Strona główna » Zapytania ofertowe » (Rozstrzygnięte) Zapytanie ofertowe na zakup drewna na więźbę dachową

(Rozstrzygnięte) Zapytanie ofertowe na zakup drewna na więźbę dachową

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 4 zwraca się z Zapytaniem ofertowym w postępowaniu do 130 000 zł netto prowadzonym z pominięciem przepisów ustawy Prawo Zamówień na:
Zakup drewna na więźbę dachową budynków magazynu stali i wiaty magazynowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

1.Zamawiający
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki

2.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup drewna na więźbę dachową budynków magazynu stali
i wiaty magazynowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zgodnie z przedstawiona tabelą.

L.p. Nazwa materiałów J.m. Ilość
1 Deska grubość 1 cal /długość minimalna 4m m3 5
2 Kontrłata 25mm x 50 mm /długość minimum 4m mb 800
3 Łata 40 x 50 mm /długość minimum 4m mb 2200
4 Deska 32 x 160 mm /długość minimum 5m mb 650
5 Deska 50 x 180 mm /długość minimum 5m szt. 40
6 Krokiew 80 x 160mm /długość 7 mb szt. 12
7 Murłata 140 x 140 / długość minimum 6m szt. 12

*drewno impregnowane

3.Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia do 28 lipca 2023r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty i oświadczenia
  Sprzedawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
  Formularz ofertowy wg załączonego wzoru
  Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę

Oświadczenie , iż wykonawca:

 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia

5.Opis warunków płatności
Termin płatności faktury – 14 dni
Podstawą do wystawienia faktury jest zrealizowane zamówienie.

6.Miejsce i termin składania

 1. Oferta powinna być przesłana na email: g.ganko@ckziumm.edu.pl, lub dostarczona osobiście na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4, do dnia 12.07.2023 r. do godziny 1200.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.07.2023r.o godzinie 1230.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów;

 1. Cena brutto 100%

8.Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela P. Grażyna Gańko pod numerem tel. 25 758-29-08Z wybranym oferentem będzie zawarta umowa na dostawę materiałów.

 1. Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego reprezentowane przez dyrektora z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy
  Budowlanej 4, tel.: 25 758 30 50, mail:
  ckziu@ckziumm.edu.pl
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego możliwy jest pod numerem tel. nr. 25 728 29 08 lub adresem email:
  inspektor@ckziumm.edu.pl
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawca oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcą świadczącym usługę w zakresie ochrony danych osobowych).Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy Pzp;
 6. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjnymi kontrolny).
 7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.

Zapytanie ofertowe - szczegóły - 1.6 MB (pdf) [46]

Formularz ofertowy - 16.9 KB (docx) [31]

Oświadczenie - 15.4 KB (docx) [32]

Protokół z wyników postępowania o udzielenie zamówienia - 381.5 KB (pdf) [45]