Strona główna » O szkole » Statut » Dział VII. Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Dział VII. Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

 

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne

§ 45

 1. Zadaniem wewnątrzszkolnego oceniania jest zapewnienie rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia i słuchacza, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów i słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów i słuchaczy wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  2. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (uczniowie) według skali i w formach przyjętych w Centrum;
  3. przeprowadzanie egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych oraz poprawkowych,
  4. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (uczniowie), według skali ocen,
  5. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (uczniowie);
  6. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia oraz słuchacza niepełnoletniego w nauce,
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia/słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postę-pach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi/słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia/słuchacza do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia/słuchacza,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
 5. Przyjęty system oceniania przyczynia się do:
  1. wspierania szkolnej kariery ucznia/słuchacza,
  2. podnoszenia motywacji uczniów/słuchaczy do uczenia się,
  3. wdrażania uczniów/słuchaczy do samokształcenia i samooceny,
  4. podnoszenia jakości pracy Centrum i nauczycieli.
 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy/uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów/słuchaczy,
  3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia/słuchacza.
 8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia i słuchacza:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym,
  2. posiadającego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia,
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

Rozdział 2. Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania i klasyfikowania uczniów w ramach zajęć praktycznych

2.1. Postanowienia ogólne

§ 46

 1. Uczniowie kierowani do Centrum, przez szkołę macierzystą na zajęcia praktyczne, mają prawo do realizacji zajęć praktycznych w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie czasu zajęć.
 2. Zajęcia praktyczne realizowane w Centrum prowadzone są w systemie pracowniano- laboratoryjny i warsztatowo- produkcyjnym.
 3. Centrum prowadzi dla każdej grupy zajęciowej dziennik zajęć.
 4. Uczniowie realizujący w Centrum zajęcia praktyczne przechodzą poszczególne działy, zgodnie z „Planami przejść uczniów przez działy Centrum”.
 5. Warunkiem dopuszczenia ucznia do zajęć na pracowni Centrum jest odbycie przeszkolenia z zakresu przepisów bhp, obowiązujących w danej pracowni.
 6. Nauczyciele zobowiązani są na pierwszych zajęciach praktycznych przeszkolić wszystkich uczniów z zakresu przepisów bhp obowiązujących w danej pracowni.
 7. W przypadku nieobecności ucznia na pierwszych zajęciach, przeszkolenie z zakresu bhp nauczyciel przeprowadzi na najbliższych zajęciach, na których uczeń będzie obecny.
 8. Uczniowie po przeszkoleniu z zakresu bhp, podpisują zobowiązanie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach w danej pracowni w Centrum.
 9. Uczeń nie jest dopuszczony do zajęć praktycznych na pracowni w przypadku braku odzieży ochronnej. Przez czas trwania zajęć nauczyciel organizuje uczniowi pracę o charakterze samokształceniowym, pod koniec zajęć sprawdza stopień opanowania żądanych wiadomości.

§ 47

 1. Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także przyswojenie postaw i zachowań niezbędnych w późniejszym wykonywaniu zawodu.
 2. Cykl kształcenia w Centrum ma spowodować, że uczeń potrafi:
  1. realizować treści i cele wynikające z programu nauczania,
  2. czytać instrukcje, interpretować rysunki techniczne oraz schematy,
  3. zaplanować przebieg i sposób wykonania swojej pracy,
  4. posługiwać się instrukcjami użytkowania, tablicami, obliczać i dobierać parametry,
  5. posługiwać się podstawowymi narzędziami pomiarowymi i oceniać wyniki pomiarów,
  6. dobierać odpowiednie narzędzia i je nazywać,
  7. wykonywać podstawowe operacje,
  8. posługiwać się elektronarzędziami,
  9. dobierać środki ochrony osobistej do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań,
  10. stosować zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego,
  11. zaprezentować wykonaną przez siebie pracę i ocenić jej jakość,
  12. podać zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenia, omdlenia, skaleczenia)

2.2 Przedmiotowy system oceniania

§ 48

Przedmiotowy System Oceniania powinien uwzględniać następujące elementy:

 1. ocenianie uczniów odbywających zajęcia praktyczne,
 2. szczegółowe kryteria oceny zajęć praktycznych,
 3. warunki klasyfikowania i promowania uczniów z zajęć praktycznych,
 4. sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

§ 49

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania uwzględniających standardy wymagań zajęć praktycznych .
 3. PSO powinien określać wymagania i szczegółowe zasady dotyczące specyficznych kryteriów oceniania dla poszczególnych zawodów na danym etapie kształcenia .
 4. W PSO nauczyciele określają kryteria oceny z poszczególnych form pracy ucznia.
 5. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia ujęte w planie wynikowym nauczyciela.
 6. Nauczyciele tworzą spójne z wewnątrzszkolnym ocenianiem, Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, technikum.
 7. W Centrum nauczyciele do 10 września każdego roku szkolnego opracowują PSO zgodnie z ramowym planem nauczania dla uczniów:
  1. w normie intelektualnej,
  2. w normie intelektualnej z opinią o dostosowaniu wymagań edukacyjnych,
  3. niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzonych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
 8. Wykaz wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem poziomów wymagań programowych jest przedstawiany uczniom na pierwszych zajęciach odbywanych w danej pracowni.

