Strona główna » O szkole » Statut » Dział VIII. Centrum Kształcenia Zawodowego

Dział VIII. Centrum Kształcenia Zawodowego

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

 

1. Cele i zadania Centrum Kształcenia Zawodowego


 

§ 104

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego:
  1. realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na organizowaniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
  2. prowadzi:
   1. turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
   2. kwalifikacyjne kursy zawodowe
 2. Zadania Centrum Kształcenia Zawodowego:
  1. dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach branżowych ? w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania,
  2. dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów w szkołach branżowych ? w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
  3. organizowanie i prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  4. współpraca z placówkami kształcenia doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
  5. współpraca z pracodawcami w zakresie:
   1. organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
   2. przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
   3. kształcenia ustawicznego pracowników.
  6. współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach,
  7. współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne .

 

2. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników


 

§ 105

 1. Dokształcanie młodocianych odbywa się w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
 2. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie powinna wynosić co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego, liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.
 3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych, dyrektor Centrum, w ramach turnusu, może zorganizować dokształcanie młodocianych pracowników, prowadząc konsultacje indywidualne.
 4. Liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 55 godzin.

§ 106

 1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu jest prowadzony przez CKZ.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów.
 3. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych w formie turnusu realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.
 4. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor Centrum , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć edukacyjnych na poszczególnych turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

§ 107

Dokumentacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników obejmuje:

 1. program nauczania
 2. dziennik zajęć,
 3. protokół klasyfikacji młodocianych pracowników,
 4. ewidencję wydanych zaświadczeń

§ 108

Opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad młodocianymi pracownikami poszczególnych turnusów sprawują nauczyciele ? wychowawcy.

2.1. Młodociani pracownicy

§ 109

 1. Prawa i obowiązki młodocianych pracowników wynikają z przepisów prawa oświatowego, Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
 2. Młodociany pracownik ma prawo do:
  1. uzyskania informacji na początku turnusu na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
  2. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
  3. przedstawiania dyrektorowi Centrum i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy i wyjaśnień,
  4. jawnego wyrażania opinii dotyczących Centrum, nie może to jednak uwłaczać godności osobistej pracowników Centrum ani młodocianych dokształcających się w ośrodku,
  5. oceny z poszczególnych przedmiotów dokonywanej w sposób jawny wyłącznie
   za posiadane wiadomości i umiejętności,
  6. korzystania z wyposażenia i pomieszczeń Centrum zgodnie ich przeznaczeniem,
 3. Młodociany pracownik ma obowiązek:
  1. godnego i kulturalnego zachowania się w Centrum i poza nim,
  2. systematycznego przygotowywania się i uczestniczenia w zajęciach,
  3. podporządkowania się zaleceniom dyrektora Centrum,
  4. przestrzegania zasad współżycia społecznego,

§ 110

 1. Dyrektor Centrum może przyznać młodocianym uczestnikom turnusów następujące wyróżnienia lub nagrody:
  1. pochwałę dyrektora Centrum,
  2. list pochwalny do rodziców, pracodawcy, szkoły macierzystej.
 2. Dyrektor Centrum może stosować wobec młodocianych następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie dyrektora Centrum,
  2. upomnienie dyrektora Centrum wobec pozostałych młodocianych pracowników,
  3. powiadomienie o upomnieniu dyrektora szkoły macierzystej,
  4. naganę dyrektora Centrum z ostrzeżeniem skreślenia z listy młodocianych pracowników dokształcających się w Centrum,
  5. skreślenie z listy uczniów ? dotyczy uczniów pełnoletnich.
 3. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor Centrum może skreślić pełnoletniego ucznia z listy, gdy ten:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego młodocianego lub innej osoby,
  2. wchodzi w kolizję z prawem,
  3. stale narusza postanowienia statutu Centrum.

§ 111

 1. Pracownicy młodociani dokształcający się na turnusach mogą być zakwaterowani w internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz w innych internatach na terenie Mińska Mazowieckiego.
 2. Koszty pobytu w internacie i wyżywienia ponosi młodociany pracownik.

2.2. Rekrutacja pracowników młodocianych oraz współpraca z podmiotami zlecającymi dokształcanie

§ 112

Na turnus dokształcania młodocianych przyjmuje się:

 1. młodocianych pracowników będących uczniami oddziałów wielozawodowych szkół branżowych, skierowanych do Centrum przez szkoły macierzyste,
 2. młodocianych pracowników, którzy nie uczą się w szkołach branżowych, skierowanych przez pracodawców.

