Strona główna » Rekrutacja » Liceum Ogólnokształcące » 3-letnie Liceum Ogólnokształcące

3-letnie Liceum Ogólnokształcące

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzona jest wyłącznie na semestry wyższe:

 • do klasy II – na semestr III – przyjmowane są osoby, które posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo ukończenia klasy I 3-letniego liceum lub 4-letniego technikum.
 • do klasy III – na semestr V – przyjmowane są osoby, które posiadają świadectwa ukończenia klasy I i II 3-letniego liceum lub 4-letniego technikum.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

Nauka w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym odbywa się według następującego schematu:

 • klasa II, III
  • kontynuacja kształcenia w zakresie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka.
  • kształcenie w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych przez słuchaczy przedmiotów.
  • realizacja jednego z przedmiotów uzupełniających – historia i społeczeństwo lub przyroda (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych)

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

W ramach rekrutacji należy złożyć:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim wystawia dla słuchaczy:

 1. zaświadczenia do ZUS
 2. legitymacje szkolne
 3. zaświadczenia do rożnych instytucji na prośbę słuchacza

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego słuchacze mogą dalej kształcić się w naszym Centrum w Szkole Policealnej oraz podjąć kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.