§ 50

 1. Na początku roku szkolnego uczniowie mający odbywać zajęcia praktyczne w Centrum zostają zapoznani przez nauczycieli z:
  1. regulaminem ucznia na zajęciach praktycznych,
  2. regulaminem monitorowania frekwencji na zajęciach praktycznych,

2.3 Podstawowe zasady oceniania

§ 51

 1. Uczeń w trakcie nauki w Centrum otrzymuje oceny:
  1. bieżące,
  2. klasyfikacyjne:
   1. śródroczne i roczne,
   2. końcowe
 2. Oceny cząstkowe oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6
  2. stopień bardzo dobry – 5
  3. stopień dobry – 4
  4. stopień dostateczny – 3
  5. stopień dopuszczający – 2
  6. stopień niedostateczny – 1
 3. Ustala się następujące skróty do obowiązującej skali ocen:
  1. stopień celujący – cel
  2. stopień bardzo dobry – bdb
  3. stopień dobry – db
  4. stopień dostateczny – dst
  5. stopień dopuszczający – dop
  6. stopień niedostateczny – ndst
 4. Skróty ocen mogą być stosowane w:
  1. dziennikach lekcyjnych,
  2. protokołach egzaminów

§ 52

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
  1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował co najmniej jeden z warunków:
   1. posiadał wiedzę i na wykraczającym poziomie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z programu nauczania; proponuje rozwiązania nietypowe; rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, najwyżej jednak należy cenić umiejętności samodzielnego myślenia, stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej do rozwiązywania zadań praktycznych i rozwiązywania problemów (trudności z wykonaniem jakiejś operacji- czynności),
   2. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym
  2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na dopełniającym poziomie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
  3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na rozszerzającym poziomie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub i praktyczne.
  4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na podstawowym poziomie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub i praktyczne o średnim stopniu trudności.
  5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na koniecznym poziomie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na koniecznym poziomie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania, a braki w osiągnięciach edukacyjnych słuchacza uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z zajęć oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 53

 1. Uczeń z zajęć praktycznych otrzymuje oceny za:
  1. planowanie działań,
  2. organizację stanowiska pracy,
  3. prezentację wykonanego zadania,
  4. odpowiedzi ustne,
  5. prowadzenie dzienniczków zajęć praktycznych,
  6. jakość wykonywania pracy,
  7. umiejętność pracy zespołowej,
  8. sprawdzian i test pisemny,
  9. przestrzeganie zasad i przepisów BHP,
  10. wykonanie czynności manualnych,
  11. wykonanie operacji technologicznych,
  12. poprawność wykonania operacji,
  13. właściwe posługiwanie się narzędziami i przyrządami (dokładność wymiarowa),
  14. znajomość stosowanych surowców i materiałów pomocniczych,
  15. posługiwania się dokumentacją techniczną itp.,
  16. estetykę wykonania danego detalu.

§ 54

 1. Obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. formy ustne: odpowiedź, prezentacja wykonanego zadania praktycznego,
  2. formy pisemne: sprawdzian, zadanie domowe,
  3. formy praktyczne: ćwiczenia, wykonanie zadania na stanowisku

§ 55

 1. W ramach bieżącego oceniania:
  1. uczeń powinien w ciągu semestru uzyskać co najmniej trzy oceny cząstkowe,
   z różnych form sprawdzania umiejętności,
  2. niedostateczną ocenę cząstkową uczeń może poprawić w trybie ustalonym z nauczycielem.

§ 56

 1. Oceny są jawne dla uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w obecności nauczyciela.
 3. Dokumentację ze sprawdzianów praktycznych i pisemnych przechowuje nauczyciel do 1 września następnego roku szkolnego.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić – w formie pisemnej.
 5. Oceny bieżące są wystawiane według skali określonej w § 50 ust.2. Dopuszcza się wystawianie ocen ze znakiem „+” lub „-”.
 6. Ocenianie bieżące odbywa się podczas zajęć edukacyjnych.

§ 57

 1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr ma prawo do uzupełnieniu wiedzy i umiejętności w terminie i na warunkach uzgodnionych z nauczycielem
 2. W przypadku wystawienia oceny bieżącej niedostatecznej z zajęć praktycznych uczeń zobowiązany jest w terminie do 14 dni, zgłosić się do nauczyciela prowadzącego zajęcia w celu ustalenia sposobu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z tematu.
 3. Ocenę końcową z zajęć praktycznych odbytych w danej pracowni ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
 4. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach praktycznych lub niezrealizowania określonego ćwiczenia praktycznego, uczeń zobowiązany jest uzgodnić z nauczycielem prowadzącym sposób uzupełnienia wiadomości i umiejętności wynikających z tematu.
 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć praktycznych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”, zapisując skrót „NKL”.

