Strona główna » Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  – nowa forma zdobywania kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).  Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Dla kursów realizowanych w formie zaocznej minimalna liczba godzin może zostać zmniejszona do 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Sekretariat słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 29 08 wewn. 25
email: kursy@ckziumm.edu.pl

WNIOSEK o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (doc) [1763]

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU)

 • AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – KRAWIEC
 • AU.46 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
 • AU.25 Prowadzenie działalności handlowej – TECHNIK HANDLOWIEC
 • AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • AU.36 Prowadzenie rachunkowości – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – FRYZJER
 • AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich – STOLARZ

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)

 • RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej – ROLNIK
 • RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – PSZCZELARZ
 • RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych – OGRODNIK
 • RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – TECHNIK ROLNIK
 • RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – TECHNIK PSZCZELARZ
 • RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych – FLORYSTA

OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY (MS)

 • MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – OPIEKUŃ MEDYCZNY
 • MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 • MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej –
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OBSZAR GASTRONOMICZNY (TG)

 • TG.4 Produkcja wyrobów cukierniczych – CUKIERNIK
 • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów – KUCHARZ
 • TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich – KELNER
 • TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
 • GASTRONOMICZNYCH

OBSZAR BUDOWLANY (BD)

 • BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych –
  MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych – MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNEJ
 • BD.30 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów –  TECHNIK BUDOWNICTWA

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (EE)

 • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – ELEKTRYK
 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – TECHNIK INFORMATYK
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych –
  TECHNIK INFORMARTK

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (MG)

 • MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – ELEKTRO MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych –
  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – ŚLUSARZ
 • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim osobiście, pocztą lub e-mailem na adres: kursy@ckziumm.edu.pl