Strona główna » O szkole » Statut » Dział I. Postanowienia ogólne.

Dział I. Postanowienia ogólne.

Spis treści Następny dział

§ 1

 1. Nazwa Centrum brzmi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego.
 3. Siedziba Centrum mieści się: ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 4. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Miński.
 5. Siedziba organu prowadzącego: ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 7. Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną.
 8. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
 9. Centrum może tworzyć filie na zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego. Filie tworzy organ prowadzący na wniosek dyrektora Centrum.

§ 2

 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
  1. uczniach ? należy rozumieć przez to uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych objętych kształceniem teoretycznym i praktycznym,
  2. słuchaczach ? należy rozumieć przez to:
   1. słuchaczy szkół dla dorosłych,
   2. słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  3. Centrum ? należy rozumieć przez to Centrum Kształcenia Zawodowego
   i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim,
  4. CKU ? należy rozumieć przez to Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  5. CKZ – należy rozumieć przez to Centrum Kształcenia Zawodowego,
  6. Statucie ? należy przez to rozumieć Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

§ 3

 1. W skład Centrum wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych,
  2. Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  3. Centrum Kształcenia Zawodowego,
  4. Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43.

§ 4

 1. W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują szkoły, które mogą prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej:
  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  2. Szkoła Policealna.
 2. W ramach Centrum Kształcenia Zawodowego organizowane są:
  1. zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w następujących zawodach:
   1. technik budownictwa,
   2. technik elektryk,
   3. technik mechanik,
   4. technik pojazdów samochodowych
   5. technik chłodnictwa i klimatyzacji,
   6. technik budowy dróg,
   7. technik robót wykończeniowych w budownictwie,
   8. technik przemysłu mody,
   9. kucharz,
   10. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
   11. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
   12. stolarz,
   13. technik mechatronik
  2. turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
  3. kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Spis treści Następny dział