§ 58

 1. Wychowawca grupy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie cyklu kształcenia w danym zawodzie.

§ 59

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. frekwencję na zajęciach,
  3. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
  4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  5. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  7. godne i kulturalne zachowanie w Centrum i poza nim;
  8. okazywanie szacunku innym osobom

§ 60

 1. Oceny klasyfikacyjne z zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
  6. naganne.
 2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
  1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
   1. wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki ucznia;
   2. okazuje konkretną pomoc innym uczniom;
   3. bierze udział w konkursach i olimpiadach organizowanych przez szkołę;
   4. wykonuje z własnej inicjatywy różne prace na rzecz szkoły i środowiska;
   5. wyróżnia się kulturą osobistą wobec pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu.
  2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. bez zastrzeżeń wypełnia wszystkie obowiązki ucznia;
   2. chętnie i aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez/uroczystości organizowanych przez szkołę;
   3. jego zachowanie wobec kolegów, nauczycieli i innych osób cechuje kultura;
   4. szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
   5. dba o swoje zdrowie i higienę.
  3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. bez zastrzeżeń wypełnia podstawowe obowiązki ucznia;
   2. wykazuje się kulturą osobistą wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;
   3. dba o swoje zdrowie i higienę,
   4. dba o mienie własne, kolegów i szkoły.
  4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
   1. zadowalająco wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
   2. cechuje go kultura osobista wobec osób dorosłych i kolegów;
   3. nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów;
   4. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
  5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
   1. nie wypełnia podstawowych obowiązków ucznia;
   2. nie wykazuje zainteresowania osiąganiem pozytywnych wyników w nauce na miarę swoich możliwości;
   3. wykazuje lekceważący stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
   4. spóźnia się i nie usprawiedliwia nieobecności,
   5. nie przejawia troski o sprzęt szkolny, własność swoją i kolegów.
  6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
   1. rażąco zaniedbuje podstawowe obowiązki ucznia;
   2. złośliwie i celowo utrudnia prowadzenie zajęć;
   3. swoim postępowaniem (np. palenie papierosów, picie alkoholu, bójki, używanie narkotyków) ma wyraźnie negatywny wpływ na pozostałych uczniów;
   4. celowo niszczy własność kolegów i szkoły;
   5. często wagaruje;
   6. podejmowane w stosunku do ucznia przez szkołę środki zaradcze nie przynoszą rezultatów.
 3. Ustala się % udział nieobecności w proponowanej ocenie z zachowania:
  1. ocena wzorowa – 0-5 % nieobecności (wyłącznie usprawiedliwionych)
  2. ocena bardzo dobra – 6-15% nieobecności
  3. ocena dobra – 16-25% nieobecności
  4. ocena poprawna – 26-35% nieobecności
  5. ocena nieodpowiednia – 36-49% nieobecności
  6. ocena naganna – 50% i więcej nieobecności
 4. Wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o nieobecności ucznia w szkole przekraczającej 30% liczby godzin przeznaczonych na zajęcia w każdym miesiącu roku szkolnego.

§ 61

 1. Wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia może usprawiedliwić nieobecności ucznia potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lub zwolnieniem lekarskim,
  2. pismem urzędowym,
  3. usprawiedliwieniem od rodziców,
  4. usprawiedliwieniem ucznia – w przypadku ucznia pełnoletniego.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Uczeń, który za nieprzestrzeganie statutu Centrum otrzymał regulaminową karę na piśmie (pisemna nadana wychowawcy, pisemna nagana dyrektora) nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż poprawna.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest oceną uwzględniającą zachowanie ucznia w całym roku szkolnym.
 5. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania uczniów ustala wychowawca klasy w raz z innymi nauczycielami uczącymi ucznia nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 6. Ustalona ocena zachowania ucznia w Centrum nie jest oceną wiążącą w szkole macierzystej ucznia.

