Strona główna » Statut » Dział I. Postanowienia ogólne.

Dział I. Postanowienia ogólne.

  Spis treści Następny dział

§ 1

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, zwanego dalej „Centrum” określa:

1) nazwę i siedzibę Centrum,
2) cele i zadania Centrum oraz sposób ich wykonywania,
3) szczegółowe kompetencje organów Centrum i zasady ich współdziałania,
4) organizację Centrum,
5) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Centrum,
6) prawa i obowiązki uczniów i słuchaczy,
7) ogólne zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do Centrum,
8) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy.
9) szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia turnusów dokształcania młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
10) szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych

§ 2

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1. uczniach – należy rozumieć przez to:

a. uczniów szkół ponadgimnazjalnych objętych kształceniem teoretycznym
i praktycznym,

2. słuchaczach – należy rozumieć przez to:

a. słuchaczy szkół dla dorosłych
b. słuchaczy różnego rodzaju kursów, szkoleń itp.

3. Centrum – należy rozumieć przez to Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim,
4. PODiDZ – należy rozumieć przez to Powiatowy Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim
5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

2. Nazwa Centrum brzmi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

3. Siedziba Centrum mieści się: ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

§ 3

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego.

2. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Miński.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

4. Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną.
5. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 4

1. W Centrum funkcjonują następujące szkoły, które mogą prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej:

1) Gimnazjum dla Dorosłych,
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – liceum ogólnokształcące
dla dorosłych na podbudowie gimnazjum,
3) Szkoła Policealna dla Dorosłych – szkoła policealna dla dorosłych o 1-rocznym,
1,5 – rocznym i 2 – letnim okresie nauczania na podbudowie programowej szkoły ponadgimnazjalnej,

2. W Centrum funkcjonuje:

1) Centrum Kształcenia Praktycznego,
2) Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
3) Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43.

3. W Centrum realizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

4. Centrum może tworzyć filie na zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego. Filie tworzy organ prowadzący na wniosek dyrektora Centrum.

  Spis treści Następny dział
 
 
 
 
 
Reklama luty 2019