Strona główna » Aktualności » Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 października 2020 r. dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ

Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 października 2020 r. dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 i poz. 1870)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje o sposobie i trybie realizacji działalności pozaszkolnej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. Od 24 października 2020 r. nauczyciele prowadzący zajęcia na KKZ przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, przy użyciu narzędzi dostępnych dla nauczycieli i słuchaczy.
 2. Zajęcia na KKZ odbywają się zgodnie z planem zajęć, opracowanym na każdy zjazd i podanym na stronie internetowej CKZiU.
 3. Do realizacji podstawy programowej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w sposób zdalny CKZiU wykorzystuje
  1. platformę edukacyjną Moodle (E-CKZIU) – dla KKZ realizujących podstawę programową z 2017 roku (oznaczenia dwuliterowe)
  2. platformę Microsoft Teams – dla KKZ realizujących podstawę programową z 2019 roku (oznaczenia trzyliterowe); zajęcia ze zjazdu 24-25 października realizowane są na platformie Moodle E-CKZIU
 4. Każdy nauczyciel KKZ opracowuje i zamieszcza na właściwej platformie do kształcenia zdalnego materiały dydaktyczne dla słuchaczy, w ilości odpowiadającej liczbie godzin zajęć zamieszczonych w planie zajęć na dany zjazd.
 5. Nauczyciele za pośrednictwem platformy Microsoft Teams prowadzą zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy – „on line” – w rzeczywistym czasie lekcji, zgodnie z planem zajęć. Platforma Moodle nie daje możliwości prowadzenia zajęć „na żywo”.
 6. Słuchacze logują się na właściwą platformę edukacyjną w dniu i godzinach zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu i:
  1. zapoznają się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli,
  2. uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela „on line”, jeśli takie zajęcia w danym dniu się odbywają.
 7. Każdy nauczyciel ma obowiązek opracować do przygotowanych przez siebie materiałów test/sprawdzian /zadanie dla słuchaczy.
 8. Test/sprawdzian/zadanie, zawierające adres mailowy nauczyciela, nauczyciele zamieszczają na właściwej platformie edukacyjnej w dniu zajęć dydaktycznych.
 9. Słuchacze, po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi rozwiązują test/sprawdzian/zadanie i wysyłają do nauczyciela za pośrednictwem platformy (w szczególnych przypadkach – na adres mailowy nauczyciela).
 10. Słuchacze wysyłają rozwiązania testu/sprawdzianu/zadania w czasie trwania zajęć w danym dniu, jednak najpóźniej w środę w tygodniu następującym po zjeździe.
 11. Przesłanie rozwiązanych testów/sprawdzianów/zadań jest potwierdzeniem obecności słuchacza na zajęciach.
 12. Nauczyciele są zobowiązani sprawdzić nadesłane prace słuchaczy oraz przesłać słuchaczom informację zwrotną o wynikach.
 13. W czasie trwania zajęć słuchacze mają możliwość kontaktu z nauczycielami i zadawania pytań
  1. w czasie realizacji zajęć „na żywo” na platformie Teams,
  2. wykorzystując czat na platformie Moodle lub na platformie Teams,
  3. wysyłając wiadomość na adres e-mail nauczyciela.
 14. Nauczyciele systematycznie wpisują do dzienników lekcyjnych tematy zajęć oraz frekwencję słuchaczy na zajęciach – najpóźniej w piątek w tygodniu następującym po zjeździe.
 15. W przypadku wystąpienia trudności sprzętowych u słuchaczy i niemożności korzystania z platformy edukacyjnej, słuchacze zgłaszają ten fakt telefonicznie lub mailowo dyrektorowi CKZiU. Dyrektor jest zobowiązany zapewnić takim słuchaczom dostępność do materiałów dydaktycznych z zajęć w innej formie.
 16. Nauczyciele przestrzegają zasad „Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej”.