2.4 Warunki klasyfikowania i promowania uczniów

§ 62

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej i rocznej,
  2. końcowej
 2. Klasyfikacja śródroczna lub roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 3. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną opiekun klasy informuje uczniów i szkołę macierzystą o przewidywanych ocenach niedostatecznych czyniąc stosowny zapis w dzienniku lekcyjnym.
 4. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o przewidzianych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniem. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) odbywa się w formie listownej i na zebraniach z rodzicami.
 5. Potwierdzenie wysłania informacji powinno być odnotowane w rejestrze wezwań do rodziców (opiekunów prawnych).
 6. Po odbyciu wszystkich zajęć w pracowni nauczyciel, informuje uczniów i wpisuje w dzienniku lekcyjnym ocenę końcową za zajęcia odbyte w danej pracowni.
 7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne powinny być wystawione na 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej
 8. Ocenę śródroczną lub roczną z praktycznej nauki zawodu ustala na podstawie ocen końcowych z poszczególnych pracowni i wpisuje do dziennika lekcyjnego wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami pracowni, którzy prowadzili zajęcia edukacyjne.
 9. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej podejmowane są uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów z praktycznej nauki zawodu.
 10. Uczeń może starać się uzyskać wyższą od przewidywanej przez nauczyciela roczną ocenę z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że:
  1. uczęszczał systematycznie na zajęcia,
  2. nie opuszczał zajęć w sposób nieusprawiedliwiony.
 11. Uzyskanie wyższej od przewidywanej oceny następuje poprzez spełnienie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania wyższej oceny.
 12. Decyzję o możliwości przystąpienia ucznia do sprawdzianu spełnienia wymagań na wyższą niż przewidywana ocenę roczną, podejmuje Dyrektor w oparciu o pisemny, umotywowany wniosek rodziców (opiekunów) ucznia lub pełnoletniego ucznia oraz opinii nauczyciela uczącego.
 13. Sprawdzenie spełnienia wymagań edukacyjnych może odbyć się w formie pisemnej lub ustnej. Formę ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczyciela i w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
 14. Sprawdzenie spełnienia wymagań na wyższą niż przewidywana ocenę roczną odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami bądź prawnymi opiekunami i nauczycielem.
 15. Termin, w którym uczeń może starać się uzyskać wyższą od przewidywanej przez nauczyciela ocenę z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mija na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 16. Sprawdzenia spełnienia przez ucznia wymagań na wyższą od przewidywanej ocenę roczną dokonuje komisja powołana przez Dyrektora.
 17. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor albo wicedyrektor jako przewodniczący,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
  3. nauczyciel Centrum prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 18. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. skład komisji,
  2. termin sprawdzianu,
  3. zadania (pytania) sprawdzające,
  4. zwięzłą informację o pisemnych i ustnych odpowiedziach ucznia,
  5. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2.5 Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

§ 63

Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach praktycznych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 64

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Uczeń składa podanie o egzamin klasyfikacyjny do dyrektora Centrum.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Centrum.

§ 65

Dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności Centrum organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania, ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

§ 66

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

§ 67

Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.

§ 68

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu,
  4. imię i nazwisko ucznia,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
 2. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

§ 69

Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 70

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 71

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 72

W przypadku otrzymania z egzaminu klasyfikacyjnego oceny niedostatecznej – uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego.

2.6 Tryb i zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności

§ 73

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalanie tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

§ 74

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowani została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, komisja, powołana przez dyrektora Centrum:
  1. przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
  2. ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Nauczyciele przedmiotu są zobowiązani opracować i dostarczyć dyrektorowi Centrum, zestawy tematów egzaminacyjnych najpóźniej dwa dni przed egzaminem.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 72.

§ 75

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, ma formę zadań praktycznych.

§ 76

 1. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu,
  4. imię i nazwisko ucznia,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

§ 77

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 78

 1. W skład komisji, powołanej do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności wchodzą:
  1. dyrektor Centrum lub wicedyrektor Centrum – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.
 2. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Centrum powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

2.7 Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego

§ 79

 1. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy ma formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a jeśli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu — po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
 5. Nauczyciele uczący ucznia w poszczególnych działach tematycznych są zobowiązani opracować i dostarczyć dyrektorowi Centrum zestawy tematów egzaminacyjnych najpóźniej w ostatnim tygodniu semestralnych lub rocznych zajęć dydaktycznych.

§ 80

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum.
 2. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor lub wicedyrektor Centrum – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 3. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor Centrum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 4. Przed egzaminem uczeń potwierdza gotowość do jego przystąpienia przewodniczącemu komisji.
 5. Na egzamin poprawkowy przeznacza się 180 min .
 6. Z przygotowanego zestawu kart z zadaniami egzaminacyjnymi zdający wybiera jedną kartę (jeden zestaw pytań). Zmiana karty na inną jest niedozwolona.

§ 81

Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin egzaminu poprawkowego
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania egzaminacyjne,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną

§ 82

W czasie egzaminu zdający zobowiązani są do samodzielnej pracy. Zdający, który podczas egzaminu korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu, podlega skreśleniu z listy zdających na mocy decyzji przewodniczącego komisji.

§ 83

Uczeń, który z przyczyn losowych usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Centrum nie później jednak niż do końca września.

§ 84

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Rozdział 3. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole dla dorosłych.

3.1 Postanowienia ogólne

§ 85

Wewnątrzszkolny system oceniania słuchaczy określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych, prowadzonych w Centrum w formie zaocznej.

§ 86

 1. Centrum kieruje samodzielną nauką słuchaczy w szkołach dla dorosłych, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników nauczania poprzez:
  1. organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
  2. działalność dydaktyczną i wychowawczą nauczycieli, którzy:
   1. realizują zadania dydaktyczne z wykorzystaniem wysokiej jakości metod pracy dydaktycznej,
   2. udzielają słuchaczom porad w zakresie samokształcenia,
   3. pomagają w zaopatrzeniu się słuchaczy w podręczniki i inne materiały dydaktyczne,
   4. aktywizują i motywują słuchaczy do nauki.
 2. W szkołach zaocznych w Centrum na wszystkich zajęciach edukacyjnych w semestrze organizowane są dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru:
  1. pierwsza – wprowadzająca do pracy w semestrze,
  2. druga – przedegzaminacyjna.
 3. Konferencja wprowadzająca ma charakter informacyjno-organizacyjny. Nauczyciel zapoznaje słuchaczy z programem nauczania przedmiotu, wymaganiami edukacyjnymi oraz metodyką uczenia się przedmiotu.
 4. Konferencja przedegzaminacyjna organizowana jest na koniec semestru, na ostatnich zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu nauczania. Zadaniem konferencji przedegzaminacyjnej jest:
  1. zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi,
  2. wskazanie metod samokontroli nabytych wiadomości,
  3. sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy materiału nauczania,
  4. uporządkowanie wiadomości nabytych przez słuchaczy.

