Strona główna » O szkole » Statut » Dział VIII. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dział VIII. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 129

1. Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (w skrócie PODiDZ) zwany dalej Ośrodkiem jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzącą teoretyczne dokształcanie młodocianych pracowników.

2. Ośrodek ma siedzibę w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4.

3. Ośrodek jest włączony w strukturę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim i korzysta z jego pomieszczeń i sprzętu.

4. Jako integralna część Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, Ośrodek nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.

Rozdział 2. Cele i zadania PODiDZ

§ 130

Celem funkcjonowania Ośrodka jest dokształcanie młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

§ 131

Do zadań Ośrodka należy:

1) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania,
2) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu
i nieuczęszczających do oddziałów w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
3) koordynowanie dokształcania młodocianych w obrębie powiatów: mińskiego, garwolińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego i siedleckiego,
4) analizowanie potrzeb w zakresie dokształcania młodocianych,
5) gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie informacji o zakresie i potrzebach dokształcania teoretycznego młodocianych na terenie działania Ośrodka.

§ 132

1. Ośrodek koordynuje organizację dokształcania młodocianych w obrębie powiatów wymienionych w § 131 pkt 3 we współpracy z:

1) ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, pełniącym rolę koordynatora wojewódzkiego,
2) Kuratorium Oświaty w Warszawie,
3) organem prowadzącym tj. Powiatem Mińskim,
4) szkołami prowadzącymi kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej w oddziałach wielozawodowych, działającymi na terenie powiatów wymienionych w § 131 pkt 3, zwanymi dalej szkołami macierzystymi.

2. Ośrodek może współpracować z innymi ośrodkami z województwa mazowieckiego
w organizowaniu turnusów, o ile liczba kandydatów nie uzasadnia tworzenia turnusów
na terenie działania ośrodka.

§ 133

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Rozdział 3. Organy Ośrodka

§ 134

Organami Ośrodka są:

1) dyrektor Ośrodka,
2) rada pedagogiczna Ośrodka.

§ 135

Pracą Ośrodka kieruje dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim zwany dalej “dyrektorem Ośrodka”, którego kompetencje określa statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

§ 136

1. Rada pedagogiczna Ośrodka wchodzi w skład rady pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

2. Do kompetencji rady pedagogicznej Ośrodka należy:

1) klasyfikowanie młodocianych,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji młodocianych na zakończenie każdego turnusu,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku,
4) przyznawanie nagród i udzielania kar młodocianym dokształcającym się w Ośrodku,
5) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim do skreślenia młodocianego z listy młodocianych dokształcającym się w Ośrodku.

§ 137

Sprawy sporne między organami Ośrodka rozstrzyga komisja mediacyjna powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim,
w skład której wchodzą przedstawiciele stron sporu oraz przedstawiciel związków zawodowych.

Rozdział 4. Organizacja pracy Ośrodka

§ 138

1. Ośrodek działa na podstawie planu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok szkolny, sporządzonego na podstawie skierowań wydanych przez szkołę macierzystą lub pracodawcę.

2. Na podstawie informacji ze szkół macierzystych, dyrektor Ośrodka opracowuje wstępny projekt zadań na dany rok szkolny. Ostateczny zakres zadań ustalany jest na naradach koordynacyjnych, które organizuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie. W naradach uczestniczą przedstawiciele ośrodków dokształcania
i doskonalenia zawodowego z województwa mazowieckiego.

3. Dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie oraz placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe na terenie powiatów wymienionych w § 131 pkt 3 sporządza, najpóźniej do 30 kwietnia, plan dokształcania młodocianych na dany rok szkolny.

4. Plan, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) liczbę młodocianych, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne,
2) wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu,
3) zakres i formę dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

5. Dyrektor Ośrodka, może zawierać umowy o współpracę z placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe i na ich podstawie zlecać organizację turnusów dokształcania
w uzgodnionych zawodach i terminach.

6. Przy sporządzaniu planu dokształcania młodocianych dyrektor Ośrodka bierze pod uwagę liczbę młodocianych pracowników zgłoszonych do dokształcania w poszczególnych zawodach oraz miejsce zamieszkania młodocianych pracowników.

7. Godziny dydaktyczne realizowane przez nauczycieli w Ośrodku są uwzględnione w arkuszu organizacyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim na dany rok szkolny.

8. Arkusz, o którym mowa w ust. 7 zatwierdza organ prowadzący Ośrodek w terminie do dnia 31 maja danego roku.

§ 139

1. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku odbywa się w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie powinna wynosić
co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego, liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych, dyrektor Ośrodka, w ramach turnusu, może zorganizować dokształcanie młodocianych pracowników, prowadząc konsultacje indywidualne.

4. Liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianej na kształcenie zawodowe teoretyczne.

§ 140

1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu jest prowadzony przez ośrodek.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane
dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów.

3. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych w formie turnusu realizuje zajęcia
w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.

4. Na podstawie arkusza organizacyjnego Centrum dyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć edukacyjnych
na poszczególnych turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

§ 141

W przypadku zawodów unikalnych, o bardzo małej liczbie młodocianych uczących się tych zawodów dyrektor Ośrodka może współpracować z innymi dyrektorami koordynującymi sprawy dokształcania, w celu zorganizowania dokształcania dla młodocianych pracowników z kilku powiatów, województw lub z całego kraju.

