Strona główna » Rekrutacja » Liceum Ogólnokształcące » 4-letnie Liceum Ogólnokształcące

4-letnie Liceum Ogólnokształcące

O przyjęcie do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego, mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę branżową I stopnia.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia mogą być przyjęci do klasy drugiej 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W procesie rekrutacji do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

Nauka w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym odbywa się we wszystkich klasach według następującego schematu:

  • kształcenie w zakresie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, język obcy (język angielski, język rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka.
  • kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch przedmiotów.0

Po ukończeniu 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

W ramach rekrutacji należy złożyć:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
  • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia dla słuchaczy:

  • zaświadczenia do ZUS
  • legitymacje szkolne
  • zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Po ukończeniu 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego słuchacze mogą dalej kształcić się w naszym Centrum w Szkole Policealnej oraz podjąć kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.2