Strona główna » Aktualności » Raport z realizacji projektuMOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO CKZIU KLUCZEM DO ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Raport z realizacji projektuMOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO CKZIU KLUCZEM DO ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

erasmus

„MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NAUCZYCIELI MIŃSKIEGO CKZIU KLUCZEM DO ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

czas realizacji projektu: 31.12.2015 – 30.12.2016

15 grudnia 2016 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Mobilność międzynarodowa nauczycieli mińskiego CKZiU kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych”.

Zaproszenie na konferencję przyjął wicestarosta Krzysztof Płochocki oraz wielu dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych z powiatu mińskiego. Obecni byli także nauczyciele – uczestnicy projektu oraz dyrekcja Centrum.

Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w partnerstwie z Intercultural Association Mobility Friends (I.A.M.F. ) w ramach programu Erasmus+ w obszarze: mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ich znajomości języków obcych.

Uczestnikami projektu było 21 nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w Centrum. W okresie realizacji projektu zaplanowane były i zrealizowane zostały dwie wizyty studyjne nauczycieli w Portugalii.

Wyjazdy zostały poprzedzone udziałem nauczycieli w 40-godzinnym kursie języka angielskiego oraz szkoleniem kulturowym na temat Portugalii. Mobilności kadry nauczycielskiej odbyły się w terminach: 24-31 maja oraz 19-26 września 2016 r.

Program konferencji zakładał wystąpienia koordynatora projektu oraz uczestników mobilności. Na wstępie gości powitała dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – pani Joanna Kowalska. Koordynator projektu – Beata Świątek-Mudant przedstawiła zebranym krótką informację o projekcie – jego celach, podjętych w ramach projektu działaniach oraz uzyskanych rezultatach.

Uczestnicy projektu: Bogusława Radłowska, Małgorzata Zielińska, Piotr Brokowski oraz Piotr Mróz przedstawili prezentacje, które przybliżyły gościom program pobytu w Portugalii a nauczycielom pozwoliły odświeżyć wspomnienia z wyjazdu.

Sprawozdania nauczycieli zawierały informacje o wizytach w portugalskich szkołach oraz zajęciach, w których uczestniczyli w tamtejszych placówkach oświatowych. Były to zajęcia typu job shadowing, których głównym celem było zapoznanie się z pracą na danym stanowisku – poprzez obserwację zadań wykonywanych przez nauczycieli pracujących w portugalskich szkołach zawodowych.

W swoich prezentacjach nauczyciele uwzględnili także aspekt turystyczny i kulturoznawczy mobilności – było to zgodne z przesłaniem projektu, który zakładał poznanie kultury, tradycji, obyczajów i historii Portugalii.
Podsumowując, koordynator projektu podkreśliła, że udało się osiągnąć zakładane twarde i miękkie rezultaty:

Osiągnięte rezultaty twarde:

 • realizacja 40 godzin zajęć dydaktycznych z języka angielskiego,
 • realizacja zajęć przygotowania kulturowego na temat Portugalii,
 • 21 certyfikatów uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego dla uczestników projektu,
 • 21 certyfikatów odbycia zajęć przygotowania kulturowego;
 • 21 certyfikatów uczestnictwa w mobilności,
 • 21 dokumentów Europass Mobilność, poświadczające zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Osiągnięte rezultaty miękkie:

 • poszerzenie wiedzy i doświadczenia zawodowego nauczycieli,
 • poprawa znajomości języka angielskiego,
 • zwiększenie motywacji do nauki języków obcych,
 • podniesienie samooceny uczestników projektu,
 • zwiększenie motywacji do doskonalenia zawodowego,
 • podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych uczestników,
 • poznanie historii, kultury i obyczajów kraju partnera.

Organizacja konferencji przyczyniła się do promocji projektu w środowisku lokalnym. Reportaż o przebiegu konferencji został także przekazany do lokalnej pracy.

Powodzenie projektu jest ważnym sygnałem dla innych placówek oświatowych z powiatu mińskiego, że warto starać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z programu Erasmus+, gdyż udział w projekcie podnosi kwalifikacje nauczycieli i poprawia wizerunek szkoły.

Beata Świątek-Mudant