Strona główna » Aktualności » Wycieczka przedmiotowa semestru I szkoły policealnej ? technik BHP

Wycieczka przedmiotowa semestru I szkoły policealnej ? technik BHP

Mi_C5_84sk_Mazowiecki_oczyszczalnia_jpg
W dniu 10 października 2015 r. odbyła się wycieczka zawodowa semestru I szkoły policealnej w zawodzie technik bhp do mińskiej oczyszczalni ścieków. W wycieczce uczestniczyło 23 słuchaczy. Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: Mirosław Walas i Kazimierz Skibowski

Wycieczka zawodowa umożliwiła przeprowadzenie lekcji w innej formie niż w szkole, praktycznej, bardziej atrakcyjnej. Realizowaliśmy treści programowe w zawodzie technik bhp analizując konkretne problemy funkcjonującego w naszym mieście zakładu pracy.

Omówiliśmy problemy ochrony środowiska przed ściekami/odpadami, metody zapobiegania i minimalizacji ścieków/zanieczyszczeń, sposoby ponownego wykorzystania, zagospodarowania ścieków/odpadów.

Zwróciliśmy uwagę na współzależność między człowiekiem a środowiskiem. Analizowaliśmy różne rozwiązania techniczne w zakresie bezpiecznej i higienicznej pracy, redukcji zagrożeń, zastosowania ergonomii w praktyce. Identyfikowaliśmy i ocenialiśmy czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy. Wskazaliśmy sposoby eliminacji źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy.

Oprócz treści typowo edukacyjnych, poznawczych, wycieczka spełniła funkcje wychowawcze i integracyjne:

  • mieliśmy okazję lepiej się poznać,
  • jak zachowujemy się względem siebie poza szkołą,
  • jak reagujemy na nowe sytuacje, jak nawiązujemy kontakty z nieznajomymi ludźmi,
  • pobudzała do myślenia, zadawania pytań, jak rozpoznawać zagrożenia występujące w środowisku naturalnym oraz w środowisku pracy.

W drodze powrotnej obejrzeliśmy ?sosnę mińską?- najstarszą sosnę w Polsce, około 400 – letnią. Jest to ikona Mińska Mazowieckiego, wielu słuchaczy zobaczyło ją po raz pierwszy.
Zwiedzanie zakończyliśmy ogniskiem i pieczoną kiełbaską. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z takiej formy realizacji zajęć

Słuchacze wykazali duże zainteresowanie podczas zwiedzania mińskiej oczyszczalni ścieków i poznawania walorów przyrodniczych Mińska Mazowieckiego. Zadawali pytania, prowadzili ożywione dyskusje. Zachowanie większości wymaga pochwały. Tego typu zajęcia sprzyjają samoocenie i uczą właściwych zachowań społecznych w grupie.

Wycieczkę omówimy na zajęciach lekcyjnych, usystematyzujemy zdobytą przez słuchaczy wiedzę i doświadczenie.

Jestem przekonany, że taka forma lekcji jest dla słuchaczy atrakcyjna. Obserwacja słuchaczy i rozmowa z nimi to potwierdza. Otrzymują w praktyczny sposób sporą dawkę nowej wiedzy i umiejętności zawodowych, ale co jest nie mniej ważne, dużo informacji o sobie i grupie.

Wycieczka zawodowa na pewno na długo pozostaje w pamięci słuchaczy, wszystkich wzbogaca o nowe doświadczenia (słuchaczy i opiekunów). Utwierdza to mnie w przekonaniu o słuszności kontynuowania tej formy zajęć.

Walas Mirosław