Strona główna » Koncepcja pracy Centum

Koncepcja pracy Centum

I. PODSTAWA OPRACOWANIA KONCEPCJI I SPOSÓB JEJ UPUBLICZNIENIA.

Koncepcja pracy Centrum została opracowana w oparciu o:

 • Statut Centrum,
 • Wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013:

–  analizę badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli oraz uczniów i słuchaczy Centrum

–   wywiad z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego,
 • uwagi i spostrzeżenia nauczycieli

Sposób upublicznienia koncepcji:

 • przedstawienie na posiedzeniu rady pedagogicznej
 • zamieszczenie na stronie internetowej szkoły
 • zapoznanie uczniów/słuchaczy podczas zajęć wychowawczych

 

II. CHARAKTERTYSTYKA PLACÓWKI

Placówka usytuowana jest w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Budowlanej 4, w bliskim sąsiedztwie szkół ponadgimnazjalnych oraz urzędów szczebla powiatowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012 roku.

W skład CKZiU weszły placówki:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica oraz
 • Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Benko w Mińsku Mazowieckim.

Połączone placówki to ośrodki edukacyjne, które cieszyły się wieloletnią tradycją.

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w 1999 roku z przekształcenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, w późniejszym czasie przyłączono warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

Centrum Kształcenia Ustawicznego powołane zostało przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Siedlcach 1 sierpnia 1977 r. Połączono Technikum Budowlane Zaoczne i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mińsku Mazowieckim. W maju 2012 roku CKU obchodziło 35 jubileusz pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Miński, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Nadrzędnym celem Centrum jest:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów i słuchaczy,
 • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
 • przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
 • przygotowanie uczniów i słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju własnego,
 • realizacja innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W Centrum funkcjonują następujące szkoły prowadzące kształcenie w formie zaocznej:

 • Gimnazjum dla Dorosłych,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych.

W Centrum funkcjonują ponadto:

 • Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, którego celem jest dokształcanie młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 • Ośrodek Spawalnictwa.
 • Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43.

Baza dydaktyczna

Bazę dydaktyczną Centrum stanowią budynki o całkowitej powierzchni 4681,56 m2.

W skład zabudowy wchodzą:

 • budynek warsztatowy – 2280,00 m2
 • budynek mechaniki pojazdowej – 851,46 m2
 • budynek diagnostyki pojazdowej – 141,62 m2
 • poligon budowlany – 609,76 m2
 • budynek biurowo-magazynowy – 551,19 m2
 • magazyn stali – 247,53 m2

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego działają następujące pracownie: ślusarskie, spawalnicze, stolarskie, komputerowe, ogólnobudowlane, posadzkarska, technologiczna, instalatorskie, obróbki skrawaniem, gastronomiczne, krawieckie, mechaniki i diagnostyki pojazdowej

Pracownie zawodowe w miarę posiadanych środków finansowych są na bieżąco remontowane i wyposażane w sprzęt dydaktyczny.

Wyposażenie bazy dydaktycznej było realizowane również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach wyposażenia Ośrodków Egzaminacyjnych.

Występuje jednak potrzeba realizacji dalszych działań w zakresie modernizacji pomieszczeń Centrum. Należą do nich przede wszystkim:

 • doposażenie Ośrodka spawalnictwa w nowoczesne agregaty spawalnicze,
 • dalsza modernizacja Ośrodka Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej
 • remont  pomieszczeń administracyjnych w budynku CKZiU,
 • dalsze prace nad unowocześnieniem pracowni ogólnobudowlanej i posadzkarskiej
 • renowacja drogi dojazdowej do Ośrodka Mechaniki (we współpracy z dyrektorem ZSZ Nr 2)
 • rozwój prac związanych z uruchomieniem poligonu budownictwa,
 • modernizacja i podniesienie estetyki terenu wokół budynków Centrum

Założenia zmian w kształceniu zawodowym oraz ustawicznym prowadzą do wniosku, że Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mają szansę stać się wiodącym ogniwem w szkolnictwie zawodowym. Dlatego należy rozwijać działania, które pozwolą przygotować infrastrukturę placówki do wymagań nowoczesnego szkolnictwa zawodowego.

