Strona główna » Projekty unijne » Gotowi do zmian (archiwum)

Gotowi do zmian (archiwum)

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW – PRACODAWCÓW DO PROJEKTU
pn.: ”Gotowi do zmian – młodzież szkolna na lokalnym rynku pracy”

W związku ze złożonym przez Powiat Miński projektem edukacyjnym pn.: ”Gotowi do zmian – młodzież szkolna na lokalnym rynku pracy” do Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Wnioskodawca – Powiat Miński ogłasza nabór partnerów – przedsiębiorców, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie edukacyjnym dofinansowanym ze środków unijnych.

Celem głównym projektu jest wdrożenie efektywnego programu poradnictwa edukacyjno- zawodowego oraz współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia przez praktyczne formy nauczania w zakładach pracy. Wsparciem zostanie objętych 300 uczniów klas czwartych techników, w okresie 34 miesięcy, w zawodach technik: budownictwa, informatyk, mechanik, teleinformatyk, elektronik, ekonomista, architektury krajobrazu, agrobiznesu, kelner.

Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2009- 31.07.2012.

Wymagania dotyczące kandydata:

– prowadzi działalność gospodarczą co najmniej w jednej z branż: budowlana, informatyczna, mechanika, elektronika, finansowa/księgowość, architektura krajobrazu/projektowanie, agrobiznes, gastronomia, usługi turystyczne, hotelarstwo.

– jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie powiatu mińskiego, minimum trzy lata,

– nie zalega ze składkami ZUS, US,

– zatrudnia co najmniej 2 osoby,

– zapewni kompleksowe stanowisko dla praktykanta/stażysty

W ramach naboru zostaną wybrani przedsiębiorcy z różnych działów gospodarki, którzy zapewnią 80 h staż/praktyki dla Beneficjentów Ostatecznych w cyklu dwutygodniowym. Staże/Praktyki, będą finansowane Beneficjentom Ostatecznym ze środków finansowych UE w przypadku akceptacji złożonego wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych).

Po wyłonieniu partnera nastąpi podpisanie umowy partnerskiej z Wnioskodawcą.

Udział przedsiębiorców w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Uwaga !! W chwili obecnej wniosek o dofinansowanie projektu Beneficjenta Wnioskodawcy podlega dalszej ocenie merytorycznej, dlatego też, wybranie przedsiębiorcy nie gwarantuje uczestnictwa w nim.

 

Wypełniony formularz należy przekazać do siedziby Lidera Projektu
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica 
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
(w sekretariacie szkoły I piętro lub fax (025) 758 34 15)

Powiat Miński
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Mińsku Mazowieckim
Powiatowy Urząd Pracy
w Mińsku Mazowieckim

 

Plakaty Gotowi do zmian

 

Strona główna Gotowi do zmian