3.2 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy

§ 87

 1. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:
  1. bieżące,
  2. klasyfikacyjne:
   1. semestralne,
   2. końcowe
 2. Szczegółowe zasady dotyczące oceniania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów formułują nauczyciele uczący danego przedmiotu.
 3. Wymagania przedmiotowe formułowane są w odniesieniu do podstawy programowej
  oraz wybranego przez nauczycieli programu nauczania.

§ 88

 1. Oceny są jawne dla słuchaczy.
 2. Oceny są jawne dla rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich, przyjętych do szkoły dla dorosłych w Centrum.
 3. Na wniosek słuchacza lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel na piśmie uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek słuchacza lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne słuchacza raz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępniane.
 5. W ramach wewnątrzszkolnego oceniania bieżącego ocenie podlegają prace kontrolne wykonywane przez słuchaczy.
 6. Ocena z pracy kontrolnej powinna być uzasadniona.
 7. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne słuchacze otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
 8. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej nauczyciel zobowiązany jest przekazać uporządkowane i opisane prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy z poszczególnych semestrów do archiwum szkoły.
 9. Prace kontrolne przekazywane są do archiwum wyłącznie w formie papierowej.
 10. Prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy przechowywane są w archiwum szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły.

§ 89

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 90

 1. Oceny z prac kontrolnych oraz semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6
  2. stopień bardzo dobry – 5
  3. stopień dobry – 4
  4. stopień dostateczny – 3
  5. stopień dopuszczający – 2
  6. stopień niedostateczny – 1
 2. Oceny z prac kontrolnych nauczyciele mogą dodatkowo uzupełniać o system plusów i minusów do obowiązującej skali ocen.
 3. Ustala się następujące skróty do obowiązującej skali ocen:
  1. stopień celujący – cel
  2. stopień bardzo dobry – bdb
  3. stopień dobry- db
  4. stopień dostateczny- dst
  5. stopień dopuszczający – dop
  6. stopień niedostateczny – ndst
 4. Skróty ocen określone w ust. 3 mogą być stosowane w:
  1. dziennikach lekcyjnych,
  2. protokołach egzaminów: semestralnych, poprawkowych, klasyfikacyjnych
   i przeprowadzanych w terminie dodatkowym,
  3. ocenianiu pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych słuchaczy.
 5. Oceny z zajęć edukacyjnych w pełnym brzmieniu są wpisywane w arkuszach ocen, indeksach oraz na świadectwach ukończenia szkoły.
 6. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

3.3 Klasyfikowanie słuchaczy

§ 91

 1. W Centrum słuchacz podlega klasyfikacji:
  1. semestralnej,
  2. końcowej.
 2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyj¬nych słuchacza z zajęć obowiązkowych edukacyjnych określonych w danym semestrze i ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć według ustalonej skali.
 3. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w semestrze programowo najwyższym,
  2. semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.
 4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.
 5. W szkole policealnej ocenę z praktyk zawodowych ustala instruktor, upoważniony przez kierownika zakładu.
 6. W szkole policealnej praktyki zawodowe słuchaczy odbywają się zgodnie z planem nauczania.

§ 92

 1. Słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Centrum, jeśli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalana tej oceny.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1 mogą być zgłaszane o dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Centrum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Sprawdzian wiedzy i umiejętności słuchacza przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1
 5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 uzgadnia się ze słuchaczem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiedzy i umiejętności słuchacza, wchodzą:
  1. dyrektor Centrum lub wicedyrektor Centrum – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu,
  4. imię i nazwisko słuchacza,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
 9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 93

 1. Podstawą ustalenia semestralnych ocen klasyfikacyjnych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 2. Semestralną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 3. Do egzaminu semestralnego w szkole kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który:
  1. uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne , przewidziane w szkolnym planie nauczania w danym semestrze, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć,
  2. uzyskał z wymaganej pracy kontrolnej ocenę pozytywną.
 4. Obecność słuchaczy na zajęciach lekcyjnych dokumentowana jest w dzienniku lekcyjnym.
 5. Obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 6. Słuchacz, który otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest zobowiązany w terminie określonym przez nauczyciela, wykonać drugą pracę kontrolną.
 7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej, zgodnie ze skalą ocen określoną w § 89 ust.1
 8. Prace kontrolne składane są przez słuchaczy szkół zaocznych z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. terminarz składania prac kontrolnych w danym semestrze sporządza opiekun semestru w porozumieniu ze słuchaczami,
  2. terminarz powinien być opracowany na pierwszych zajęciach z opiekunem semestru w nowym semestrze a następnie wklejony do dziennika szkolnego,
  3. przy opracowywaniu terminarza należy uwzględnić rytmiczność składania prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów,
  4. słuchacze zobowiązani są do terminowego składania prac kontrolnych,
  5. w sytuacji przekroczenia terminu złożenia pracy kontrolnej decyzję o jej przyjęciu i zaliczeniu podejmuje nauczyciel,
  6. prace kontrolne składane są przez słuchaczy w kancelarii szkoły i rejestrowane w zeszycie prac kontrolnych,
  7. słuchacz, który składa pracę kontrolną w formie elektronicznej zobowiązany jest dołączyć do niej formę papierową.
 9. Nauczyciel odbiera prace kontrolne słuchaczy z kancelarii i potwierdza ten odbiór własnoręcznym podpisem.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego odbierania prac kontrolnych z kancelarii szkoły oraz do ich systematycznego sprawdzania i przekazywania słuchaczom informacji o uzyskanych ocenach.
 11. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 jest nieklasyfikowany.

