Strona główna » O szkole » Statut » Dział II. Cele i zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dział II. Cele i zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

§ 5

 1. Podstawowe cele Centrum to:
  1. kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
  2. organizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów i słuchaczy,
  3. organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego,
  4. przygotowanie uczniów i słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego,
  5. przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem,
  6. osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów i słuchaczy.
 2. Centrum realizuje swoje cele poprzez wykonywanie następujących zadań:
  1. zapewnienie uczniom i słuchaczom możliwości uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym,
  2. realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, w tym programu prozdrowotnego i przeciwdziałania nałogom,
  3. stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej (w przypadkach koniecznych w szkołach macierzystych uczniów),
  4. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
  5. organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
  6. organizacja i przeprowadzanie w porozumieniu z OKE egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych,
  7. przeprowadzania innych egzaminów realizowanych na podstawie odrębnych przepisów, na których przeprowadzanie Centrum posiada stosowne upoważnienia,
  8. współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy,
  9. prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół z terenu powiatu mińskiego, na podstawie porozumienia z tymi szkołami,
  10. prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiających spełnienie obowiązku nauki,
  11. podejmowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
  12. kształtowanie u uczniów i słuchaczy poczucia tożsamości narodowej i postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych,
  13. umożliwianie uczniom i słuchaczom wszechstronnego rozwoju zainteresowań i zdolności,
  14. opracowywanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych oraz organizacyjnych w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych,
  15. organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla zawodów określonych rozporządzeniem MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach,
  16. organizowanie i realizacja zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów i słuchaczy z upośledzeniem lekkim oraz niepełnosprawnych ruchowo,
  17. realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

§ 6

 1. Centrum wypełnia zadania opiekuńcze wobec uczniów i słuchaczy z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
  1. sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;
  2. sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  3. w Centrum, podczas przerw międzylekcyjnych, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez dyrekcję szkoły;
  4. każdy oddział (dotyczy uczniów zajęć praktycznych, uczniów grup turnusowych oraz słuchaczy w szkole zaocznej) powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących, zwanemu dalej wychowawcą;
  5. w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy oddziału.
 3. W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy, w tym materialnej.

§ 7

 1. W realizacji celów i zadań Centrum współuczestniczą pracodawcy, rodzice uczniów i opiekunowie klas poprzez uczestniczenie w zebraniach klasowych, indywidualne kontakty z opiekunem klasy i nauczycielami w szkole macierzystej uczniów.
 2. Centrum może organizować samodzielnie spotkania dla rodziców uczniów uczęszczających do Centrum celem przedstawienia bazy dydaktycznej oraz sukcesów i trudności wynikających z realizacji zadań statutowych.
 3. Nauczyciele Centrum są w stałym kontakcie z wychowawcami z macierzystych szkół uczniów oraz kierownikami szkolenia praktycznego.
Poprzedni dział Spis treści Następny dział