Strona główna » Aktualności » (Rozstrzygnięte) Zapytanie ofertowe dotyczące odbioru odpadów komunalnych

(Rozstrzygnięte) Zapytanie ofertowe dotyczące odbioru odpadów komunalnych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 4 w Mińsku Mazowieckim zwraca się z Zapytaniem ofertowym w postępowaniu do 130 000 zł netto prowadzonym z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień na:

Odbiór odpadów komunalnych od Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 4.

 1. Zamawiajacy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki
 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Odpady podlegają segregacji. Dane dotyczące zamówienia dla Zamawiającego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
  Pojemność l/m3 Ilość pojemników planowanych do odbioru
  od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023
  Częstotliwość odbioru pojemników 
  Odpady zmieszane Odpady segregowane
  1100l Około 40 Około 50 2 razy w m-cu

  Wykonawca zobowiązany jest do podania stawek netto za odbiór odpadów zmieszanych i selektywnych o pojemnościach wskazanych na formularzu ofertowym. Stawki te będą podstawą rozliczeń z Wykonawcą na etapie realizacji umowy. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi drogą korespondencyjną w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

 3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia : 12 miesięcy od 01.07.2022r.do 30.06.2023r.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty i oświadczenia Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: Formularz ofertowy wg załączonego wzoru Oferta powinna być: – opatrzona pieczątka firmową – posiadać datę sporządzenia – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP – podpisana czytelnie przez wykonawcę -Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny-Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego Oświadczenie , iż wykonawca: – znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzieleniu zamówienia
 5. Miejsce i termin składania
  1. Oferta powinna być przesłana na email: g.ganko@ckziumm.edu.pl, lub dostarczona osobiście na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 4, do dnia 10.06.2022 r. do godziny 1500.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.06.2022.r.o godzinie 1200.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów; 1. Cena 100%
 7. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela P. Grażyna Gańko pod numerem tel. 25 758-29-08
 8. Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
   i Ustawicznego reprezentowane przez dyrektora z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy
   ul. Budowlanej 4, tel.: 25 758 30 50, mail: ckziu@ckziumm.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego
   i Ustawicznego możliwy jest pod numerem tel. nr. 25 728 29 08 lub adresem email: inspektor@ckziumm.edu.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawca oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcą świadczącym usługę w zakresie ochrony danych osobowych).Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy Pzp;
  5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.