§ 94

 1. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. Fakt ten nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym.
 2. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora Centrum.
 3. Termin dodatkowy egzaminu semestralnego wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego, a po zakończeniu semestru wiosennego najpóźniej do dnia 31 sierpnia .

§ 95

W liceum ogólnokształcącym:

 1. egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej,
 2. egzaminy semestralne z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym przeprowadza się w formie pisemnej,
 3. egzaminy semestralne z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie ustnej.

§ 96

W szkole policealnej:

 1. słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej,
  z dwóch zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci,
 2. wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust.1, dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje do wiadomości słuchaczy opiekun semestru na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
 3. egzaminy semestralne z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie ustnej.

§ 97

 1. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli w części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę, co najmniej bardzo dobrą. O zwolnieniu słuchacza z egzaminu ustnego decyduje nauczyciel uczący.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

§ 98

 1. Egzaminy semestralne przeprowadza się w ostatnim miesiącu trwania danego semestru. W semestrze jesiennym – w styczniu, w semestrze wiosennym dla semestrów programowo najwyższych w marcu/kwietniu, dla semestrów programowo niższych w maju/czerwcu.
 2. Na pisemny i uzasadniony wniosek przynajmniej 2/3 słuchaczy semestru, dyrektor Centrum w porozumieniu z nauczycielem uczącym danych zajęć edukacyjnych, może wyznaczyć wcześniejszy niż w/w termin egzaminu semestralnego.
 3. Terminarz egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchaczy przez dyrektora lub wicedyrektorów, co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów.
 4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w danym semestrze. W uzasadnionym przypadku dyrektor Centrum może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu.
 5. Tematy egzaminacyjne na egzamin pisemny sporządzane są na arkuszach opatrzonych pieczęcią szkoły o jednakowym formacie.
 6. Wielkość zestawów egzaminacyjnych na egzamin ustny ustala nauczyciel uczący; powinny one być jednorodne w zakresie formatu i rodzaju pisma.
 7. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego.
 8. Tematy semestralnego egzaminu pisemnego oraz zestawy egzaminacyjne na egzamin ustny opracowuje nauczyciel uczący w semestrze danych zajęć edukacyjnych, a następnie przedkłada w opisanych kopertach dyrektorowi lub wicedyrektorom upoważnionym przez dyrektora do ich zatwierdzenia najpóźniej na 7 dni przed egzaminem.
 9. Dyrektor lub upoważnieni wicedyrektorzy, po przejrzeniu pytań egzaminacyjnych, jeśli nie mają merytorycznych i metodycznych zastrzeżeń, opatrują poszczególne zestawy swoją pieczęcią imienną wraz z podpisem a następnie przechowują koperty w zamkniętej szafie do dnia egzaminu.
 10. Dyrektor lub upoważnieni wicedyrektorzy rejestrują przyjęte od nauczycieli zestawy egzaminacyjne na egzaminy pisemne i ustne („Procedura składania i wydawania zestawów egzaminacyjnych na egzaminy semestralne”).
 11. Nauczyciele egzaminujący w dniu egzaminu pobierają od wicedyrektorów lub z kancelarii szkoły koperty z zestawami egzaminacyjnymi i protokół egzaminacyjny. Odbiór zestawów egzaminacyjnych potwierdzają własnoręcznym podpisem w „Procedurze składania i wydawania zestawów egzaminacyjnych na egzaminy semestralne”.

