Strona główna » Aktualności » Informacja dla zdających egzamin maturalny – szczególne procedury przebiegu egzaminu maturalnego – MAJ 2021 r.

Informacja dla zdających egzamin maturalny – szczególne procedury przebiegu egzaminu maturalnego – MAJ 2021 r.

Wersja do druku:
Informacja dla zdających egzamin maturalny - szczególne procedury przebiegu egzaminu maturalnego - MAJ 2021 r. - aktualizacja - 223.5 KB (pdf) [272]

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Egzamin maturalny w 2021 r. organizowany jest wyłącznie w części pisemnej.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający zgłaszają się na egzamin punktualnie o godzinach wyznaczonych w Harmonogramie egzaminów maturalnych.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający,
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę pomieszczeń itp.
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców / prawnych opiekunów zdających (z wyjątkiem sytuacji gdy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się i zostanie to zgłoszone Dyrektorowi szkoły), przedstawicieli mediów.

 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Zdający zobowiązani są posiadać ważny dowód tożsamości.
 6. Zdający pozostawiają torby oraz okrycia wierzchnie w szatni.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, zachowując wymagany dystans.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem – MASECZKA!
  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych (udokumentowanych) nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2021 r.
  Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje taką informację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, powinni mieć zakryte usta i nos.
  Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą ? jeżeli uznają to za właściwe ? mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi poziomami egzaminów, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz ? jeżeli to konieczne ? znajdujących się w nich sprzętów.
 7. Zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji, wchodząc do budynku szkoły oraz do sali egzaminacyjnej.
 8. Zdający zajmują wylosowane miejsca w sali egzaminacyjnej, w taki sposób, że pomiędzy zdającymi zachowany jest co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 9. Drzwi do szkoły oraz drzwi do sal egzaminacyjnych wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Nie dotyczy to egzaminu z języka obcego ? podczas odsłuchiwania nagrania.
 10. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed egzaminem, w trakcie egzaminu (jeśli jest to możliwe z uwagi na pogodę oraz warunki akustyczne panujące na zewnątrz) oraz po egzaminie.
 11. Zdający w czasie egzaminu:
  1. nie kontaktują się z innymi zdającymi,
  2. mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
  3. nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  4. powinni zachować odpowiedni dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie zdających, korzystając z własnego długopisu.
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 14. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje o w/w sytuacji właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego ? także pogotowie ratunkowe.
  W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym.