Strona główna » Statut » Dział II. Cele i zadania Centrum

Dział II. Cele i zadania Centrum

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 5

1. Nadrzędnym celem Centrum jest:

1) kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych
i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
2) organizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów i słuchaczy. Centrum organizuje i realizuje kształcenie praktyczne w następujących zawodach:

1. technik budownictwa
2. technik drogownictwa
3. technik elektryk
4. technik mechanik
5. technik pojazdów samochodowych
6. technik urządzeń sanitarnych
7. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
8. kucharz
9. mechanik pojazdów samochodowych
10. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
11. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
12. stolarz

3) organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
4) przygotowanie uczniów i słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego orazprogramem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
5) przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem,
6) osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów i słuchaczy.

2. Centrum realizuje swoje cele poprzez wykonywanie następujących zadań:

1) zapewnienie uczniom i słuchaczom możliwości uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym,
2) stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej ispecjalnych form pracy dydaktycznej (w przypadkach koniecznych w szkołach macierzystych uczniów),
3) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie
z odrębnymi przepisami,
4) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
5) organizacja i przeprowadzanie w porozumieniu z OKE egzaminów maturalnych
i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie,
6) prowadzenie innych egzaminów realizowanych na podstawie odrębnych przepisów, regulaminów, na których przeprowadzanie Centrum posiada stosowne upoważnienia,
7) współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr,
8) prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,
9) prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiających spełnienie obowiązku nauki,
10) podejmowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
11) kształtowanie u uczniów i słuchaczy poczucia tożsamości narodowej i postaw obywatelskich,
12) umożliwianie uczniom i słuchaczom wszechstronnego rozwoju zainteresowań
i zdolności,
13) sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami,
14) opracowywanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych oraz organizacyjnych w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych,
15) gromadzenie informacji naukowo-technicznych dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzonych przez Centrum,
16) organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla zawodów określonych rozporządzeniem MEN wsprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach,
17) organizowanie i realizacja zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów i słuchaczy z upośledzeniem lekkim oraz niepełnosprawnych ruchowo,
18) realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący
oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:

a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych ipraktycznej nauki zawodu,
b) organizowanie dla osób dorosłych pracujących, bezrobotnych i innych osób kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych,
c) organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy wcelu przygotowania zawodowego,
d) kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

3. W realizacji celów i zadań Centrum współuczestniczą zakłady pracy, rodzice uczniów
i opiekunowie klas poprzez uczestniczenie w zebraniach klasowych, indywidualne kontakty z opiekunem klasy i nauczycielami w szkole macierzystej uczniów. Centrum może organizować samodzielnie spotkania dla rodziców uczniów uczęszczających do Centrum celem przedstawienia bazy dydaktycznej oraz sukcesów i trudności wynikających z realizacji zadań statutowych.

4. Nauczyciele Centrum są w stałym kontakcie z wychowawcami
z macierzystych szkół uczniów oraz kierownikami szkolenia praktycznego.

Poprzedni dział Spis treści Następny dział
 
 
 
 
 
Reklama luty 2019