Strona główna » Aktualności » Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim dla słuchaczy szkoły zaocznej w sprawie procedur bezpieczeństwa podczas zajęć stacjonarnych i sesji egzaminacyjnej ? czerwiec 2021 r.

Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim dla słuchaczy szkoły zaocznej w sprawie procedur bezpieczeństwa podczas zajęć stacjonarnych i sesji egzaminacyjnej ? czerwiec 2021 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.824)

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkoły zaocznej:

 • 29 maja 2021 r. realizowane są stacjonarnie,
 • 30 maja 2021 r. realizowane są z wykorzystaniem technik nauczania na odległość ? zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams.

Egzaminy semestralne (pisemne i ustne) w czasie sesji egzaminacyjnej (5 ? 20 czerwca 2021 r.) odbywać się będą stacjonarnie ? wg obowiązujących zasad.
W dniach nauki stacjonarnej i sesji egzaminacyjnej obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Słuchacz / pracownik nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Słuchacz / pracownik, który przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść do szkoły, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
 5. Wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką podczas:
  1. wchodzenia do budynku szkoły,
  2. przebywania na korytarzach szkolnych podczas przerw ? w tym również podczas przebywania w kancelarii szkoły,
  3. korzystania z toalety, biblioteki, szatni.
 6. Podczas przerw zalecane jest utrzymywanie bezpiecznego dystansu od pozostałych słuchaczy.
 7. Zaleca się słuchaczom spędzanie przerw przed budynkiem szkoły, na świeżym powietrzu.
 8. Słuchacze wchodząc do sali lekcyjnej dezynfekują ręce.
 9. Słuchacze po wejściu do sali lekcyjnej zajmują miejsca w ławkach pojedynczo.
 10. Słuchacze i nauczyciele, podczas zajęć lekcyjnych, po zajęciu miejsca w sali, mogą odsłonić usta i nos ? zdjąć maseczkę.
 11. Podczas bliskiego kontaktu nauczyciela i słuchacza w czasie zajęć obowiązuje nakaz zasłonięcia ust i nosa maseczką.
 12. Słuchacze korzystają z własnych przyborów do pisania.
 13. Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal lekcyjnych po każdych zajęciach / po każdym egzaminie. Jeśli to możliwe zaleca się wietrzenie sal co godzinę, podczas trwania zajęć dydaktycznych / egzaminów.
 14. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad higieny ? częstego mycia rąk, przestrzegania higieny spożywania posiłków, korzystania z toalety, ochrony ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania twarzy (oczu, ust, nosa)