§ 142

Ośrodek prowadzi dokumentację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Dokumentacja obejmuje:

1) program nauczania
2) dziennik zajęć,
3) protokół klasyfikacji młodocianych pracowników,
4) ewidencję wydanych zaświadczeń.

§ 143

Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny. Nauczanie w Ośrodku odbywa się
z oderwaniem młodocianych od pracy.

§ 144

Zajęcia dydaktyczne w Ośrodku prowadzą nauczyciele mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne do nauczania danego przedmiotu.

§ 145

Opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad młodocianymi pracownikami poszczególnych turnusów sprawują wyznaczeni przez dyrektora Ośrodka nauczyciele – wychowawcy.

Rozdział 5. Młodociani pracownicy

§146

1. Prawa i obowiązki młodocianych pracowników wynikają z przepisów prawa oświatowego, Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

2. Młodociany pracownik ma prawo do:

1) uzyskania informacji na początku turnusu na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
2) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
3) przedstawiania dyrektorowi Ośrodka i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy i wyjaśnień,
4) jawnego wyrażania opinii dotyczących Ośrodka, nie może to jednak uwłaczać godności osobistej pracowników Ośrodka ani młodocianych dokształcających się w ośrodku,
5) oceny z poszczególnych przedmiotów dokonywanej w sposób jawny wyłącznie
za posiadane wiadomości i umiejętności,
6) korzystania z wyposażenia i pomieszczeń Ośrodka zgodnie ich przeznaczeniem,

3. Młodociany pracownik ma obowiązek:

1) godnego i kulturalnego zachowania się w Ośrodku i poza nim,
2) systematycznego przygotowywania się i uczestniczenia w zajęciach,
3) podporządkowania się zaleceniom dyrektora Ośrodka,
4) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
5) noszenia identyfikatora.

§147

1. Ośrodek może przyznać zasługującym na to młodocianym pracownikom wyróżnienia
lub nagrody.

2. Dyrektor Ośrodka może przyznać następujące wyróżnienia lub nagrody:

1) pochwałę dyrektora Ośrodka,
2) list pochwalny do rodziców, pracodawcy, szkoły macierzystej.

3. Ośrodek może stosować wobec młodocianych następujące rodzaje kar:

1) upomnienie dyrektora Ośrodka,
2) upomnienie dyrektora Ośrodka wobec pozostałych młodocianych pracowników,
3) powiadomienie o upomnieniu dyrektora szkoły macierzystej,
4) naganę dyrektora Ośrodka z ostrzeżeniem skreślenia z listy młodocianych pracowników dokształcających się w Ośrodku,
5) skreślenie z listy młodocianych pracowników dokształcających się w Ośrodku.

4. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej Ośrodka, dyrektor Ośrodka może skreślić młodocianego pracownika z listy dokształcających sie, gdy ten:

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego młodocianego lub innej osoby,
2) wchodzi w kolizję z prawem,
3) stale narusza postanowienia statutu Centrum

§148

1. Pracownicy młodociani dokształcający się w Ośrodku mogą być zakwaterowani
w internacie. Ośrodek korzysta z zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Nr 1
im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz z innych internatów na terenie Mińska Mazowieckiego.

2. Koszty pobytu w internacie i wyżywienia ponosi młodociany pracownik.

Rozdział 6. Rekrutacja pracowników młodocianych oraz współpraca
z podmiotami zlecającymi dokształcanie

§149

Do Ośrodka przyjmuje się :

1) młodocianych pracowników będących uczniami oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, skierowanych do Ośrodka przez szkoły macierzyste,
2) młodocianych pracowników, którzy nie uczą się w zasadniczych szkołach zawodowych skierowanych przez pracodawców.

§150

1. Przyjęcie do Ośrodka następuje na podstawie skierowania zawierającego:

1) imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia,
2) numer PESEL młodocianego pracownika,
3) nazwę szkoły lub pracodawcy kierujących młodocianego pracownika na turnus dokształcania teoretycznego,
4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz zakres dokształcania teoretycznego.

2. Skierowanie składa się do dyrektora Ośrodka w terminie co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego turnusu.

§151

Ośrodek informuje kierującego o istotnych zdarzeniach związanych z pobytem młodocianego pracownika w Ośrodku w celu wykorzystania tych informacji w bieżącej pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

§152

Koszty związane z realizacją programu edukacyjnego pokrywane są przez szkołę
lub pracodawcę kierujących młodocianych pracowników na dokształcanie teoretyczne
na podstawie umowy zawartej pomiędzy kierującym a Ośrodkiem lub na podstawie porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę macierzystą a organem prowadzącym Ośrodek .

Rozdział 7. Pracownicy Ośrodka

§ 153

1. Nauczycieli w Ośrodku zatrudnia dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, będący dyrektorem Ośrodka.

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

3. Stan zatrudnienia w Ośrodku określa arkusz organizacyjny CKZiU.

4. Zasady zatrudniania i zwalniani nauczycieli określają odrębne przepisy.

5. Zatrudnieni nauczyciele muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 154

1. Zakres zadań nauczycieli w Ośrodku obejmuje:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo młodocianych w trakcie zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych,
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt,
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich młodocianych,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

2. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:

1) zapoznania młodocianych z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach realizowanych w trakcie turnusu,
2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym programem i planem nauczania,
3) bieżącego wypełniania dziennika,
4) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy młodocianych pracowników zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
5) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał,
6) sprawowania dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z planem dyżurów opracowanym przez dyrektora Ośrodka.

Poprzedni dział Spis treści Następny dział