Strona główna » O szkole » Statut » Dział IX. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (NIEAKTUALNE)

Dział IX. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (NIEAKTUALNE)

Poprzedni dział Spis treści Następny dział

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§155

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

2. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzonego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2. Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

§156

1. Podmiotem organizującym kwalifikacyjne kursy zawodowe jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

2. Tryb i częstotliwość zajęć, czas trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie ustala Dyrektor CKZiU, zwany również Kierownikiem kursu.

3. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o program nauczania dopuszczony przez Dyrektora CKZiU na wniosek zespołu przedmiotowego właściwego ze względu na merytoryczny zakres kształcenia na kursie. Program nauczania może mieć układ modułowy lub przedmiotowy.

4. Zajęcia na kursie mogą odbywać się w formie stacjonarnej – co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7. Centrum, prowadząc kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewnia:

1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia,
2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie,
4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

8. Centrum organizuje szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

9. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa dyrektor Centrum.

10. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może się odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.

11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych współpracuje z:

1) pracodawcami w zakresie:

a) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
b) przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
c) kształcenia ustawicznego pracowników,

2) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach,
3) szkołami ponadgimnazjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński
4) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

Rozdział 3. Obowiązki organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych

§157

1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie kursu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

2. Centrum, jako organizator kursu zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje,
2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

3. Do szczególnych obowiązków Kierownika kursu należy:

1) dopuszczenie do realizacji programu nauczania na kursie na wniosek zespołu przedmiotowego,
2) zapewnienie należytego poziomu nauczania na kursie,
3) wybór odpowiedniej kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kursie,
4) prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia,
5) obowiązkowe poinformowanie OKE o rozpoczęciu kształcenia na kursie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia. Informacja powinna zawierać:

a) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,
b) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia kursu,
d) wykaz słuchaczy kursu, zawierający imię i nazwisko datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL-numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

6) zapoznanie słuchaczy z programem nauczania i harmonogramem zajęć,
7) dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji na kursie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.

Rozdział 4. Kadra dydaktyczna

§158

1. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursie posiada kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia na kursie.

2. Do obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:

1) prowadzenie pracy dydaktycznej ze słuchaczami na kursie w oparciu o program nauczania dopuszczony do realizacji przez Dyrektora CKZiU,
2) stosowanie ustalonych form zaliczenia poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wyodrębnionych w programie nauczania kursu,
3) stosowanie ustalonych zasad i kryteriów oceniania,
4) własny dobór pomocy dydaktycznych stosowanych podczas procesu kształcenia oraz utrzymywanie ich w należytym stanie,
5) prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia.

Rozdział 5. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych

§159

1. Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat):

1) absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
2) absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
3) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
4) aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

2. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych muszą spełniać szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, o ile zostały one określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dotyczące np. posiadania prawa jazdy, wykształcenia średniego, stopnia niepełnosprawności. Dla poszczególnych kursów uwarunkowania te są określone w programach nauczania.

3. Osoby chętne do uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wypełniają wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy i składają go do dyrektora Centrum w formie pisemnej.

§160

4. Rekrutacja słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) prowadzana jest według następujących zasad:

1) o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat;
2) rekrutacja przeprowadzana jest w ciągu całego roku szkolnego;
3) w celu przeprowadzenia rekrutacji na KKZ dyrektor Centrum wyznacza pracownika odpowiedzialnego za udzielanie informacji, przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów i kontakty z kandydatami na KKZ;
4) w przypadku, gdy liczba chętnych na KKZ jest większa niż liczba miejsc na kursie Centrum przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na KKZ biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych;
b) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dotyczące kandydata pełnoletniego wymienione w Ustawie z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami, tj.:

– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność dziecka kandydata,
– niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
– samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;

c) na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń;

5. Do wniosku o przyjęcie na KKZ dołącza się:

a) deklarację uczestnictwa zawierającą dane osobowe uczestnika kursu niezbędne do zgłoszenia uczestników kursu do OKE, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem kursu oraz podpis uczestnika kursu,
b) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia,
c) 1 fotografię do identyfikatora słuchacza Centrum.
d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa w punkcie 4, tj.:

1. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
3. orzeczenie o niepełnosprawności,
4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka

6. Do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, na której czele stoi wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego.

7. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

8. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego ustala się i ogłasza listy kandydatów przyjętych na KKZ.

9. Osoby nie zakwalifikowane wpisuje się na listę rezerwową.

10. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa rozporządzenie MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

§161

11. Prawa i obowiązki słuchacza kursu:

1) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma prawo do:

a) zapoznania się z regulaminem organizacji kursów, programem nauczania i harmonogramem zajęć na kursie,
b) pełnego korzystania ze wszystkich form kształcenia na kursie zgodnie z programem nauczania,
c) oceny postępów w nauce,
d) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz poszanowania własnej prywatności,
e) przedstawiania Kierownikowi kursu swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu kształcenia na kursie.

2) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma obowiązek:

a) przestrzegać regulamin kursu,
b) uczęszczać na zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu,
c) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,
d) uzyskać oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych kursu,
e) okazywać szacunek innym Słuchaczom i kadrze dydaktycznej, dbać o kulturę osobistą,
f) szanować mienie Centrum i naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
g) przestrzegać przepisy bhp podczas zajęć i przerw.

12. Kadra dydaktyczna i Słuchacze współpracują ze sobą w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i uznania prawa jednostki do posiadania własnych przekonań.

Rozdział 6. Dokumentacja przebiegu nauczania

§162

1. Centrum prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia. Dokumentacja obejmuje:

1) program nauczania,
2) dziennik zajęć,
3) harmonogram zajęć,
4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia,
5) ewidencję wydanych zaświadczeń.

2. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzi się w oparciu o program nauczania, który zawiera:

1) nazwę formy kształcenia,
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,
3) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich potrzeb i możliwości,
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,
7) opis efektów kształcenia,
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
9) sposób i formę zaliczenia.

3. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy kursu i wpisuje się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kursu,
2) liczbę godzin zajęć,
3) tematy zajęć.

4. Harmonogram zajęć określa datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie oraz terminy realizacji poszczególnych zajęć.

5. Z przeprowadzonego zaliczenia sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli powołanych przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie,
2) termin zaliczenia,
3) imiona i nazwiska słuchaczy przystępujących do zaliczenia,
4) wynik zaliczenia oraz ocenę ostateczną,
5) podpisy nauczycieli przeprowadzających zaliczenie,
6) do protokołu dołącza się pisemne prace słuchaczy.

6. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) datę wydania zaświadczenia,
3) numer zaświadczenia,
4) datę odbioru zaświadczenia.

Rozdział 7. Warunki i zasady oceniania na kursie

§163

1. Na kursie obowiązuje wewnętrzny system ocenienia, obejmujący zasady i tryb uzyskiwania ocen:

1) ocen bieżących (cząstkowych),
2) ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych,
3) oceny ostatecznej ustalonej przez komisję powołaną przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.

2. Oceny bieżące, końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych oraz ocenę ostateczną ustala się w stopniach wg następującej skali: celujący 6 cel / bardzo dobry 5 bdb / dobry 4 db / dostateczny 3 dst / dopuszczający 2 dop / niedostateczny 1 ndst.

3. Oceny bieżące wystawiane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia na podstawie np. testów, sprawdzianów, obserwacji pracy słuchaczy, oceny rezultatów i przebiegu wykonywania zadań praktycznych.

4. Ocenę końcową z przedmiotu/jednostki modułowej ustala nauczyciel uczący na podstawie przynajmniej trzech ocen bieżących lub po przeprowadzeniu testu (sprawdzianu) w formie pisemnej z całego zakresu materiału danego przedmiotu/jednostki modułowej.

5. Ocenę ostateczną ustala komisja powołana przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.

6. Oceny bieżące i końcowe wpisywane są do dziennika zajęć, natomiast ocena ostateczna wpisana jest do protokołu z przeprowadzonego zaliczenia.

7. Zaliczenie kursu przeprowadza się w formie pisemnej. Zaliczenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Czas na przeprowadzenie zaliczenia wynosi 3 godziny lekcyjne.

8. Zadania do przeprowadzenia zaliczenia przygotowują nauczyciele, wchodzący w skład komisji powołanej przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.

