Strona główna » Aktualności » Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 października 2020 r. dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej

Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 października 2020 r. dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 i poz. 1870)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły zaocznej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. Od 24 października 2020 r. nauczyciele szkoły zaocznej – liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, przy użyciu narzędzi dostępnych dla nauczycieli i słuchaczy.
 2. Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się zgodnie z planem zajęć, opracowanym na każdy zjazd dla słuchaczy semestrów GR 1 i Gr 2 i podanym na stronie szkoły.
 3. Każdy nauczyciel szkoły zaocznej opracowuje i zamieszcza na platformie Microsoft Teams materiały dydaktyczne dla słuchaczy szkoły zaocznej, w ilości odpowiadającej liczbie godzin konsultacji zamieszczonych w planie zajęć na dany zjazd.
 4. Nauczyciele za pośrednictwem platformy Microsoft Teams prowadzą zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy – „on line” – w rzeczywistym czasie lekcji, zgodnie z planem zajęć.
 5. Każdy słuchacz ma obowiązek zalogować się na platformę Microsoft Teams w dniu i godzinach zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu i:
  1. zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli,
  2. uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela „on line”, jeśli takie zajęcia w danym dniu się odbywają.
 6. Każdy nauczyciel ma obowiązek opracować do przygotowanych przez siebie materiałów krótki test/sprawdzian dla słuchaczy.
 7. Test/sprawdzian, zawierający adres mailowy nauczyciela, nauczyciele zamieszczają na platformie Teams w dniu zajęć dydaktycznych.
 8. Słuchacze, po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi rozwiązują test/sprawdzian i wysyłają rozwiązania za pośrednictwem platformy Teams ( w szczególnych przypadkach – na adres mailowy nauczyciela)
 9. Słuchacze wysyłają rozwiązane zadania / test najpóźniej do środy w tygodniu następującym po zjeździe.
 10. Przesłanie rozwiązanych zadań/testu jest potwierdzeniem obecności słuchacza na zajęciach.
 11. Nauczyciele są zobowiązani sprawdzić nadesłane prace słuchaczy oraz przesłać słuchaczom informację zwrotną o wynikach.
 12. Nauczyciele systematycznie wpisują do dzienników lekcyjnych tematy zajęć oraz frekwencję słuchaczy na zajęciach – najpóźniej w piątek w tygodniu następującym po zjeździe.
 13. Opiekun semestru zobowiązany jest monitorować – na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym – frekwencję słuchaczy na poszczególnych zajęciach edukacyjnych. W razie stwierdzenia braku aktywności słuchacza na platformie Teams, opiekun semestru zobowiązany jest nawiązać kontakt ( np. telefoniczny) ze słuchaczem w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności.
 14. W przypadku wystąpienia trudności sprzętowych u słuchaczy i niemożności korzystania z platformy Teams, dyrektor jest zobowiązany zapewnić takim słuchaczom dostępność do materiałów dydaktycznych z zajęć w innej formie.
 15. Słuchacze składają prace kontrolne – zgodnie z terminarzem składania prac kontrolnych – osobiście lub przesyłając je na adres mailowy kancelarii szkoły:
  kancelaria@ckziumm.edu.pl
 16. Nauczyciele systematycznie sprawdzają i oceniają prace kontrolne słuchaczy oraz informują o ocenach słuchaczy.
 17. Nauczyciel, oceniając prace kontrolne stosuje skalę ocen zgodnie ze Statutem CKZiU
 18. Nauczyciele na bieżąco wpisują oceny z prac kontrolnych do dzienników lekcyjnych.
 19. Nauczyciele przestrzegają zasad „Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej”.