Strona główna » Aktualności » Zarządzenie Dyrektora CKZiU dotyczące nauki zdalnej

Zarządzenie Dyrektora CKZiU dotyczące nauki zdalnej

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022
z dnia 26 stycznia 2022r.
Dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 od dnia 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2022 r. poz. 186)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Od dnia 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. wprowadza się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły.

§ 2.

  1. Egzaminy semestralne dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej w dniach 29-30 stycznia 2022 r. odbędą się zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej Szkoły.
  2. Szczegóły logowania i tryb przeprowadzenia egzaminów określi odrębny Komunikat Dyrektora.

§ 3.

  1. Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej od 12 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r. odbędą się zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 zgodnie z planem zajęć.
  2. Zajęcia praktyczne dla słuchaczy Szkoły Policealnej odbędą się stacjonarnie.

§ 4.

Zajęcia dydaktyczna dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych od 12 lutego 2022 r.
do 27 lutego 2022 r. odbędą się:

  1. Zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Office ? tylko przedmioty teoretyczne
  2. Stacjonarnie ? zajęcia praktyczne zgodnie z planem zajęć

§ 5.

Zajęcia dydaktyczne dla uczestników turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczynające się 14 lutego 2022 r. będą realizowane zdalnie przez cały czas trwania kursu.

§ 6.

  1. Zajęcia praktyczne dla uczniów ze szkół młodzieżowych będą prowadzone stacjonarnie zgodnie z planem zajęć /z wyłączeniem uczniów ZS nr 1, dla których nauka do 28 stycznia 2022 r. odbywa się zdalnie/.
  2. W klasach Technikum dopuszcza się realizację zajęć praktycznych zdalnie w związku z kontynuacją w danym dniu lekcji w formie zdalnej w szkołach macierzystych.
  3. Zajęcia praktyczne będą realizowane z zachowaniem dystansu społecznego, w małych grupachw wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się nauczycielom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

§ 8.

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022r.