy klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku szkolnego.
 3. Zakres działania pracowni powinien odpowiadać działom określonym w programie zajęć praktycznej nauki zawodu (praktyki zawodowej i zajęć praktycznych).
 4. W Centrum działają następujące pracownie:
  1. spawalnicza,
  2. zbrojarska,
  3. elektryczna,
  4. stolarskie,
  5. komputerowe,
  6. budowlane,
  7. hydrauliczna,
  8. instalatorskie,
  9. obróbki skrawaniem,
  10. gastronomiczne,
  11. krawieckie,
  12. mechaniki i diagnostyki pojazdowej.
 5. Za przygotowanie pracowni do zajęć dydaktycznych odpowiada nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów realizujących określony program nauczania.
 7. Zajęcia praktyczne w Centrum są prowadzone w systemie pracowniano-laboratoryjnym i warsztatowo-produkcyjnym.
 8. Godzina zajęć praktycznej nauki zawodu trwa 45 minut.
 9. Liczebność poszczególnych grup określana jest w porozumieniu z organem prowadzącym.
 10. Liczba słuchaczy w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
 11. Organizację (w tym warunki i tryb przeprowadzania) praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.
 12. W Centrum mogą być zatrudnieni doradcy metodyczni, konsultanci, doradcy zawodowi, prowadzący poradnictwo w zakresie kształcenia i dokształcania młodzieży i osób dorosłych oraz inni specjaliści, stosownie do potrzeb.

§ 23

 1. Słuchacze, nauczyciele oraz inni pracownicy Centrum mają prawo bezpłatnie korzystać z zasobów biblioteki Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim.
 2. Biblioteka szkolna działa na podstawie regulaminu biblioteki, który określa m.in. prawa i obowiązki osób korzystających z jej zbiorów.
 3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy o regionie.
 4. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Centrum.
 5. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego wśród słuchaczy.
 6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 7. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. udostępnianie zbiorów nauczycielom, uczniom i słuchaczom,
  2. udzielanie informacji bibliotecznych: katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
  3. informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach czytelniczych,
  4. prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych,
  5. udostępnianie nauczycielom, potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w prowadzeniu różnych form zajęć edukacyjnych w bibliotece,
  6. informowanie nauczycieli o czytelnictwie słuchaczy, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa,
  7. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej słuchaczy,
  8. gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i konserwacja zbiorów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 24

 1. W Centrum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami i słuchaczami.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów organizowana jest w szkołach macierzystych uczniów.
 3. W sytuacji, gdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole macierzystej, informacja taka przekazywana jest dyrektorowi Centrum.
 4. Informacja ze szkoły macierzystej powinna zawierać szczegółowe wskazania do pracy dydaktycznej z uczniem.
 5. Dyrektor Centrum przekazuje informację o zalecanych metodach i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawcy i nauczycielom uczącym.

§ 25

 1. W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
 2. W szkole dla dorosłych ? liceum ogólnokształcącym i szkole policealnej pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być realizowana na podstawie porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3. Porozumienie to zawiera się w formie pisemnej na dany rok szkolny w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba. Pomoc udzielana jest słuchaczom i nauczycielom.
 4. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział słuchacza w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
  1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza;
  2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza;
  3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie słuchacza w szkole dla dorosłych;
  4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa słuchacza w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
  5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez słuchacza;
  6. wspieraniu słuchacza z wybitnymi uzdolnieniami;
  7. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród słuchaczy;
  8. podejmowaniu działań profilaktycznych;
  9. wspieraniu słuchaczy w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;
  10. wspieraniu nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne słuchaczy;
  11. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 6. O udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wnioskować słuchacz, a za jego zgodą również:
  1. dyrektor Centrum;
  2. nauczyciele prowadzący zajęcia ze słuchaczem;
 7. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się opiekunowi semestru.
 8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
  1. nauczyciele w bieżącej pracy ze słuchaczem na konsultacjach;
  2. właściwa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
  3. pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na słuchacza.