§ 99

 1. Egzaminy semestralne odbywają się według następujących zasad:
  1. na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po 45 minut),
  2. w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać najwyżej dwa egzaminy,
  3. wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły,
  4. na egzaminie semestralnym słuchacz może korzystać z tablic matematycznych, kalkulatorów, słowników oraz innych pomocy ustalonych przez nauczyciela,
  5. egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na karcie egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania,
  6. w przypadku egzaminu semestralnego w formie zadania praktycznego słuchacz losuje jedno zadanie,
  7. zamiana wylosowanej karty jest niedozwolona, a słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi,
  8. liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających,
  9. treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym ustnym powinna obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w danym semestrze,
  10. nauczyciel przeprowadzający egzamin semestralny, wpisuje oceny semestralne do indeksów słuchaczy, dziennika lekcyjnego, sporządza także protokół.
 2. Protokół z egzaminu semestralnego zawiera:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin,
  3. termin egzaminu,
  4. imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu,
  5. oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
 3. Do protokół z egzaminu semestralnego dołącza się:
  1. prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej,
  2. zestawy egzaminacyjne – w przypadku egzaminu ustnego,
  3. zadania egzaminacyjne – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego,
  4. indywidualne protokoły słuchaczy, zawierające numer wylosowanego zestawu egzaminacyjnego oraz zwięzłą informację o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej,
  5. indywidualne protokoły słuchaczy, zawierające numer wylosowanego zestawu egzaminacyjnego oraz zwięzłą informację o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.

§ 100

 1. Dyrektor Centrum może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał uprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.
 2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” oraz podstawę prawną zwolnienia

§ 101

Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor Centrum.

3.4 Egzaminy poprawkowe

§ 102

 1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się po każdym semestrze – po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.
 3. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w formie ustnej. Z przebiegu egzaminu poprawkowego nauczyciel sporządza protokół – wg zasad opisanych w §98.
 4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
 5. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Centrum, nie później niż do 15 września w semestrze jesiennym i nie później niż do 15 marca w semestrze wiosennym.
 6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego/egzaminów poprawkowych, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

3.5 Egzaminy klasyfikacyjne

§ 103

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się:
  1. w przypadku słuchacza przechodzącego ze szkoły publicznej lub niepublicznej, który nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale Centrum, do którego uczeń przechodzi,
  2. w przypadku słuchacza, który uczył się jako przedmiotu obowiązkowego innego języka obcego nowożytnego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale Centrum, do którego słuchacz został przyjęty, i który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
  3. w przypadku absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy przyjmowani są do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego, i którzy na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej nie posiadają ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikację semestralną słuchaczy (dzień posiedzenia semestralnej rady klasyfikacyjnej).
 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się ze słuchaczem.
 4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Centrum.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 6. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
 7. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą
  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin klasyfikacyjny.
 8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  4. imię i nazwisko słuchacza,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 9. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

3.6 Promowanie słuchaczy

§ 104

 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne.
 2. Słuchacza, który:
  1. nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy,
  2. nie ukończył szkoły,
   dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
 3. Decyzję o skreśleniu z listy słuchacz otrzymuje na piśmie.
 4. Od decyzji dyrektora Centrum w sprawie skreślenia z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną.
 6. Wniosek, o którym mowa ust. 3 powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.
 7. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w Centrum.
 8. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 105

Słuchacz kończy szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

Rozdział 4. Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania i klasyfikowania uczniów turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

4.1 Postanowienia ogólne

§ 106

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów turnusów w określa zasady oceniania i klasyfikowania uczniów na turnusach dokształcania młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 2. Zadaniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest zapewnienie rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych na turnusach dokształcania,
  2. ustalanie ocen bieżących i klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, według obowiązującej skali ocen,
  3. ustalanie klasyfikacyjnych ocen zachowania,
  4. ustalenie warunków i sposobu przekazywania szkołom macierzystym informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 4. Nauczyciele na początku turnusu informują uczniów o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
 7. Szczegółowe zasady oceniania zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) opracowane przez nauczycieli z uwzględnieniem organizacji nauczania w formie turnusów.
 8. Nauczyciele mają obowiązek zapoznać młodocianych z PSO na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu na turnusie.
 9. W przypadku uzyskania przez młodocianego pracownika jednej lub dwóch końcowych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych realizowanych w czasie turnusu, młodocianemu przysługują egzaminy poprawkowe w terminie wyznaczonym przez dyrektora Centrum.
 10. W przypadku uzyskania większej liczby klasyfikacyjnych ocen niedostatecznych lub uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego, młodociany pracownik nie ukończy turnusu dokształcania teoretycznego.

4.2 Zasady oceniania zachowania

§107

 1. W czasie realizacji turnusów ocenie podlega zachowanie młodocianych pracowników.
 2. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca. W przypadku młodocianych pracowników mieszkających w czasie trwania turnusu w internacie, ocenę z zachowania ustala się w porozumieniu z wychowawcami internatu.

§108

 1. Obowiązuje następująca skala ocen z zachowania: zachowanie wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne (pop), nieodpowiednie (ndp), naganne(ng).
 2. Ocena zachowania młodocianych pracowników polega na rozpoznaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz młodocianych danej klasy stopnia respektowania przez zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków młodocianych pracowników,
  2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje Centrum,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania młodocianego, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. ukończenie kursu.
 6. Ocenę zachowania ustala wychowawca we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia na turnusie, wychowawcami internatu, w którym zakwaterowani są młodociani oraz z młodocianymi odbywającymi dokształcanie.
 7. Ustalona przez wychowawcę turnusu ocena zachowania młodocianego pracownika jest ostateczna.