§ 113

 1. Przyjęcie na turnus następuje na podstawie skierowania zawierającego:
  1. imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia,
  2. numer PESEL młodocianego pracownika,
  3. nazwę szkoły lub pracodawcy kierujących młodocianego pracownika na turnus dokształcania teoretycznego,
  4. nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz zakres dokształcania teoretycznego.
 2. Centrum informuje kierującego o istotnych zdarzeniach związanych z pobytem młodocianego pracownika w Centrum w celu wykorzystania tych informacji w bieżącej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 3. Koszty związane z realizacją programu edukacyjnego pokrywane są przez szkołę lub pracodawcę kierujących młodocianych pracowników na dokształcanie teoretyczne na podstawie umowy zawartej pomiędzy kierującym a Centrum lub na podstawie porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę macierzystą a organem prowadzącym Centrum .

2.3. Nauczyciele turnusów

§ 114

 1. Zakres zadań nauczycieli realizujących zadania dydaktyczno-wychowawcze na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych obejmuje:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo młodocianych w trakcie zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych,
  2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt,
  4. bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich młodocianych,
  5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zapoznania młodocianych z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach realizowanych w trakcie turnusu,
  2. realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym programem i planem nauczania,
  3. bieżącego wypełniania dziennika,
  4. systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy młodocianych pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,
  5. uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał,
  6. sprawowania dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z planem dyżurów.

 

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe


 

3.1 Postanowienia ogólne

§ 115

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego.
 2. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przeprowadzonego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

3.2 Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

§ 116

 1. Podmiotem organizującym kwalifikacyjne kursy zawodowe jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
 2. Tryb i częstotliwość zajęć, czas trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie ustala Dyrektor Centrum.
 3. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o program nauczania dopuszczony przez Dyrektora Centrum. Program nauczania może mieć układ modułowy lub przedmiotowy.
 4. Zajęcia na kursie mogą odbywać się w formie stacjonarnej – przez trzy lub cztery dni w tygodniu lub zaocznej – co dwa tygodnie przez dwa dni, a w uzasadnionych przypadkach ? co tydzień przez dwa dni.
 5. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 7. Centrum, prowadząc kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewnia:
  1. dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia,
  2. materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  3. bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie,
  4. bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
 8. Centrum organizuje szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 9. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa dyrektor Centrum.
 10. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może się odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
 11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych współpracuje z:
  1. pracodawcami w zakresie:
   1. organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
   2. przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
   3. kształcenia ustawicznego pracowników,
  2. urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach,
  3. szkołami ponadpodstawowymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński,
  4. innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

3.3 Obowiązki organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych

§ 117

 1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie kursu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.
 2. Centrum, jako organizator kursu zapewnia:
  1. kadrę dydaktyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje,
  2. odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
  3. bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
  4. warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
  5. nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
 3. Do szczególnych obowiązków Dyrektora Centrum należy:
  1. dopuszczenie do realizacji programu nauczania na kursie na wniosek zespołu przedmiotowego,
  2. zapewnienie należytego poziomu nauczania na kursie,
  3. wybór odpowiedniej kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kursie,
  4. prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia,
  5. obowiązkowe poinformowanie OKE o rozpoczęciu kształcenia na kursie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia. Informacja powinna zawierać:
   1. oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,
   2. nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,
   3. termin rozpoczęcia i zakończenia kursu,
   4. wykaz słuchaczy kursu, zawierający imię i nazwisko datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
  6. zapoznanie słuchaczy z programem nauczania i harmonogramem zajęć,
  7. dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji na kursie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.

3.4 Kadra dydaktyczna

§ 118

 1. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursie posiada kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia na kursie.
 2. Do obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie pracy dydaktycznej ze słuchaczami na kursie w oparciu o program nauczania dopuszczony do realizacji przez Dyrektora CKZiU,
  2. stosowanie ustalonych form zaliczenia poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wyodrębnionych w programie nauczania kursu,
  3. stosowanie ustalonych zasad i kryteriów oceniania,
  4. własny dobór pomocy dydaktycznych stosowanych podczas procesu kształcenia oraz utrzymywanie ich w należytym stanie,
  5. prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia.

3.5 Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych

§ 119

 1. Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat):
  1. absolwenci wszystkich typów szkół zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
  2. absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
  3. osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
  4. słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
 2. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych muszą spełniać szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, o ile zostały one określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dotyczące np. posiadania prawa jazdy, wykształcenia średniego, stopnia niepełnosprawności. Dla poszczególnych kursów uwarunkowania te są określone w programach nauczania.
 3. Osoby chętne do uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wypełniają wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy i składają go do dyrektora Centrum w formie pisemnej.