§ 26

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla dorosłych realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy ze słuchaczem polega w szczególności na:
  1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych słuchacza i jego potrzeb;
  2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się słuchacza i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
  3. indywidualizacji pracy na konsultacjach obowiązkowych;
  4. dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych słuchacza.
 2. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
  1. porady i konsultacje dla słuchaczy ? udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej;
  2. warsztaty i szkolenia dla nauczycieli ? zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

§ 27

 1. Szkoła dla dorosłych wspiera słuchacza zdolnego poprzez:
  1. udzielanie słuchaczom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
  2. wspieranie emocjonalne słuchaczy, kształtowanie w nich adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
  3. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego słuchaczy;
  4. uwrażliwianie słuchaczy na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
 2. Słuchacz zdolny ma możliwość:
  1. rozwijania zainteresowań w ramach konsultacji;
  2. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
  3. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań podczas konsultacji;
 3. W pracy ze słuchaczem zdolnym nauczyciel:
  1. rozpoznaje uzdolnienia słuchaczy;
  2. umożliwia słuchaczowi zdolnemu indywidualne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
  3. współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych słuchacza;
 4. Zainteresowania słuchaczy oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów ze słuchaczami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 5. Organizowane w szkole dla dorosłych konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Słuchacze awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 28

 1. W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest słuchaczom:
  1. posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  2. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy ze słuchaczem;
 2. Nauczyciele pracujący z grupą słuchaczy prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych słuchaczy z innymi słuchaczami i nauczycielami, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym.
 3. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności/zdolności lub zaburzenia.
 4. W przypadku stwierdzenia, że słuchacz ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel lub opiekun semestru niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy ze słuchaczem.
 5. Opiekun semestru przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym ze słuchaczem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Opiekun semestru przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.
 6. Opiekun semestru ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy ze słuchaczem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec słuchacza, ustalenia form pracy ze słuchaczem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości słuchacza.
 7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, opiekun semestru proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym słuchaczom. Propozycję przedstawia dyrektorowi Centrum.
 8. Opiekun semestru jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim słuchaczom.
 9. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole dla dorosłych ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania słuchacza.
 10. W przypadku, gdy pomimo udzielanej słuchaczowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu słuchacza w szkole opiekun semestru, może wskazać słuchaczowi poradnię psychologiczno-pedagogiczną, do której słuchacz może zwrócić się o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 29

Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchaczy;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień słuchaczy;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu słuchaczy, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie słuchaczy i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy ze słuchaczem;
 5. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się słuchacza; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 6. indywidualizowanie pracy ze słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych konsultacjach – odpowiednio do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. Indywidualizacja pracy ze słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych konsultacjach polega na:
  1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych słuchacza,
  2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych słuchacza,
  3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności słuchacza,
  4. umożliwianiu słuchaczowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
  5. różnicowaniu stopnia trudności i form pracy;
 7. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w danym oddziale w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na słuchacza oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów słuchacza;
 8. udzielanie doraźnej pomocy słuchaczom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów słuchacza, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 9. stosowanie oceniania wspierającego słuchacza z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
  1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy słuchacza,
  2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony słuchacza, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
  3. przekazanie słuchaczowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
  4. wskazanie słuchaczowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

§ 30

Do obowiązków opiekuna semestru, w zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom powierzonego semestru należy:

 1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności słuchaczy;
 2. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z danym semestrem o specjalnych potrzebach edukacyjnych słuchaczy;
 3. zdobycie rzetelnej wiedzy o słuchaczu i jego środowisku;
 4. opiekun semestru poznaje słuchacza i jego sytuację poprzez rozmowy z nim, obserwacje zachowań słuchacza i jego relacji z innymi;
 5. określenie specjalnych potrzeb słuchacza samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących konsultacje w semestrze;
 6. w przypadku stwierdzenia, że słuchacz wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej opiekun semestru wskazuje słuchaczowi poradnię psychologiczno-pedagogiczną, do której słuchacz może zgłosić się po pomoc;
 7. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych.