Przy realizacji dużych, kosztownych inwestycji Centrum aktywnie będzie poszukiwać możliwości dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach oferowanych programów.

 

Kadra dydaktyczna Centrum.

W roku szk. 2013/2014 w CKZiU zatrudnionych jest 63 nauczycieli, w tym 35 nauczycieli dyplomowanych, 19 mianowanych i 9 kontraktowych. Kadrę pedagogiczną cechuje wysoki poziom kompetencji zawodowych. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych oraz w formach zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on line)

Nauczyciel w Centrum:

 • uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • uczy odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

Szybka zmiana oferty edukacyjnej w Centrum będzie możliwa dzięki temu, iż ponad 50% kadry dydaktycznej jest zatrudniona na część etatu przy realizacji konkretnych  zajęć dydaktycznych np. w PODiDZ.

 

III. MISJA I WIZJA CENTRUM

Wartości wskazane przez nauczycieli Centrum, które stanowią podstawę etosu placówki:

a)      wartości ogólne:

 • poszanowanie godności i praw wszystkich członków społeczności szkolnej
 • poszanowanie norm współżycia społecznego
 • tolerancja
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • sprawiedliwość
 • solidarność i poczucie jedności
 • rzetelność
 • życzliwość i uprzejmość
 • kreatywność i zaangażowanie w życie szkoły
 • bezpieczeństwo – szkoła jest bezpiecznym miejscem dla uczniów/słuchaczy i pracowników
 • patriotyzm lokalny
 • poszanowanie tradycji i dziedzictwa narodowego

b)      wartości edukacyjne:

 • procesy edukacyjne realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i w zawodach,
 • procesy edukacyjne realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz aktywnych metod pracy dydaktycznej
 • uczniowie/słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania edukacji na wyższych szczeblach oraz funkcjonowania w życiu zawodowym,
 • uczniowie/słuchacze nabywają umiejętność samokształcenia i efektywnego poszukiwania wiedzy w różnorodnych źródłach informacji,
 • kształtowanie w uczniach/słuchaczach pożądanych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich,
 • kształtowanie w uczniach/słuchaczach poczucia odpowiedzialności za własną edukację,
 • kształtowanie kompetencji – kreatywności, przedsiębiorczości, uczenia się ustawicznego i gotowości do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych.

Wymienione wyżej wartości legły u podstaw misji i wizji Centrum.

 

MISJA PLACÓWKI

Misja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim  określona jest następującymi priorytetami:

 • Placówka podejmuje działania, które służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia/słuchacza. W wyniku tych działań uczeń/słuchacz nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej oraz powodzenia w dalszej edukacji odpowiadającej jego możliwościom i aspiracjom.
 • Placówka dba o rozwój zawodowy nauczycieli.
 • Placówka promuje i realizuje w regionie ideę edukacji ustawicznej – uczenia się przez całe życie

WIZJA PLACÓWKI

Wizja Centrum określa nadrzędne wartości w działalności placówki:

 • uznanie edukacji jako procesu towarzyszącego człowiekowi przez całe życie,
 • dążenie do zaspokajania potrzeb edukacyjnych społeczności regionu mińskiego w możliwie wszystkich formach kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług edukacyjnych w formach szkolnych i kursowych,
 • dążenie do zachowania jedności dydaktyki i wychowania,
 • umożliwianie realizacji ambicji edukacyjnych uczniów/słuchaczy oraz aspiracji zawodowych nauczycieli,
 • promowanie zasad szacunku, tolerancji i demokracji w codziennej działalności społeczności Centrum,
 • tworzenie ducha partnerstwa miedzy uczniami/słuchaczami i kadrą nauczającą, między społecznością lokalną i szkolną,
 • kształtowanie klimatu placówki – opartego na dialogu pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej,
 • tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i edukacji,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promocja jej osiągnięć w środowisku lokalnym,
 • rozwijanie kontaktów z przedstawicielami społeczności placówek krajowych i zagranicznych prowadzących podobną działalność edukacyjną.

