Strona główna » Aktualności » Matura 2015

Matura 2015

4 maja o godzinie 9.00 rozpoczęły się egzaminy maturalne. Maturzyści obowiązkowo zdają pisemne egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dodatkowo, od tego roku zdający tzw. „nową maturę” muszą przystąpić do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
4 maja odbył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści zmierzyli się z tekstem literackim, testem oraz wypracowaniem. Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 73 osoby.
5 maja maturzyści – 100 osób – pisali obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.
Pozostałe egzaminy pisemne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem a egzaminy ustne zaplanowane są w CKZiU w terminie od 11 do 27 maja.
Oficjalne wyniki egzaminu maturalnego będą ogłoszone 30 czerwca. Zdający, którzy nie uzyskali 30 proc. punktów z egzaminu na poziomie podstawowym zarówno w części ustnej, jak i pisemnej nie otrzymają świadectwa dojrzałości.
W tym roku słuchacze przystępują do egzaminu maturalnego wg starych zasad – tzw. „stara matura” oraz wg nowej formuły – tzw. „nowa matura”. Nową maturę zdają absolwenci Liceum Ogólnokształcącego z kwietnia 2015 r. – 36 osób. Zmiany w egzaminie dotyczą przede wszystkim egzaminu ustnego z języka polskiego. Słuchacze nie przygotowują już prezentacji, ale będą losowali jedno zadanie – temat przygotowany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. Egzamin polega na wypowiedzi zdającego na wylosowany temat oraz rozmowie z członkami przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!