§ 120

 1. Rekrutacja słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) prowadzana jest według następujących zasad:
  1. o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat;
  2. rekrutacja przeprowadzana jest w ciągu całego roku szkolnego;
  3. w celu przeprowadzenia rekrutacji na KKZ dyrektor Centrum wyznacza pracownika odpowiedzialnego za udzielanie informacji, przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów i kontakty z kandydatami na KKZ;
 2. W przypadku, gdy liczba chętnych na KKZ jest większa niż liczba miejsc na kursie Centrum przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na KKZ biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych;
  2. na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dotyczące kandydata pełnoletniego wymienione w Ustawie z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami, tj.:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
   4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
   5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;
   6. na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.
 3. Do wniosku o przyjęcie na KKZ dołącza się:
  1. zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  2. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia,
  3. 1 fotografię do identyfikatora słuchacza Centrum.
  4. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa w ust. 2 pkt 2, tj.:
   1. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
   2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   3. orzeczenie o niepełnosprawności,
   4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka
 4. Do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, na której czele stoi wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego.
 5. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.
 6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego ustala się i ogłasza listy kandydatów przyjętych na KKZ.
 7. Osoby nie zakwalifikowane wpisuje się na listę rezerwową.
 8. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa rozporządzenie MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

3.6 Prawa i obowiązki słuchacza kursu

§121

 1. Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma prawo do:
  1. zapoznania się z regulaminem organizacji kursów, programem nauczania i harmonogramem zajęć na kursie,
  2. pełnego korzystania ze wszystkich form kształcenia na kursie zgodnie z programem nauczania,
  3. oceny postępów w nauce,
  4. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz poszanowania własnej prywatności,
  5. przedstawiania Dyrektorowi Centrum swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu kształcenia na kursie.
 2. Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma obowiązek:
  1. przestrzegać regulamin kursu,
  2. uczęszczać na zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu,
  3. usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,
  4. uzyskać oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych kursu,
  5. okazywać szacunek innym słuchaczom i kadrze dydaktycznej, dbać o kulturę osobistą,
  6. szanować mienie Centrum i naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
  7. przestrzegać przepisy bhp podczas zajęć i przerw.
 3. Kadra dydaktyczna i słuchacze współpracują ze sobą w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i uznania prawa jednostki do posiadania własnych przekonań.

3.7 Dokumentacja przebiegu nauczania

§122

 1. Centrum prowadzi dokumentację kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dokumentacja obejmuje:
  1. program nauczania,
  2. dziennik zajęć,
  3. harmonogram zajęć,
  4. protokół z przeprowadzonego zaliczenia,
  5. ewidencję wydanych zaświadczeń.
 2. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzi się w oparciu o program nauczania, który zawiera:
  1. nazwę formy kształcenia,
  2. czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,
  3. wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
  4. cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich potrzeb i możliwości,
  5. plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,
  6. treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,
  7. opis efektów kształcenia,
  8. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
  9. sposób i formę zaliczenia.
 3. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy kursu i wpisuje się:
  1. imiona i nazwiska słuchaczy kursu,
  2. liczbę godzin zajęć,
  3. tematy zajęć.
 4. Harmonogram zajęć określa datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie oraz terminy realizacji poszczególnych zajęć.
 5. Z przeprowadzonego zaliczenia sporządza się protokół zawierający:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli powołanych przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie,
  2. termin zaliczenia,
  3. imiona i nazwiska słuchaczy przystępujących do zaliczenia,
  4. wynik zaliczenia oraz ocenę ostateczną,
  5. podpisy nauczycieli przeprowadzających zaliczenie,
  6. do protokołu dołącza się pisemne prace słuchaczy.
 6. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2. datę wydania zaświadczenia,
  3. numer zaświadczenia,
  4. potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