 

IV. PROFIL ABSOLWENTA CENTRUM

Centrum realizuje zadania na wielu płaszczyznach edukacyjnych. Z uwagi na to profil absolwenta Centrum ma charakter ogólny, wskazuje jednak na priorytety w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Absolwent Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

 • zdobył wiedzę ogólną/zawodową w zakresie swego typu szkoły;
 • zdobył kompetencje pozwalające na wykonywanie wyuczonego zawodu;
 • zna lokalny rynek pracy i rozumie jego możliwości i ograniczenia;
 • potrafi kreatywnie poszukiwać pracy;
 • ma świadomość, że może uczestniczyć w różnych formach kształcenia ustawicznego, by kierować własnym rozwojem edukacyjno- zawodowym;
 • wykorzystuje technologie informatyczne w pracy zawodowej i życiu społecznym;
 • uczestniczy w życiu publicznym;
 • przestrzega zasad współżycia w społeczności lokalnej i demokratycznym państwie;
 • korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturowym;
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą, jest asertywny, ale też wrażliwy na potrzeby innych ludzi;
 • potrafi komunikować się z ludźmi, posiada umiejętność współdziałania w grupie;
 • podejmuje działania prospołeczne,
 • ma szacunek dla wspólnego dobra;
 • szanuje dziedzictwo narodowe, zna jego miejsce w kulturze europejskiej;
 • przestrzega higienicznego trybu życia i zachowań proekologicznych;

 

V. MOCNE I SŁABE STRONY CENTRUM

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Kadra

 • kompetencje pragmatyczne- skuteczność w planowaniu, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów dydaktycznych;
 • kompetencje zawodowe- autorzy programów, doradcy zawodowi, egzaminatorzy, w dużej liczbie nauczyciele mianowani i dyplomowani;
 • kompetencje komunikacyjne- skuteczność zachowań językowych w sytuacjach komunikacyjnych, w relacjach ze słuchaczami/uczniami;
 • kompetencje współdziałania- skuteczność działań prospołecznych i sprawność działań integracyjnych nauczycieli;
 • kompetencje informacyjno- medialne- sprawne korzystanie ze źródeł informacji, wykorzystywanie mediów w procesie dydaktycznym;
 • rozpiętość specjalizacji- specjalizacja w dwóch lub więcej przedmiotach nauczania;
 • właściwości osobowościowe- szczerość, naturalność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, zaangażowanie, gotowość do realizacji trudnych zadań;
 • dbałość o wizerunek Centrum;
 • dorobek i doświadczenie zawodowe.
 • sprawność w funkcjonowaniu obsługi administracyjnej placówki.

 

 • niewystarczająca kreatywność w podejmowaniu działań wpływających na rozwój zainteresowań uczniów i słuchaczy i ich umiejętność uczenia się;
 • niepełna gotowość do „uczenia się zmiany” i niewystarczające przygotowanie na wyzwania przyszłości;
 • kompetencje językowe- słaba znajomość języków obcych uniemożliwiająca nawiązanie współpracy międzynarodowej;
 • kompetencje medialne- niewystarczające wykorzystanie platformy edukacyjnej w procesie wsparcia samokształcenia uczniów i słuchaczy;

 

