Strona główna » Aktualności » WYTYCZNE DLA SŁUCHACZY ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

WYTYCZNE DLA SŁUCHACZY ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim

Wytyczne dotyczące zdających

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z WŁASNYCH przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości(konieczne jest wówczas zachowanie 1,5 m odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadanie przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni w części praktycznej egzaminu zawodowego
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą ? jeżeli uznają za właściwe ? mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń

 1. Zdający wchodzą do budynku CKZiU odpowiednim wejściem w zależności od umiejscowienia sali egzaminacyjnej:
  • sala 2A (parter) ? wejście C
  • sale: 13A, 14A, 16A, 17A ? wejście A
  • sale 2B, 16B, 17B, 20B ? wejście B
 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły mają OBOWIĄZEK zdezynfekowania rąk.
 2. Płyn do dezynfekcji jest dostępny również w każdej sali egzaminacyjnej.
 3. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
 5. Sale egzaminacyjne są wietrzone ? przed wpuszczeniem do nich zdających, co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie.
 6. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce, w którym może zostawić rzeczy osobiste. Jest to wyodrębnione pomieszczenie pełniące funkcję szatni. Dla zdających są przygotowane przezroczyste foliowe worki na rzeczki osobiste (tak, aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania). Rzeczy osobiste są pozostawiane pod nadzorem pracownika lub albo pod zamknięciem.
 7. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
 8. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.
 9. Dezynfekowane są również klawiatury i myszki komputerowe wykorzystywane do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu przy komputerze.
 10. Na terenie szkoły przygotowane jest pomieszczenie (sala 8A), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Zdający mają ZAKAZ KONTAKTOWANIA SIĘ z innymi zdającymi.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 3. Zdający mają unikać spotkań w grupach – wrażeniami po egzaminie mogą podzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z WŁASNEGO długopisu.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył prace z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący (lub członek) zespołu nadzorującego informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (sala 8A) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Dyrektor szkoły informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego ? także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego
 3. , zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać teleporady medycznej.