3.8 Warunki i zasady oceniania na kursie

§123

 1. Na kursie obowiązuje wewnętrzny system ocenienia, obejmujący zasady i tryb uzyskiwania ocen:
  1. ocen bieżących (cząstkowych),
  2. ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych,
  3. oceny ostatecznej ustalonej przez komisję powołaną przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
 2. Oceny bieżące, końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych oraz ocenę ostateczną ustala się w stopniach wg następującej skali: celujący 6 cel / bardzo dobry 5 bdb / dobry 4 db / dostateczny 3 dst / dopuszczający 2 dop / niedostateczny 1 ndst.
 3. Oceny bieżące wystawiane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia na podstawie np. testów, sprawdzianów, obserwacji pracy słuchaczy, oceny rezultatów i przebiegu wykonywania zadań praktycznych.
 4. Ocenę końcową z przedmiotu/jednostki modułowej ustala nauczyciel uczący na podstawie przynajmniej trzech ocen bieżących lub po przeprowadzeniu testu (sprawdzianu) w formie pisemnej z całego zakresu materiału danego przedmiotu/jednostki modułowej.
 5. Ocenę ostateczną ustala komisja powołana przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
 6. Oceny bieżące i końcowe wpisywane są do dziennika zajęć, natomiast ocena ostateczna wpisana jest do protokołu z przeprowadzonego zaliczenia.
 7. Zaliczenie kursu przeprowadza się w formie pisemnej. Zaliczenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Czas na przeprowadzenie zaliczenia wynosi 3 godziny lekcyjne.
 8. Zadania do przeprowadzenia zaliczenia przygotowują nauczyciele, wchodzący w skład komisji powołanej przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
 9. Dyrektor CKZiU wskazuje przewodniczącego komisji do przeprowadzenia zaliczenia. Przewodniczący kieruje pracą komisji i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zaliczenia oraz sporządzenie protokołu z zaliczenia.
 10. Przeliczenia liczby punktów uzyskanych z zaliczenia kursu na stopnie dokonuje się w następujący sposób:
  1. stopień celujący (6) ? 100 % punktów,
  2. stopnień bardzo dobry (5) ? od 90% do 99% punktów,
  3. stopień dobry (4) ? od 75% do 89% punktów,
  4. stopień dostateczny (3) ? od 50% do 74% punktów,
  5. stopień dopuszczający (2) od 30% do 49% punktów,
  6. stopień niedostateczny (1) ? poniżej 30% punktów.
 11. Kadra dydaktyczna jest zobowiązana do opracowania zestawu wymagań edukacyjnych dotyczących oceniania bieżącego oraz uzyskiwania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych, a także do zapoznania z tymi wymaganiami słuchaczy. Informacje o wymaganiach przekazane zostaną słuchaczom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu/ jednostki modułowej. Fakt zapoznania z wymaganiami potwierdzony będzie wpisem w dzienniku zajęć.
 12. Oceny bieżące, końcowe i ocenę ostateczną ustala się biorąc pod uwagę:
  1. zapamiętanie wiadomości (znajomość faktów, znajomość terminologii, umiejętność użycia algorytmów),
  2. rozumienie wiadomości (znajomość pojęć, reguł, zasad, umiejętność śledzenia rozumowania, umiejętność odczytania i zinterpretowania problemu),
  3. umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych (rozwiązywanie zadań schematycznych, dokonywanie porównań, analizowanie danych),
  4. umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych (rozwiązywanie zadań nieschematycznych, wykrywanie zależności, dokonywanie i uzasadnianie uogólnień).
 13. Oceny są jawne dla słuchacza; na jego prośbę ocena powinna być uzasadniona.
 14. Słuchacz nieobecny w dniu ustalania przez nauczyciela oceny końcowej z zajęć ma obowiązek ustalić z nauczycielem indywidualny termin zaliczenia i w ciągu 2 tygodni uzyskać ocenę końcową.

3.9 Praktyka zawodowa

§124

 1. W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, słuchacze są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie programowej w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 2. Miejsce odbywania praktyki wybierają słuchacze, kierując się profilem i zakresem działalności pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej.
 3. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim a zakładem pracy przyjmującym słuchaczy na praktykę. Umowy o praktykę zawodową podpisuje Dyrektor CKZiU lub upoważniony wicedyrektor.
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach współpracy z pracodawcami, może zawierać zbiorcze umowy o praktykę zawodową dla słuchaczy.
 5. Słuchacze kursu odbywają praktykę zawodową w dowolnym terminie, w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 6. Ocenę z praktyki zawodowej ustala podmiot, u którego słuchacz realizuje praktykę.
 7. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwalnia słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) w całości, jeżeli przedłoży on:
  1. uzyskane przed rozpoczęciem kształcenia na kursie świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza ? w zawodzie, w którym się kształci,
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki w danym zawodzie.
 8. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego może zwolnić słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
  1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza ? w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
  3. zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
 9. Słuchacz ubiegający się o zwolnienie z praktyki zawodowej składa podanie oraz odpowiednie zaświadczenie, świadectwo lub dyplom do Dyrektora Centrum po rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 10. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu zgodnie z planem i programem nauczania dla zawodu, w którym się kształci.
 11. Decyzja Dyrektora o zwolnieniu w całości lub w części z odbywania praktyki zawodowej jest zapisywana na podaniu słuchacza. Rozpatrzone podanie dołączane jest do dokumentacji przebiegu nauczania na kursie. Informacja o zwolnieniu z praktyki zawodowej jest wpisywana do dziennika zajęć kursu.

3.10 Warunki i zasady zwolnienia słuchaczy z zajęć określonych w programie kursu

§125

 1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
   1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
   2. świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
   3. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
   4. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
   5. świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
   6. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
   7. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

  jest zwalniana na swój wniosek, złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

 2. Osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych jest zwalniana, na swój wniosek złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.

3.11 Ukończenie kursu

§126

 1. Warunkiem ukończenia kursu przez słuchacza jest uzyskanie:
  1. pozytywnych ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wystawione przez nauczycieli oraz
  2. pozytywnej oceny ostatecznej z zaliczenia końcowego.
 2. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Poprzedni dział Spis treści Następny dział