Praca dydaktyczno- wychowawcza

 • wykorzystanie pomiaru dydaktycznego jako środka oceny wiedzy i umiejętności uczniów i słuchaczy;
 • ukierunkowanie na proces uczenia się, łączenia teorii z praktyką;
 • współdziałanie w planowaniu działań i rozwiązywaniu problemów na płaszczyźnie kadra kierownicza- nauczyciele oraz nauczyciele- nauczyciele (zespoły przedmiotowe);
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich uczniów i słuchaczy;
 • widoczna aktywność Samorządu Słuchaczy świadcząca o współuczestniczeniu i współodpowiedzialności za proces kształcenia;
 

 • zbyt mały udział słuchaczy w konkursach i olimpiadach;
 • sprawność szkoły- niesatysfakcjonująca zdawalność słuchaczy szkół dla dorosłych na egzaminach potwierdzających zewnętrznych;
 • niezadawalająca frekwencja uczniów i słuchaczy na zajęciach dydaktycznych

Baza i lokalizacja

 • lokalizacja w mieście, w znanym kompleksie szkół;
 • dobre wyposażenie pracowni komputerowych i pracowni kształcenia zawodowego;
 • dostępność projektorów do realizacji zajęć w innych pracowniach przedmiotowych;
 • brak biblioteki, pełniącej funkcje pracowni interdyscyplinarnej
 • usytuowanie Centrum w kilku budynkach;
 • konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego;
 • brak własnych sal dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktycznych w szkole zaocznej;
 • trudne warunki lokalowe w pomieszczeniach biurowych Centrum

Otocznie zewnętrzne  CKZiU

 • pozytywne świadectwo absolwentów szkoły i ich aktywność w środowisku lokalnym;
 • wykorzystywanie sygnałów płynących ze środowiska lokalnego w doborze kierunków kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 • udział w targach szkół ponadgimnazjalnych, uroczystościach organizowanych prze władze lokalne;
 • pozyskanie pomocy dydaktycznych i nowych technologii od współpracujących ze szkołą firm;
 • brak pozytywnego wsparcia ze strony mediów lokalnych;
 • negatywne zmiany w polityce oświatowej władz samorządowych w planie wieloletnim wskazujące na ograniczenie wsparcia dla kształcenia dorosłych;
 • brak prognozy rozwoju rynku pracy w regionie;
 • rywalizacja o uczniów między szkołami prowadzonymi przez samorząd lokalny świadcząca o braku spójności w polityce oświatowej;

SZANSE

ZAGROŻENIA

 • współpraca przy realizacji projektów z innymi szkołami na terenie powiatu;
 • wymiana doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • współpraca z PUP przy realizacji szkoleń dla bezrobotnych i wypracowanie standardów współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami;
 • wzrost znaczenia i wiedzy o kwalifikacyjnych kursach zawodowych;
 • dbałość samorządu lokalnego o wysoki poziom kształcenia zawodowego i stworzenie długookresowej strategii dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku lokalnego;
 • wzmożenie akcji promocyjnej szkoły w zakresie szkolnictwa zawodowego ukierunkowanej na przełamanie barier i stereotypowego myślenia o kształceniu zawodowym;
 • konkurencja na rynku usług edukacyjnych wymuszająca podnoszenie jakości kształcenia;
 • kompleksowość kształcenia teoretycznego i praktycznego w jednej palcówce;
 • aktywna i różnorodna promocja Centrum w środowisku lokalnym
 • kryzys finansów publicznych skutkujący dalszym ograniczeniem finansowania kształcenia dorosłych;
 • brak stabilności w prawie oświatowym- zmiany prawa nie generują właściwych zmian w działalności placówki;
 • marginalizowanie znaczenia CKZiU przez radnych powiatu;
 • brak zrozumienia dla specyfiki kształcenia dorosłych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu mińskiego
 • niebezpieczeństwo kolejnej reorganizacji kształcenia zawodowego przesuwającej zajęcia praktyczne do innej niż Centrum podległości;
 • działalność placówek prywatnych skutkująca komercjalizacją usług edukacyjnych;
 • niewłaściwy nadzór władz lokalnych nad działaniem placówek prywatnych skutkujący nieuczciwą konkurencją na rynku usług edukacyjnych;
 • nieadekwatna do realnej sytuacji ocena pracy Centrum przez władze oświatowe i środowisko lokalne;
 • ograniczenie dostępu do szkoleń dla nauczycieli (likwidacja MSCDN).