4.3 Kryteria oceniania zachowania

§109

 1. Ocenę wzorową otrzymuje młodociany, który:
  1. systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie zajęcia lekcyjne i jest do nich sumiennie przygotowany,
  2. wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
  3. w każdej sytuacji przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły oraz bezwzględnie reaguje na zaobserwowane przypadki naruszania tych zasad,
  4. szanuje mienie Centrum, dba o porządek i estetykę miejsca, w którym przebywa; dostosowuje swój wygląd do miejsca, jakim jest Centrum i nosi strój godny słuchacza,
  5. bezwzględnie przestrzega zasad bhp w Centrum,
  6. bezwzględnie przestrzega zarządzeń dyrektora Centrum.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje młodociany, który spełnia następujące kryteria:
  1. systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie zajęcia lekcyjne i jest do nich sumiennie przygotowany,
  2. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,
  3. wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
  4. w każdej sytuacji przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników oraz bezwzględnie reaguje na zaobserwowane przypadki naruszania tych zasad,
  5. szanuje mienie Centrum, dba o porządek i estetykę miejsca, w którym przebywa; dostosowuje swój wygląd do miejsca, jakim jest szkoła i nosi strój godny ucznia,
  6. bezwzględnie przestrzega zasad bhp w Centrum,
  7. przestrzega obowiązków zawartych w statucie Centrum i zarządzeń dyrektora Centrum.
 3. Ocenę dobrą otrzymuje młodociany, który spełnia następujące kryteria:
  1. na kursie nie ma więcej niż 14 godzin nieusprawiedliwionych, przy czym ilość spóźnień nie powinna być większa niż 5,
  2. wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
  3. zdobywa wiedzę i kształci umiejętności w pełni swoich możliwości intelektualnych
   i sumiennie przygotowuje się do zajęć,
  4. wywiązuje się ze wszystkich zadań wyznaczonych przez nauczyciela,
  5. zachowuje odpowiednią postawę podczas zajęć lekcyjnych,
  6. przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów oraz innych pracowników Centrum oraz reaguje na zaobserwowane przypadki naruszania tych zasad,
  7. szanuje mienie Centrum, dba o porządek i estetykę miejsca, w którym przebywa oraz dostosowuje swój wygląd do miejsca, jakim jest Centrum i nosi strój godny słuchacza,
  8. bezwzględnie przestrzega zasad bhp w Centrum,
  9. respektuje statut Centrum i zarządzenia dyrektora Centrum.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje młodociany, który nie spełnia co najmniej 4 kryteriów oceny dobrej, przy czym ma nie więcej niż 28 godzin nieusprawiedliwionych, a ilość spóźnień nie powinna być większa niż 10 w czasie kursu.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje młodociany, który spełnia co najmniej 4 opisane niżej kryteria:
  1. na kursie ma nie więcej niż 35 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, a ilość spóźnień nie powinna być większa niż 15,
  2. cechuje się niską kulturą słowa i zachowania,
  3. w kontaktach interpersonalnych kłamie i postępuje nieuczciwie, jest nietaktowny,
  4. przywłaszcza cudze mienia, stosuje szantaż i zastraszanie,
  5. bierze udział w bójkach i bywa agresywny wobec innych,
  6. nie szanuje cudzej pracy, niszczy mienie Centrum i kolegów,
  7. ulega nałogom, tj. palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających,
  8. często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich udziału, często utrudnia ich prowadzenie,
  9. nie nosi stroju godnego słuchacza,
  10. łamie podstawowe zasady bhp w Centrum,
  11. korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego lub innych środków nagrywająco-odtwarzających,
  12. nie przestrzega obowiązków młodocianego pracownika wynikających ze statutu Centrum i zarządzeń dyrektora Centrum.
 6. Ocenę naganną otrzymuje młodociany, który:
  1. na kursie ma więcej niż 35 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, a ilość spóźnień większą niż 15,
  2. spełnia warunki oceny nieodpowiedniej od pkt.2 do pkt.12, a ponadto jego stosunek
   do obowiązków młodocianego nie uległ poprawie, mimo zastosowanych wobec niego środków wychowawczych, takich jak np. rozmowa wychowawcy z młodocianym, z rodzicami, opiekunami młodocianych pracowników,
  3. fotografuje, filmuje, nagrywa, przetwarza, rozpowszechnia zdjęcia, filmy lub wszelkie inne możliwe nagrania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek, kolegów – bez ich zgody.
  4. otrzymał naganę dyrektora Centrum.

§ 110

 1. Wychowawca na początku każdego turnusu informuje młodocianych pracowników o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 2. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać młodocianych z oceną zachowania na 3 dni przed zakończeniem turnusu
 3. Jeżeli młodociany dokona czynu przestępczego w okresie po wystawieniu oceny a przed zakończeniem kursu, wychowawca ma prawo do zmiany oceny na najniższą.
 4. Rodzice młodocianego są powiadamiani, jeżeli młodociany w danym miesiącu opuścił zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia powyżej 28 godzin lekcyjnych (zawiadomienie)
 5. Wychowawca zbiera potwierdzone przez rodziców zawiadomienia o nieobecnościach.
Poprzedni dział Spis treści Następny dział