§ 31

 1. Szkoła dla dorosłych w miarę możliwości zapewnia słuchaczom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
  3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych słuchacza;
  4. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 32

 1. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza, uwzględniając posiadane przez tego słuchacza lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane są egzaminy.
 2. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 1 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 33

Centrum prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 1. realizację przyjętego w Centrum programu wychowawczo-profilaktycznego (dotyczy uczniów zajęć praktycznych);
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów i słuchaczy;
 3. uświadamianie uczniom i słuchaczom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;
 4. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami;
 5. prowadzenie profilaktyki uzależnień;
 6. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

§ 34

 1. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dotyczący wyboru kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów i słuchaczy.
 2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:
  1. przygotowanie uczniów i słuchaczy do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia;
  2. przygotowanie uczniów i słuchaczy do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do nowych warunków pracy;
  3. przygotowanie uczniów i słuchaczy do roli pracowników;
  4. pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli wszystkich typów szkół, wszystkich przedmiotów.
 4. Zajęcia związane z doradztwem zawodowym są prowadzone:
  1. w ramach lekcji przedmiotowych,
  2. w ramach zajęć praktycznych,
  3. podczas wycieczek przedmiotowych/zawodowych,
  4. przez udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach z przedstawicielami właściwych instytucji, firm itp.
  5. przez udział uczniów i słuchaczy w przedsięwzięciach typu: targi, giełdy, pokazy zawodowe itp.
  6. w ramach spotkań z rodzicami uczniów,
 5. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Rekrutacja

§ 35

 1. O przyjęcie do wszystkich typów szkół dla dorosłych mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym).
 2. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły dla dorosłych osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat.
 3. Rekrutacja na semestry pierwsze przeprowadzana jest według następujących zasad:
  1. na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmowani są absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.
  2. na semestr pierwszy szkół policealnych ? przyjmowani są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 4. O przyjęcie do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej dla dorosłych przyjmowani są absolwenci odpowiednio 6 i 7 klasy szkoły podstawowej,
 5. O przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej pierwszego stopnia.
 6. Na semestr programowo wyższy w szkole dla dorosłych przyjmuje się słuchacza na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł.
 7. Podstawą udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do dyrektora placówki.
 8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata lub na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata niepełnoletniego.
 9. Rekrutacja słuchaczy na semestry wyższe do poszczególnych typów szkół odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji z uwzględnieniem zasady, że słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły (upoważniony wicedyrektor) może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
 10. Rekrutacja do szkół w Centrum przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny.
 11. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia kandydata do szkoły. Informacje te publikowane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w holu przed kancelarią szkoły.
 12. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 13. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. opracowanie regulaminu rekrutacji do szkół Centrum ? do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rekrutację,
  2. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
  3. ustalenie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych typów szkół, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. przedstawienie sprawozdania z prac komisji na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 14. Organizację i tryb rekrutacji do szkół dla dorosłych określa regulamin rekrutacji na dany rok szkolny.
 15. Regulamin określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkół dla dorosłych w Centrum, terminy i tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru oraz rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 36

 1. Na zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane w Centrum kieruje szkoła macierzysta uczniów.
 2. Na każdy rok szkolny dyrektor Centrum podpisuje umowę na realizację zajęć praktycznej nauki zawodu z dyrektorami szkół macierzystych uczniów.
 3. Umowa powinna zawierać między innymi:
  1. nazwę i adres podmiotu przyjmującego słuchaczy oraz miejsce jej odbywania,
  2. nazwę i adres szkoły kierującej słuchaczy na zajęcia edukacyjne,
  3. zawód w którym prowadzona będzie edukacja,
  4. nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu,
  5. listę uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu,
  6. formę zajęć edukacyjnych (teoretyczne przedmioty zawodowe, zajęcia laboratoryjne, zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) i jej zakres,
  7. terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych,
  8. prawa i obowiązki stron umowy,
  9. dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z realizacją zajęć.
 4. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu lub innych form zajęć edukacyjnych.

§ 37

 1. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 2. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat:
  1. absolwenci wszystkich typów szkół zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
  2. absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
  3. osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
  4. słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Kandydaci muszą spełniać szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w danym zawodzie, o ile zostały one określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dotyczące np. posiadania prawa jazdy, wykształcenia średniego, stopnia niepełnosprawności. Dla poszczególnych kursów uwarunkowania te są określone w programach nauczania.
 4. Osoby chętne do uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wypełniają wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy i składają go do dyrektora Centrum w formie pisemnej.
 5. Rekrutacja przeprowadzana jest w ciągu całego roku szkolnego.
 6. Szczegółowe zasady rekrutacji słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe określone są w Regulaminie organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.
Poprzedni dział Spis treści Następny dział