 

 

VI. KIERUNKI ROZWOJU CENTRUM

Kierunki rozwoju Centrum wyznaczają postawione cele.

Cele ogólne:

 • Osiągnięcie wysokiego standardu nauczania i uczenia się – Centrum nowoczesnym i wiodącym ośrodkiem edukacji ustawicznej w powiecie mińskim.
 • Rozwój Centrum jako ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych.
 • Unowocześnienie bazy lokalowej (podniesienie standardu pracowni i terenu na zewnątrz obiektów)
 • Zapewnienie środków ekonomiczno-technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu nauczania i osiągania celów.
 • Aktywne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na rozwój bazy techno-dydaktycznej oraz modernizację oferty edukacyjnej.
 • Wypracowanie w środowisku lokalnym wizerunku CKZiU, jako placówki przyjaznej uczącym się, stwarzającej szansę zdobycia wykształcenia ogólnego oraz nabycia / podniesienia / uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Oferta edukacyjna Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom uczących się oraz rynku pracy.
 • Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzałości uczniów/słuchaczy, kształtowanie pożądanych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich.

 

Cele etapowe:

 • Elastyczny rozwój oferty edukacyjnej placówki w formach szkolnych i kursowych – ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – w tym informatycznych. Rozwój kształcenia na odległość w obszarze edukacji dorosłych.
 • Doskonalenie kadry pedagogicznej – polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora jest planowana i realizowana stosownie do działań placówki i kierunków jej rozwoju. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli związane z rozwojem placówki.
 • Rozwijanie działalności innowacyjnej w zakresie edukacji ustawicznej. Opracowywanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych oraz organizacyjnych w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/słuchaczy.
 • Dobre przygotowanie uczniów/słuchaczy do egzaminów zewnętrznych – maturalnych i zawodowych. Rozwijanie współpracy z OKE w Warszawie.
 • Rozwój działalności Centrum w zakresie organizacji turnusów dokształcania i doskonalenia zawodowego dla młodocianych,
 • Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności, przygotowanie do dalszego kształcenia i pracy zawodowej.
 • Współpraca Centrum ze szkołami i rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 • Zapewnienie uczniom/słuchaczom i pracownikom bezpiecznych warunków nauki i pracy.
 • Współpraca z pracodawcami oraz organizacjami pracodawców.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Centrum i promocja placówki w środowisku lokalnym
 • Współpraca z organem prowadzącym, wspólne planowanie kierunków rozwoju placówki.

 

VII. WNIOSKI

1. Rozwój technologii informatycznych, nieustające przemiany w technologiach i technikach pracy, a w efekcie przemiany w organizacji pracy wymagają dostosowania kształcenia zawodowego do istniejących warunków.

2. Należy kształtować gotowość uczącego się do wielokrotnego zmieniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych, osiąganie wysokiego poziomu elastyczności i mobilności zawodowej.

3. Niezbędne jest dążenie do jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i ludzkich w danych warunkach, aby jakość procesów edukacyjnych zorientowana była na uzyskiwanie przez uczących się jak najlepszych efektów kształcenia i wychowania.

4. Należy dążyć do wszechstronnego rozwoju placówki – w zakresie bazy dydaktycznej i kapitału ludzkiego.

5. Oferta edukacyjna placówki powinna być zróżnicowana i zawsze zorientowana na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz współpracujących z Centrum placówek edukacyjnych.

6. Należy promować innowacyjności i kreatywności zarówno u uczniów/słuchaczy, jak również u nauczycieli.

 

Koncepcja pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim na lata 2013-2017 została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2013 r.