9. Dyrektor CKZiU wskazuje przewodniczącego komisji do przeprowadzenia zaliczenie. Przewodniczący kieruje pracą komisji i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zaliczenia oraz sporządzenie protokołu z zaliczenia.

10. Przeliczenia liczby punktów uzyskanych z zaliczenia kursu na stopnie dokonuje się w następujący sposób:

1) stopień celujący (6) – od 93 % do 100 % punktów,
2) stopnień bardzo dobry (5) – od 78% do 92% punktów,
3) stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów,
4) stopień dostateczny (3) – od 46% do 61% punktów,
5) stopień dopuszczający (2) od 30% do 45% punktów,
6) stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.

11. Kadra dydaktyczna jest zobowiązana do opracowania zestawu wymagań edukacyjnych dotyczących oceniania bieżącego oraz uzyskiwania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych, a także do zapoznania z tymi wymaganiami słuchaczy. Informacje o wymaganiach przekazane zostaną słuchaczom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu/ jednostki modułowej. Fakt zapoznania z wymaganiami potwierdzony będzie wpisem w dzienniku zajęć.

12. Oceny bieżące, końcowe i ocenę ostateczną ustala się biorąc pod uwagę:

1) zapamiętanie wiadomości (znajomość faktów, znajomość terminologii, umiejętność użycia algorytmów),
2) rozumienie wiadomości (znajomość pojęć, reguł, zasad, umiejętność śledzenia rozumowania, umiejętność odczytania i zinterpretowania problemu),
3) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych (rozwiązywanie zadań schematycznych, dokonywanie porównań, analizowanie danych),
4) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych (rozwiązywanie zadań nieschematycznych, wykrywanie zależności, dokonywanie i uzasadnianie uogólnień).

13. Oceny są jawne dla słuchacza; na jego prośbę ocena powinna być uzasadniona.

14. Słuchacz nieobecny w dniu ustalania przez nauczyciela oceny końcowej z zajęć ma obowiązek ustalić z nauczycielem indywidualny termin zaliczenia i w ciągu 2 tygodni uzyskać ocenę końcową.

Rozdział 8. Praktyka zawodowa

§164

1. W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, słuchacze są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie programowej w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

2.Miejsce odbywania praktyki wybierają słuchacze, kierując się profilem i zakresem działalności pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej.

3.Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim a zakładem pracy przyjmującym słuchaczy na praktykę. Umowy o praktykę zawodową podpisuje Dyrektor CKZiU lub upoważniony wicedyrektor.

4.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach współpracy z pracodawcami, może zawierać zbiorcze umowy o praktykę zawodową dla słuchaczy.

5. Słuchacze kursu odbywają praktykę zawodową w dowolnym terminie, w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

6. Ocenę z praktyki zawodowej ustala podmiot, u którego słuchacz realizuje praktykę.

7. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwalnia słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) w całości, jeżeli przedłoży on:

1) uzyskane przed rozpoczęciem kształcenia na kursie świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci,
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki w danym zawodzie.

8. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego może zwolnić słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

9. Słuchacz ubiegający się o zwolnienie z praktyki zawodowej składa podanie oraz odpowiednie zaświadczenie, świadectwo lub dyplom do Dyrektora Centrum po rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

10. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu zgodnie z planem i programem nauczania dla zawodu, w którym się kształci.

11. Decyzja Dyrektora o zwolnieniu w całości lub w części z odbywania praktyki zawodowej jest zapisywana na podaniu słuchacza. Rozpatrzone podanie dołączane jest do dokumentacji przebiegu nauczania na kursie. Informacja o zwolnieniu z praktyki zawodowej jest wpisywana do dziennika zajęć kursu.

Rozdział 8. Warunki i zasady zwolnienia słuchaczy z zajęć określonych w programie kursu

§165

1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
6) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

jest zwalniana na swój wniosek, złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

2. Osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych jest zwalniana, na swój wniosek złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.

Rozdział 9. Ukończenie kursu

§166

1. Warunkiem ukończenia kursu przez słuchacza jest uzyskanie:

1) pozytywnych ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wystawione przez nauczycieli oraz
2) pozytywnej oceny ostatecznej z zaliczenia końcowego.

2. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Poprzedni dział Spis treści Następny dział